USER AGREEMENT OF İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.

İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(İNİNAL)
Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Blok No:12 İç Kapı No:448 Şişli/İSTANBUL
E-posta: info@ininal.com

MADDE 1: TARAFLAR VE YÜRÜRLÜK

1.1 İşbu İninal Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi; aşağıda iletişim bilgileri yer alan İninal Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“İninal”) ile Kullanıcı arasında, akdedilmiştir.

İninal İletişim Bilgileri:
Adres : Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2. Kule Kat:9 N:448 Şişli/İstanbul
Tel. No : 0850 311 77 01
İnternet Sitesi : www.ininal.com
E-Posta Adresi : info@ininal.com
KEP : ininal@hs03.kep.tr

İşbu Sözleşme kapsamında İninal ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

1.2 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi / Uzaktan İletişim Araçları ya da ıslak imzalı olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup Kullanıcı, İninal hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerine, atıf yapılan www.ininal.com adresindeki açıklamalara, Yürürlükteki Mevzuat’ta yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 İninal, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca Sözleşme’de herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde bahse konu değişikliği Kullanıcı’ya, e-posta, SMS ve/veya sahip olduğu uygulamalar üzerinden Uzaktan İletişim Araçları ile bildirir ve revize edilmiş Sözleşme’yi Kullanıcı’nın kolaylıkla ulaşabileceği ilgili hesaplarda / internet sitesinde yayımlar.

MADDE 2: TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de;

 • Çerçeve sözleşme: “İninal” ile kullanıcı arasında tekil veya süreklilik arz eden ödeme işlemlerinin yürütülmesine ve mümkün olan durumlarda ödeme hesabının açılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen sözleşmeyi
 • Elektronik Para: Kullanıcı’dan alınan fon karşılığı İninal tarafından ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, İninal dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değer,
 • GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı,
 • Harcama İtirazı: Bir kredi kartı ile yapılan ödeme işlemine uluslararası kart kuruluşlarınca belirlenen sebepler ve kurallar çerçevesinde kredi kartı hamili tarafından Kart Çıkaran Kuruluş’a yapılan itirazdır.
 • Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri,
 • Hat Sahibi: Kullanıcı’nın kayıt olurken kullandığı GSM hattı,
 • İninal: Madde 1’de iletişim bilgileri yer alan işbu Sözleşme’nin tarafı olan İninal Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • İninal Web Sitesi: www.ininal.com adresi,
 • İş Günü: Resmi tatiller haricinde Pazartesi - Cuma günleri arası,
 • İşlem Limiti: Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarı,
 • Kanun: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun,
 • Kart Bilgileri: Kart’ın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihi,
 • Kart Çıkaran Kuruluş: MasterCard International, Visa International, Troy gibi banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşları,
 • Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Ödeme Aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek Kullanıcı veya Kullanıcı adına hareket eden kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait Kimlik (ad-soyad, uyruk, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik seri numarası, anne-baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il /ilçe / köy, doğum yeri, cilt numarası, sıra numarası gibi), İletişim (ikametgah, e-mail adresi, telefon numarası, çevrimici kanallar ve/veya müşteri hizmetleri hattı gibi uzaktan iletişim araçları üzerinden İninal ile yapmış olduğu yazılı ve sözlü iletişim kayıtları gibi) Mesleki Deneyim (meslek bilgisi gibi), Finans (fatura bilgileri, hesap hareketleri, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi), Müşteri İşlem (işlem tarihi ve saati, işlem tutarı, işlem yeri, üye işyeri bilgisi,) Görsel İşitsel Kayıtlar (fotoğraf gibi) ile; özel nitelikli kişisel verilerden olan Biyometrik Veri (parmak izi, yüz tanıma, retina gibi) gibi fiziki ve elektronik ortamlara kaydedilen ve bu bilgilerin ele geçirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek bilgiler,
 • KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Kullanıcı: Ödeme Hizmeti kullanıcısı olan; Ödeme Aracı vasıtasıyla, İninal tarafından ihraç edilen Elektronik Para’yı satın almak ve ihraç edilmiş Elektronik Para’yı mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabı’ndan diğer Kullanıcılar’ın Kart hesabına para göndermekte kullanmak suretiyle Ödeme Hizmetleri’nden faydalanan işbu Sözleşme’nin tarafı olan İninal müşterileri,
 • “BDDK”: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
 • “TCMB”: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
 • Limitli Kart: Kimlik teyidi yapılmamış Kullanıcılar için İşlem Limitleri MASAK, TCMB ve BDDK tarafından uygulanan ya da ilgili düzenleyici otoritenin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde belirlenen limitler,
 • Limitsiz Kart: Sözleşme kapsamında kimlik tespiti yapılmış Kullanıcılar için en fazla 150.000 TL’ye (yüzellibinTürkLirası) kadar olan “İşlem Limiti” (Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda İşlem Limiti, İninal tarafından belirlenecek olup herhangi bir zamanda İninal tarafından tek taraflı revize edilebilecek ve koşulları mevzuata göre değiştirilebilecektir),
 • MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu,
 • Mobil Cüzdan: Uygulama / Web üzerinden ödeme, para transferi yapabilme, para alabilme, kontör yükleme, fatura ödeme gibi ödeme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan uygulama,
 • Müşteri İletişim Merkezi: Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı üye iş yerleri, kampanya, masraf ve ücretler ile para iadesi, Kart iptali ve diğer kart ve işlemlerle ilgili her türlü ayrıntılı bilgi için İninal Web Sitesi’nde ve yukarıdaki İninal iletişim bilgilerinde belirtilen güncel iletişim numarası ve iletişim merkezi,
 • Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek ya da ödeme hizmetini almak için kullanılan, kullanıma ilişkin tüm kural setleri İninal tarafından belirlenen kart, cep telefonu, şifre, Mobil Cüzdan vb. kişinin kullanımına özel araç,
 • Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimat,
 • Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına İninal nezdinde açılan ve Ödeme Hizmetleri’nin sunulmasında kullanılan hesap,
 • Ödeme Hizmeti: İninal’ın Kanun ve Yürürlükteki Mevzuat uyarınca Ödeme Aracı marifetiyle sunmakta olduğu Sözleşme kapsamındaki ödeme hizmetleri,
 • Ön Ödemeli İninal Kart (“İninal Kart” veya “Kart”): İninal tarafından çıkarılan ve mülkiyeti Kart Çıkaran Kuruluş’a ait olan, Kullanıcı’nın İninal Ödeme Hesabı’na erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen, hamiline/kullanıcısına önceden Kart’a yüklenen tutar kadar kullanım imkanı sağlayan fiziki olarak basılı kart veya sanal ortamlarda kullanılabilen fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,
 • PCI DSS (“Payment Card Industry Data Security Standard”): Kredi kartının işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını içeren Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları,
 • Sistem Ortağı: Ödeme işleminin gerçekleşmesi konusunda İninal ile iş birliğinde bulunan teknolojik çözüm ortağı, finans kuruluşu veya banka,
 • Sözleşme: İninal ile Kullanıcı arasında akdedilen işbu İninal Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi,
 • Temsilci: Kuruluş adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, portal, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
 • Üye İş Yeri: İninal ile üye iş yeri sözleşmesi imzalamış, Kullanıcı’ya her türlü mal ve hizmet alımında Kart kullanım imkanı sunan gerçek veya tüzel kişi,
 • Yürürlükteki Mevzuat: Kanun ve Kanun’a dayanılarak çıkarılan ilgili tüm ikincil düzenlemeler dahil, İninal’ın faaliyette bulunduğu ve hizmet sunduğu ülkedeki faaliyetleri ve hizmetleri kapsamında yükümlü olduğu tüm mevzuat, özellikle 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6493 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler dâhil olmak üzere, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içinde BDDK, TCMB, GİB, MASAK ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından düzenlenen, Sözleşme’nin, Sözleşme taraflarının ve/veya Sözleşme konusu Kart’ın tâbi olduğu ya da olabileceği ilgili cari mevzuat
 • anlamına gelmektedir.

Yukarıda tanımlanan ifadelerin “çoğul eki” ile kullanılması halinde, tanımı etkilemeyecek ve ifadenin çoğul hali de aynı tanıma hizmet edecektir.

MADDE 3: SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Kanun kapsamında BDDK ve/veya TCMB’den aldığı faaliyet izni çerçevesinde İninal tarafından sağlanmakta olan Elektronik Para ile Ödeme Hizmetleri’nden Kullanıcı’nın faydalanabilmesine ilişkin koşullar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

MADDE 4: İNİNAL KART ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

4.1 İninal Kart; Kullanıcı tarafından, anlaşmalı Üye İş Yerleri’nden avantajlı alışveriş yapılması ve diğer tüm anlaşmalı noktalardan yapılan alışveriş ve işlemlerde kullanım için çıkartılmış; ön ödemeli ve İninal Web Sitesi’nde belirtilen yükleme noktalarından, Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde İninal tarafından belirlenen İşlem Limiti dahilinde tekrar doldurulabilen bir Ödeme Aracı’dır.

4.2 Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı Üye İş Yerleri bilgisi, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgi, Müşteri İletişim Merkezi’nden veya İninal Web Sitesi’nden öğrenilebilir. İninal, İninal Web Sitesi’ndeki https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ uzantısında yer alan ücretleri piyasa koşullarına ve ekonomik göstergelere göre yeniden düzenleme hakkına sahiptir. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

4.3 Kart üzerinde herhangi bir isim ve/veya arkasında herhangi bir kişisel banka hesabı bulunmaz. Ancak Kullanıcı tarafından Kart’ın limitsiz kullanım talebinin söz konusu olması halinde, kimlik tespiti yapılmak suretiyle ve İninal tarafından uygun bulunması şartıyla, Kullanıcı adına Limitsiz Kart düzenlenebilmektedir.

4.4 Kart’ın limitli ya da limitsiz kullanımı mevcut olup Kullanıcı’nın talebi üzerine ve İninal’ın değerlendirmeleri çerçevesinde, Kart limitlerini belirleme hak ve yetkisi münferiden İninal’a aittir. İninal, herhangi bir zamanda, Sözleşme’ye uygun şekilde değişiklik bildirimi yaparak İşlem Limiti’ni güncelleyebilir yahut herhangi birbildirim yapmaksızın Yürürlükteki Mevzuat uyarınca kullanım limitini sınırlandırabilir. Kart’ın limitsiz kullanımı için Yürürlükteki Mevzuat’a uygun olarak kimlik tespit prosedürünün tamamlanması gerekmektedir. Yürürlükteki Mevzuat’a uygun olarak kimlik tespiti yapılmış Kart’ın, Kullanıcı adına basılarak aktif / işler hale getirilmesi İninal’ın inisiyatifindedir.

4.5 Fiziki alışverişlerde satın alımın gerçekleşmesi için Kullanıcı, ödeme terminaline Kart Bilgileri’ni girmelidir. Kart satın alındığında Kart’ın ilk şifresi, 16 (onaltı) haneli kart numarasının son 4 (dört) hanesidir. İşlem güvenliği için Kart şifresinin değiştirilmesine yönelik sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kart şifresi ve şifre değişikliği işlemlerine ilişkin detaylara İninal Web Sitesi’nden ulaşılabilir. Kullanıcı, şifreyi değiştirmemesi (ya da 3. kişilerle paylaşması gibi kendisinden kaynaklanan) neden(lerle)iyle oluşabilecek kötü niyetli / haksız kullanımlardan İninal’ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

4.6 İninal, Ödeme Emri’ni, gerçek zamanlı olarak, Kart’a yansıtmakla yükümlüdür. Kullanıcı, Ödeme Emri İninal’a ulaştığı anda, Ödeme Emri’nin geri alınamayacağını bildiğini peşinen kabul eder. Bu durumda, Kullanıcı’nın ödemeyi geri alabilmesi, ilgili Üye İşyeri’nin inisiyatifinde olup ödemenin geri alınabilmesi için Kullanıcı tarafından işlem yapılan Üye İş Yeri ile iletişime geçilip iade talebi Üye İş Yeri’ne iletilmelidir.

4.7 Kart’ın kullanım süresi, Kart’ın üzerinde yer alan süredir. Kullanıcı, Kart’ın son kullanım tarihinin dolması ve Kart’ta bakiye kalması durumunda, bu bakiyenin yeni Kart’a aktarılmasını, Müşteri İletişim Merkezi’nden talep edebilir. Bakiye aktarımının ne şekilde yapılabileceğine ilişkin bilgiye İninal Web Sitesi’nden ulaşılabilir.

4.8 Kullanıcı, Kart içinde bulunan bakiyenin iadesini, Yürürlükteki Mevzuat kapsamında hukuka uygun bulunması halinde talep edebilir. Şöyle ki; Kullanıcı’nın bakiyenin kendisine iadesi için gerekli evrakı Müşteri İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde, Kart’ın içinde bulunan bakiyeden işlem ücreti düşüldükten sonra kalan tutar, Kullanıcı tarafından belirtilen hesap/IBAN/Kredi Kartı numarasına iade edilir. Kullanıcı’dan bu işlemin maliyeti ile orantılı bir hizmet ücreti talep edilir. Kullanıcı, güncel ücret bilgisine, İninal Web Sitesi’nden ulaşabilir.

4.9 Kullanıcı’nın Kart’ı satın aldığı esnada kullandığı sisteme kayıtlı GSM hattını devretmesi, değiştirmesi vb. durumlarda, Kullanıcı’nın, bahse konu değişikliği, İninal’a, İninal’ın gösterdiği kanallardan ve gösterdiği şekilde bildirmesi zorunludur. İninal, gerektiğinde ve dilerse, değişikliğe ilişkin tüm bilgi ve belgeyi Kullanıcı’dan talep edebilir.

4.10 İninal, ürün/servis ve hizmetlere ilişkin Yürürlükteki Mevzuat’taki bildirim süresine uyarak tüm ücretleri güncelleme/değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel ücret bilgileri, https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer almaktadır. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan ücretleri, herhangi bir ilave bildirim yapılmasına gerek kalmaksızın, bizzat kendisi takip etmekle yükümlüdür.

4.11 Kullanıcı, Kart’ın kullanımına yönelik olarak, İninal’a, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca, kimlik bilgilerini vermeyi kabul etmektedir. Kullanıcı, verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin doğru olmamasından kaynaklı tüm hukuki, idari ve/veya cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.12 Kullanıcı, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca, Sözleşme kapsamında, her türlü Ön Ödemeli Kart talep ve işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket edeceğini, başkası adına hareket etmeyeceğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgeleri, işlemlerin yapılmasından önce İninal’a derhal bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

4.13 Kullanıcı, Yürürlükteki Mevzuat kapsamında, Ön Ödemeli Kart için kimlik tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dâhilinde veyahut kimlik tespiti prosedürünü gerçekleştirmek suretiyle, İninal’ın kabul ettiği limitler dahilinde arttırarak/azaltarak Kart kullanımını gerçekleştirebilir. Yürürlükteki Mevzuat uyarınca düzenleyici yasal kurumların limitleri değiştirmesi halinde, bu limitler re’sen / kendiliğinden güncellenecektir. Kimlik tespiti gerçekleşmeyen Kart’ın güncel kullanım ve yükleme limitleri ise, Kullanıcı tarafından, İninal Web Sitesi’nden takip edilebilir.

4.14 Anonim ön ödemeli araçlar, sadece anonim ön ödemeli araç hamilinin (kullanıcının) fiziken işyerinde bulunduğu ve anonim ön ödemeli aracın fiziken kullanıldığı ödeme işlemleri ile Güven Damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödeme işlemleri ve fatura ödeme işlemlerinde kullanılabilir. İninal, anonim ön ödemeli kartlarla ilgili fiziken gerçekleştirilen işlemler ile Güven Damgası hizmet sağlayıcıları kapsamında mal ve hizmet alımının gerçekleşmesini sağlayacaktır.

4.15 Kullanıcı’nın, Kart’a ikinci kez ve sonrasında bakiye yüklemesi/dolumu yapabilmesi ve Kart’ı 3D Secure destekli internet ve e-ticaret sitelerinde kullanabilmesi için, Kart’ı, İninal Web Sitesi’nden veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımlaması ve aktive etmesi ile yönlendirilen diğer zorunlu prosedürleri eksiksiz tamamlaması gerekmektedir. Aktivasyon işlemi esnasında İninal, Kullanıcı’dan, TCKN, ad-soyad gibi kimlik tespitine ilişkin gerekli bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde, aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik Para, aktivasyon yapılmaksızın fona çevrilemez, iade edilemez ve/veya değiştirilemez.

4.16 Kullanıcı, Kart’a ait işlem hareketi bilgilerini, İninal Web Sitesi’ndeki hesabından veya Mobil Cüzdan uygulamasından takip edebilir.

4.17 Kullanıcı, detayları İninal Web Sitesi’ndeki https://www.ininal.com/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu/ uzantılı Aydınlatma Metni’nde belirtilen sebeplerle ve bu amaç ve sebeplerle sınırlı olmak üzere, İninal ve grup şirketlerinin (verilerin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, tasniflenmesi veya diğer şekillerde işlenmesini de kapsamak üzere), müşteri ilişkileri yönetimi ve Sözleşme’ye konu Kart’a konu işlemler hakkında, ticari elektronik ileti içermeyecek şekilde, kendisiyle, iletişime geçilmesine onay vermektedir. Müşteri, elektronik ileti alma koşullarını uygulama üzerinden onay verecek olup, istediği zaman diliminde tercihlerini değiştirebilecektir. İninal’ın, elektronik ileti alma koşulları hususunda müşteri nam ve hesabına herhangi bir tasarrufu olamaz.

4.18 Elektronik Para’ya İlişkin Hususlar;

4.18.1 Sözleşme kapsamında, İninal, İninal Web Sitesi’nde yayımladığı ve belirtilen yöntemler ile, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ni sunmaktadır. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran İninal’ın takdirindedir.

4.18.2 “İninal”, çerçeve sözleşme koşulları saklı kalmak üzere, müşterinin onayı ve talebi olmaksızın Kanun kapsamına giren herhangi bir hizmeti müşterinin kullanımına sunamaz. Kullanıcı, herhangi bir hizmeti kullanmaktan vazgeçtiği takdirde, kuruluş tarafından müşterinin talebi derhal yerine getirilerek hizmetin sunumu durdurulur ve aynı hizmet müşterinin onayı veya talebi olmaksızın yeniden kullanıma sunulamaz.

4.18.3 Kullanıcı, Elektronik Para ürünleri ile ilgili aktivasyonunu yapmadığı bir Kart hakkında İninal’a karşı kayıp, çalıntı veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesi vb. herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağını, İninal’ın bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

4.18.4 Bununla birlikte, İninal, Kullanıcı’nın yararını ve azami faydasını düşünerek ve herhangi bir Kullanıcı mağduriyetine mahal vermeden, kullandığı ödeme şemasını (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express vb.) değiştirme hakkına her zaman sahiptir. İninal’ın yerel yahut uluslararası ödeme şeması kullanması (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express vb.) her zaman kendi takdirindedir. Kullanıcı, sadece ödeme şemasının değişmesinden kaynaklı olarak herhangi bir mağduriyet ileri süremez.

4.18.5 Kullanıcı’nın, Elektronik Para ihracı talebinde bulunması halinde, İninal, uygun bulduğu yöntemler ile talep edilen fon tutarı kadar Elektronik Para’yı derhal ihraç edecek ve ilgili bakiyeyi Kullanıcı’ya sunacaktır. Aksi Kullanıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe, Elektronik Para’nın hak sahibi, hattın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumda Kullanıcı’nın İninal’a bilgi vermesi ve MASAK mevzuatı kapsamında gerekli kimlik tespiti ve/veya bilgi temininin tamamlaması İninal tarafından talep edilebilecektir.

4.18.6 Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kayıp, çalıntı veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin sorumluluğu münhasıran mülkiyeti elinde bulunduran kişiye ait olup İninal’ın bahse konu kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında İninal, Kullanıcı’dan gerekli tüm bilgi/belgeleri talep edebilir ve bu bilgi/belgelerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Aktivasyon işlemi yapılmayan Kart’ın Elektronik Para bakiyesi fona çevrilemez iade edilemez ve/veya değiştirilemez.

4.18.7 Elektronik Para’nın son kullanma tarihi, yapılan son işlem tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Son kullanma tarihi dolan söz konusu fonlar, Elektronik Para olma hükmünü kaybeder ve bu fonlar için 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır.

4.18.8 Kullanıcı, sahip olduğu Elektronik Para’nın bir kısmının veya tamamının fona çevrilmesini talep edebilir. Elektronik Para’nın ihracında kullanılan yönteme göre valör tarihi belirleme hakkı İninal’a ait olup her durumda, bu tutarların fona çevrilmesinin talep edilmesi durumunda Kullanıcı https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ linkinde yer alan ücret ve hizmet bedellerini ödemeyi kabul eder. İninal, Ön Ödemeli Kart’ın tavsiye edilen satış tutarını ve son kullanma tarihini belirlemeye yetkilidir.

4.18.9 Kullanıcı tarafından, İninal Cüzdan ve İninal Web sayfası marifetiyle kapatılan Kartlar’ın ya da Kullanıcı’nın kullanmadığı ya da son kullanma tarihi dolan Kartlar’ın üzerinde bulunan ihraç edilmiş Elektronik Paralar’dan operasyonel maliyetler düşülür. 1 (bir) takvim yılı içerisinde 9 (dokuz) ay süre ile kullanılmayan Kartlar kapatılır ve iptal edilir, bu Kartlar’dan operasyonel maliyetler düşülür.

4.18.10 Kart özelinde değişiklik gösteren ücretler, inaktiflik durumunda Kullanıcı’nın kart bakiyesinden inaktiflik süresine göre kesinti yapılan operasyonel ücretler, anlaşmalı ATM’lerden yapılan para yüklemelerinde farklılaşan ücretler, elektronik para iadesi/para çekimi ücretleri, Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden kredi kartı ile bakiye yükleme işlemi için işlem başına belirli aralıkta alınacak ücretler ve komisyon oranları, EFT ile bakiye yükleme işlemlerinde işlem başına alınacak ücretler, Mobil Cüzdan uygulaması ve İninal altyapısını kullanarak para transferi hizmeti sunan diğer platformlardan yapılacak para transferinde işlem başına alınacak ücretler, Elektronik Para’nın fona çevrilmesi halinde alınacak ücretler, açık bir şekilde, İninal’a ait İninal Web Sitesi’nde duyurulmaktadır. Kullanıcı, bu ücret ve hizmet bedellerini ödemeyi kabul eder. Ancak Kullanıcı’nın Kart’ta bakiye bulunmaması durumunda ve Kart’ın inaktiflik durumunda ücret kesilmez.

4.18.11 Kullanımda olmayan ve 3 (üç) aydır işlem görmeyen sıfır bakiyeli Kartlar kullanıma kapatılır. Koşullara uygun olarak Elektronik Para’nın fona çevrilmesi, iadesi vb. süreçler için Yürürlükteki Mevzuat’a uygun olarak İninal ek ücretler talep edebilir ya da ücretleri güncelleyebilir.

4.18.12 İninal’ın Kullanıcı’ya taahhüt ettiği ödüller, aksi belirtilmedikçe, her ne koşul altında olursa olsun, baz alınan ödülün 10 (on) katından fazlası olamaz ve Kullanıcı bu hususta herhangi bir hak iddia edemez ve ödülü kullanma hakkını kendinde göremez. Haksız kullanılan ve transfer edilen ödüller, Kullanıcı bakiyesinden düşülür, iptal edilir, bu koşullarda kullanılmasını Kullanıcı kabul ve beyan eder, ayrıca yüklenen ödülün öncelikli ya da sonradan, harcamaya konu olması İninal’ın tasarrufundadır.

4.18.13 Kullanıcı, istediği zaman Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilir. İninal, Yürürlükteki Mevzuat’ta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın bu talebi üzerine İninal tarafından talep edilecek IBAN numarası dahil tüm bilgilerin İninal’a eksiksiz olarak iletilmesi ve varsa sair emredici yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 7 (yedi) iş günü içerisinde, Elektronik Para karşılığı kadar fonun, Kullanıcı tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Bahse konu fon taleplerinde ve iadelerde, iade yapılacak IBAN bilgisinin Hat Sahibi’ne ait olması gerekmektedir.

4.18.14 Elektronik para karşılığı fonun kredi kartı ile ödendiği durumlarda, mevzuat uyarınca elektronik paranın geri ödenmesi sadece aynı kredi kartı hesabına olacak şekilde yapılabilir.

4.18.15 Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın bizzatkendisi takip etmekle yükümlüdür.

4.19 Kullanıcı, Kart’ın çalınması, kaybolması durumunda veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda, Mobil Cüzdan uygulaması ya da web üzerinden Kart’ı kapatmak veya Müşteri İletişim Merkezi’ne derhal bildirim yapmak zorundadır. Kart’ın iptal edilmesi durumunda Kullanıcı yeni bir Kart alabilir. Kart’ta bakiye kalması durumunda;

 • Kullanıcı’nın kendisine iadesi için gerekli bilgi ve belgeleri Müşteri İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde kayıp/çalıntı bildirimi yapılan Kart’ın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi belirtilen hesap/IBAN numarasına gönderilir. Hat Sahibi ve IBAN sahibi aynı kişi olmalıdır.
 • Kullanıcı yeni bir Kart alıp İninal Web Sitesi’nden veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden aktive ederek Müşteri İletişim Merkezi’nden bakiyenin bu yeni Kart’a transferini talep edebilir.

4.20 Ödeme işlemine ilişkin onay, fiziksel alışverişlerde işlem gerçekleştirilmeden önce Kart şifresinin girilmesiyle verilir. Online işlemlerde;(i) işlemin 3D secure özellikli olması durumunda Kullanıcı’nın İninal Web Sitesi’ndeki hesabında veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımladığı cep telefonuna gelen onay kodunun sisteme girilmesi ile, (ii) 3D secure özellikli olmayan işlemlerde Kart bilgisinin verilmesi ile ödeme işlemine ilişkin onay verilmiş olur.

4.21. Kart kullanımları Türk Lirası ile yapılmakla birlikte yabancı para birimiyle yapılan kullanımlarda, Kart’a yansıyacak döviz kuru, işlemin yansıdığı andaki TCMB döviz kuruna ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Döviz kuruna eklenecek güncel komisyon oranı, İninal Web Sitesi’nde yer alan https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında ücretler kısmında yayınlanmaktadır. Uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

4.22 İşbu sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin yapılmasını takiben ve kullanıcının talep etmesi halinde sözleşme süresince kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye verilir ya da kullanıcının “İninal” uygulaması üzerinden erişimine hazır bulundurulur.

4.23 “İninal”ın ödeme hizmetinin verildiği ve “Temsilci” olarak yetki verdiği tüzel kişilerle ilgili güncel liste www.ininal.com web sitesi, uygulamada “Temsilciler” sekmesinde ve işbu sözleşmenin Ek’inde listelenecektir. Kullanıcının, listesi yayımlanan tüzel kişiler haricinde gerçekleştireceği işlemlerden “İninal” sorumlu değildir.

MADDE 5: İNİNAL KART KULLANIMINDA SORUMLULUK ESASLARI

5.1 Teslim alınan Kart’ın tüm sorumluluğu, Kart’ın teslim edildiği ya da fiziki varlığı bulunmayan Kart’ın numarasının öğrenildiği an itibari ile Kullanıcı’ya geçecektir.

5.2 Kullanıcı, İninal Kart’ı, Madde 4’te belirtilmiş kullanım koşulları dahilinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart’ın, Madde 4’te belirtilmiş kullanım koşulları dışında kullanılmasından, hileli kullanımından doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülük Kullanıcı’ya aittir. Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde İninal, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda İninal, (Yürürlükteki Mevzuat’a istinaden bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır. Kullanıcı’nın hileli davranışı veya bilgi güvenliği ihlali, yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran ve benzeri risk oluşturan, vb. hallerde, İninal, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda İninal, Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır.

5.3 Kullanıcı, Kart’ı, Yürürlükteki Mevzuat ve/veya toplum ahlakına ve / veya kamu düzenine aykırı amaçlarla kullanması, bu aykırı kullanımın Kullanıcı’nın kusuruna dayanması ve/veya Kart’ı kumar, tütün ve tütün mamülleri, alkol, +18 içerik ve diğer yetişkin içeriklerin internet üzerinden alımını sağlayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan doğacak tüm hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülüğün kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 İninal, Kart’ın düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikâyet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Ancak teknik arıza, siber saldırı gibi mücbir sebep ve benzeri durumlar nedeni ile işlemin gerçekleşmemesinden ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

5.5 Kullanıcı, Kart’ı ve Kart’ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumak, bu bilgileri başkaları ile paylaşmamak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu bilgilerin başkalarınca öğrenilmesi, aktivasyonu yapılmış olan Kart’ın kaybolması, çalınması veya irade dışında bir işlemin gerçekleşmesi durumlarında Kullanıcı’nın İninal’ın gösterdiği kanallardan (web, Mobil Cüzdan veya Müşteri İletişim Merkezi vb.) derhal bildirim yapması ve Kart’ı iptal ettirmesi gerekmektedir.

5.6 Kullanıcı, gerek İninal nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabına gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne üçüncü kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı, ayrıca, kullanıcı hesabına ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verileri’ne ilişkin bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, İninal’ın herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verileri’nin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, Kart ve Kart’ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumaması, bu bilgileri başkaları ile paylaşması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almaması “Kullanıcı’nın kusuru” olarak değerlendirilir. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı, bu durumu Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile derhal İninal’a bildirmekle yükümlüdür.

5.7 Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiğinden itibaren İninal’a gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir.

5.8 İninal, Kullanıcı’nın Kart kullanımı ile ilgili olarak yapacağı şikâyet ve itiraz başvurularını öncelikle Kullanıcı’nın başvuru yöntemini kullanarak, kendi belirlediği kanallardan ve gerekçeli bir şekilde yürürlükteki mevzuatta belirtilen sürelerde cevaplayacaktır.

5.9 İninal tarafından harcama itirazlarında geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi, 45 (kırkbeş) ile 180 (yüzseksen) gün arası sürebilir. Uluslararası ve yurtiçindeki Kart Çıkaran Kuruluşlar’ın kuralları ve prosedürleri ile işleme ilişkin ürün türü, işlemin yapılma yeri, işlemin yapılma şekli, kartın işlemde fiziksel olarak kullanılıp/kullanılmadığı göre bu süre değişkenlik gösterebilecektir.

5.10 İninal’ın, Kart ile alınacak mal veya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, ayıplı çıkması, iptali, iadesi, teslim alınıp alınmaması vs. konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının/ Üye İş Yeri’nin yükümlülüğündedir. Kullanıcı, mal veya hizmetin sağlayıcısı / Üye İş Yeri ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta İninal’ın taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına / Üye İş Yeri’ne ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde İninal’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11 Alışveriş yapılmak istenen internet ve e-ticaret sitelerinin ödeme altyapısından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle Kart’ın kullanılamamasından veya ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden dolayı oluşabilecek herhangi bir sorun ve şikayetten ötürü İninal sorumlu tutulamaz.

5.12 İninal, Sözleşme konusu Kart sisteminde, Kart’ın özelliklerinde, anlaşmalı Üye İş Yerleri’nde, İninal Web Sitesi ve sosyal medyadaki ürün sayfalarında her türlü düzeltme ve değişikliği yapabilir; ürünü piyasadan kaldırabilir. Bu durumda İninal’ın Kullanıcı’ya karşı hiçbir hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı, İninal’ın sayılan hakları kullanması halinde, İninal’dan ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13 Kullanıcı, üyelik hesabı açarken girmiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, temin etmiş olduğu kayıtlı bilgilerle yapılan işlemlerin ve bildirimlerin kendisi için geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul eder.

5.14 Kullanıcı, Kart’ı, İninal’ın üyesi bulunduğu ve/veya bulunacağı ulusal ve uluslararası Kart Çıkaran Kuruluşlar tarafından belirlenen kurallar ve Sözleşme hükümlerine uygun kullanmayı ve bu kuruluşların kurallarına tabi olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

5.15 Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler ile Hassas Ödeme Verileri İninal tarafından PCI DSS’e uygun olarak saklanmaktadır.

5.16 Kullanıcı, kullanım ve hizmet bedellerine ilişkin ücretlendirmelerde https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlandırmaları kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, İninal’ın fiyatlandırmalarda tek taraflı değişiklik yapma hakkının her daim saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; İninal Web Sitesi’nde yer alan https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ değişiklikleri ve piyasa koşullarına göre gerçekleştirilen güncellemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

5.17 Müşteri, elektronik ileti alma koşullarını uygulama üzerinden onay verecek olup, istediği zaman diliminde tercihlerini değiştirebilecektir. İninal’ın, elektronik ileti alma koşulları hususunda müşteri nam ve hesabına herhangi bir tasarrufu olamaz.

MADDE 6: ÜCRETLER

6.1 Kart Satış Ücreti: Anlaşmalı satış noktalarından ya da İninal Web Sitesi üzerinden alınan Kart için belirlenmiş satış fiyatıdır. Anlaşmalı satış noktalarında Kart satış ücretinin nasıl ödeneceği ilgili nokta bazında değişebilir.

6.2 Kart Yükleme Ücreti: Kart’ın içine her para yükleme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.

6.3 Aylık Kullanım Ücreti: Kart’ın kullanım bedeli karşılığı olarak, Kart bakiyesinden aylık olarak otomatik düşecek ücrettir.

6.4 Fatura Ödeme Ücreti: Her fatura ödeme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.

6.5 Yurtdışı Döviz İşlem Komisyonu: Yabancı para birimiyle yapılan alışverişlerde Kart’a yansıyacak döviz kuru ödeme anındaki TCMB’nin döviz satış kuruna %7 (yüzdeyedi) ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Diğer taraftan, harcama bakiyelerinin yurtdışı takasa girme süresine göre, Kart’tan çekilen bakiye değişiklik gösterebilir. Yabancı para cinsinden yapılmış tüm işlem ve ödemeler, ilgili para cinsi üzerinden yapılır. Bununla birlikte, T.C. Kanunları’nın veya yönetmeliklerinin emredici hükümler getirmesi halinde, bu hesaplardan yapılan ödemeler, İninal’ın inisiyatifi dışında, Türk Parası üzerinden yapılabilir. İninal, her halükarda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu; Sermaye Hareketleri Mevzuatı ve yabancı para işlemleri ile bağlantılı diğer kanun ve yönetmeliklerin ilgili hükümleri doğrultusunda hareket eder. Bu gibi durumlarda; farklı para birimlerinin birbirine çevrilmesi işlemi (“arbitraj”) işlemi için kullanılacak oran ve/veya çapraz kurlar; hem yürürlükteki yasaların ilgili hükümleri hem de İninal’a tanınmış olan takdir hakları birlikte göz önüne alınarak tespit edilir. Söz konusu dönüştürme işlemleri sonucunda Kullanıcılar’ın uğramış olabilecekleri muhtemel kayıp ve zararlar, vergi ve harçlar, komisyon ödemeleri vb. gibi giderler Kullanıcılar’a aittir ve İninal’dan bu yönde bir tazmin talebi yapılamaz. İninal, yine ilgili mevzuat çerçevesinde gerektiği hallerde veya yasal mevzuatın emredici hükümleri kapsamında, tek taraflı ve tam yetkili olarak (önceden bir Kullanıcı talimatı olmaksızın veya var olan Kullanıcı talimatlarına aykırı olsa dahi) işlemler gerçekleştirebilir, işlemler yürütebilir ve/veya fon-vergi-masraf-komisyon tahsilatı yapabilir. Bu gibi yasal ve zorunlu/emrediciuygulamalar neticesinde doğabilecek her türlü hak kaybından Kullanıcılar sorumlu olup İninal’dan bu yönde herhangi bir tazmin veya zarar telafisi talebinde bulunulamaz.

6.6 Diğer Hizmet Ücretleri: Diğer hizmetler için alınacak işlem adedi veya tutar bazlı ücretlerdir.

6.7 İninal, kullanıcının ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin çerçeve sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, kullanıcıdan en fazla bu işlemin maliyeti kadar ücret, masraf veya komisyon talep edebilir.

6.8 İninal, ilgili diğer mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden katlanılan maliyetler kadar ücret alabilir.

6.9 Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin Kullanıcı’nın ödemesi gereken ve uygulanan ücretlerin bilgisi İninal Web Sitesi’nde yer alan https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ uzantısında duyurulmaktadır. Kullanıcı, İninal Web Sitesi’nde duyurulan ve güncel olan ücretleri, Kart kullanım süresi boyunca ödemeyi peşinen kabul eder. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları/ücretleri, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

6.10 İninal, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri, Yürürlükteki Mevzuat ile Sözleşme’nin değişiklik yapılmasına dair hükümlerinde yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirebilir.

MADDE 7: SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi / Uzaktan İletişim Araçları ya da ıslak imzalı olarak kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 8: CAYMA HAKKI, SÖZLEŞME’NİN İHLALİ, FESHİ VE SONUÇLARI

8.1 Kullanıcı, Sözleşme’nin onaylandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Bunun için Kullanıcı’nın, Müşteri İletişim Merkezi’ne bildirimde bulunması yeterlidir. İninal tarafından Kart’ın iptali gerçekleştirilir.

8.2 İninal, Sözleşme’yi, 7 (yedi) gün önceden ihbar ederek, herhangi bir tazminat ödemeksizin, her zaman sebepsiz olarak sona erdirebilir. Bu durumda Kullanıcı, Sözleşme kapsamında kullandığı Kart’ı iade etmek durumundadır.

8.3 İninal’ın Yürürlükteki Mevzuat kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, Sözleşme, İninal nezdinde herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın, İninal tarafından yapılan tek taraflı bildirime istinaden feshedilecektir.

8.4 Kullanıcı’nın Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde Sözleşme, İninal tarafından derhal feshedilebilecektir.

8.5 Kullanıcı, Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle İninal’ın mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar ve TCMB / BDDK vb. tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve İninal’ın ilk yazılı talebini takip eden en geç 10 (on) gün içinde, Kullanıcı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6 Sözleşme’nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Taraflar’ın fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar’ın Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri, Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.

MADDE 9: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1 Kullanıcı, gerek işbu Sözleşmenin kurulması aşamasında ve gerekse kullanıcı hizmetlerinin sunumu aşamasında beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerde meydana gelebilecek değişikilik ya da güncellemer konusunda İninali zamanında bilgilendireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

9.2 Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin kurulması sırasında ve hizmet kapsamında paylaşılan ve hizmetin sunumu sırasında üretilecek Kişisel Veriler (özel nitelikli kişisel veriler dahil); başta KVKK’nun 5/c maddesindeki sözleşmenin kuruması ve ifası hukuki sebebi ile aynı maddede geçen diğer işleme isartlarına dayalı olarak ve ilgili diğer mevzuat gereğince, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak işlenecek olup, hukuka uygun, doğru, güncel ve kanunlarda belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere BDDK, MASAK, GİB, TCMB ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ve Yürürlükteki Mevzuat ile öngörülen kimlik doğrulama, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kullanıcı’ya sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, özelleştirilmesi / kişiselleştirilmesi, İninal ve grup şirketleri ile işbirliği yapılan diğer şirketlerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, İninal ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, grup şirketleri ve birimleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kaydedilir, saklanır ve işlenir. Kişisel Veriler (özel nitelikli kişisel veriler dahil) , Sözleşme’nin ifası, sunulan hizmeti kişiselleştirmek ve geliştirmek, Kurum, MASAK, GİB TCMB ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ve Yürürlükteki Mevzuat ile öngörülen kimlik doğrulama, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla, İninal iş ortakları (her türlü hizmet tedarikçisi dahil) ve ilgili Kamu Kurumları ile kanunun izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere kullanıcı deneyimini geliştirmek ya da vermiş olduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla yalnızca belirtilen kapsam sınırında aktarılacaktır. Kişisel verilerin işlenmesine dair 6698 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca İninal tarafından hazırlanan Kullanıcı Aydınlatma Metni işbu sözleşme ekinde gönderilmekte olup, ayrıca İninal web sitesinde de yer almaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi imzalayarak, Aydınlatma Metnini okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca kişisel verilerinin; 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki işleme koşulları dışında kalan durumlarda, yine İninal tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle sınırlı olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışı menşeli platformlarda işlenmesi ve aktarımına açık rızasını verdiğini kabul etmektedir.

9.3 Kullanıcı, İninal’a başvurarak kendisiyle ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Veri’lerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahip olup, bu haklarını KVKK’nın 13. Maddesi uyarınca, kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarını içeren talebini, www.ininal.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2. Kule Kat:9 N:448 Şişli/İstanbuladresine posta ya da elden veya formu tarayarak info@ininal.com adresine e-posta ile iletmek suretiyle kullanabilir.

9.4 Kullanıcı, İninal’ın iş ortakları ile çıkardığı ve/veya çıkaracağı ortak kartlara dair Hassas Ödeme Verileri ve kişisel güvenlik bilgileri hariç kullanıcı bilgilerinin ve Kişisel Veri’nin, Kullanıcı’ya fayda sağlanması, kişiye özel kampanya düzenlenmesi ve promosyon çalışması yapılması gibi sebeplerle iş ortakları (her türlü hizmet tedarikçisi dahil) ile paylaşılmasına onay vermektedir. İşbu kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın ortak kart ile yaptığı işlem bilgilerini kapsamaktadır. Ayrıca Kullanıcı, perakende satışlarda veya online satışlarda İninal Kart kullanmak suretiyle işlem yaptığında, kayıt sırasında girmiş olduğu kullanıcı bilgilerinin, yasal şartlara ve Kart Çıkaran Kuruluşlar’ın kurallarına uygun olarak ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen ölçüde ilgili iş ortakları (hizmet tedarikçileri dahil) ve ilgili işlemin gerçekleştirilmesi için ayrıca işlem yapması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişi Sistem Ortakları ile (bankalar ve finans kurumları dahil) paylaşılmasına onay vermektedir.

9.5 Kullanıcı, detayları İninal Web Sitesi’ndeki Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve sebeplerle sınırlı olmak üzere, İninal ve grup şirketlerinin (verilerin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, tasniflenmesi veya diğer şekillerde işlenmesini de kapsamak üzere), müşteri ilişkileri yönetimi ve Sözleşme’ye konu Kart’a konu işlemler hakkında, ticari elektronik ileti içermeyecek şekilde, kendisiyle, iletişime geçilmesine onay vermektedir.

9.6 Müşteri, ticari elektronik ileti alma konusundaki onayını uygulama üzerinden verecek olup, istediği zaman diliminde tercihlerini değiştirebilecektir. İninal’ın de işbu sözleşmenin kapsamı dışındaki ürün ve hizmetler nedeniyle ticari elektronik ileti gönderimi konusunda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundaki usul ve esaslara uygun hareket edecektir.

MADDE 10: GENEL HÜKÜMLER

10.1 Yürürlük; Sözleşme, Kullanıcı’nın Kart’ı ilgili noktalardan teslim alması veya sanal kartını oluşturmak için hesap açmasını takiben online / Uzaktan İletişim Araçları ile kabul edilerek yürürlüğe girecektir. Uzaktan İletişim Araçları ile gerçekleştirilen müşteri edinimi süreçleri TCMB ve MASAK mevzuatı düzenlemelerine tabidir. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde İninal, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek internet tabanlı yöntemleri kullanır ve asgari olarak mevzuatta belirtilen koşulları sağlar.

10.2 Uzaktan iletişim aracı ile yürütülen süreçler, tüm adımları içerecek şekilde kayıt altına alınır ve elde edilen veriler, Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ ile diğer ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde saklanır.

10.3 Anonim ön ödemeli araçlar ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından belirlenen sınırlar dahilinde kimlik tespiti yapılması zorunlu olmayan ve sürekli iş ilişkisi kapsamına girmeyen tek seferlik ödeme işlemleri için gerekli bilgi, sözleşme, dekont ve benzeri belgelere ilişkin süreçlerin işletilmesi esnasında uzaktan iletişim aracı kullanılması halinde yukarıda belirtilen hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir. Kullanıcı, Kart kullanımının, Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İninal, Sözleşme’nin onaylanması sonrası Kullanıcı’ya Sözleşme’nin bir örneğini Kullanıcı’nın tanımlı e-posta adresine gönderecek ve Sözleşme’yi, İninal Web Sitesi üzerinden her an erişime hazır bulunduracaktır.

10.4 Fikri & Sınai Haklar; Kullanıcı, İninal’a ait ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru İninal’ın onayı olmadan herhangi bir web sitesinde ya da farklı bir mecrada kullanmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda sayılan fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, İninal’ın fikri ve sınai mülkiyet haklarından kaynaklı haksız kullanımın söz konusu olması halinde Kullanıcı, bahse konu aykırılığı derhal durduracağını ve bu kullanımdan kaynaklı zararı, üçüncü kişi talepler de dahil, İninal’a, derhal ve ilk talebinde tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

10.5 Mücbir Sebep; İninal, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar, olağanüstü haller, siber saldırı (ilgili mevzuat değişikliği veya idari işlem gibi) gibi mücbir sebep neticesinde meydana gelen gecikmelerden, Kart kullanımının gerçekleştirilememesinden veya yapılan işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

10.6 Değişiklikler; İninal, Kart özelliklerinde ve ücretlerde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir ve revize edilmiş sözleşmeyi, Kart özelliklerini ve güncel ücret tablosunu İninal Web Sitesi’nde https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ adresinde yayımlayacaktır. Ücret bilgilerinin takibi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. İninal, Sözleşme’de ve/veya Kart özelliklerinde Kullanıcı’ya değişikliğin kapsamını ve/veya bu değişikliklerin yürürlük tarihini bildirir. Kullanıcı’nın yürürlük tarihine kadar ilave ücret ödemeden Sözleşme’yi fesih hakkı vardır. Yürürlük tarihine kadar fesih hakkını kullanmaması halinde Kullanıcı değişikliği kabul etmiş sayılır. Ayrıca, İninal’ın, Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan ve atıf yapılan açıklamaları tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler, Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, dilerse, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (otuz) günlük süre içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı’nın ilgili değişikliği kabul ettiği kabul edilecektir. Bu durumda Kullanıcı, İninal’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. Yürürlükteki Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde, bu husus Kullanıcı’ya iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine ilgili mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

10.7 Devir & Temlik; Kullanıcı, Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

10.8 Tebligat & Bildirimler; Kullanıcı’nın, iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri derhal İninal’ın bildireceği kanallardan ya da açmış olduğu üyelik kaydı üzerinden, güncellemesi gerekmektedir. Aksi halde Kullanıcı’nın eski iletişim bilgilerine yapılacak bildirimler geçerli kabul edilecektir.

10.9 Delil & Kayıtlar; Sözleşme kapsamındaki Kart kullanımına ilişkin her türlü ihtilafta İninal’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtları, defter kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olu, Sözleşme’nin Tarafları, bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

10.10 Yetkili Mahkeme; İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.11 Uyum; Sözleşme kapsamında Kullanıcı, her türlü işlem, talimat ve hareketi esnasında, kendi adına ve hesabına hareket ettiğini / edeceğini, tüzel ya da gerçek bir başka kişi adına ya da hesabına hareket etmediğini / etmeyeceğini peşinen beyan eder. Kullanıcı tarafından bir başka kişi adına ya da hesabına hareket edilen haller bakımından, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. Maddesi’ne uygun olarak, hesabına işlem yapılan tüzel ya da gerçek kişinin kimlik bilgileri derhal ve yazılı olarak İninal’a bildirilir. Kullanıcı, ayrıca, sistemde kayıtlı hattını üçüncü kişiye devretmesi ve/veya kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu durumu İninal’a gecikmeksizin ve derhal yazılı olarak bildireceğini ve Kullanıcı’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, İninal tarafından ilave / yeni kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini peşinen kabul eder. Aksi halde Kullanıcı, İninal’ın Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını ve İninal’ın Sözleşme’yi tek taraflı olarak haklı nedenle derhal fesih etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

10.12 Kullanıcılar, İninal’ın sunduğu hizmetlerden kaynaklı olarak kullanıcının yaşadığı (bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen) ihtilaf konularında İninal’a, uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde yazılı başvuru gerçekleştirebilirler. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 (yirmi) günlük sürenin bitiminden itibaren, kullanıcının başvurusu olumsuz yanıtlanmış veya verilen yanıt kullanıcı tarafından yeterli bulunmaz ise, kullanıcının yanıt tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uyarınca konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvurma hakkı bulunmaktadır.

10.13 TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru formuna aşağıdaki linkten veya www.todeb.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Form ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu www.todeb.org.tr adresi üzerinden elektronik olarak iletilebilir. https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/

10.14 TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru ile ilgili tüm detaylı bilgilere www.ininal.com adresinin en altında yer alan “Güvenlik” bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Bilgilendirme Broşürünü de inceleyebilirsiniz.

İşbu Sözleşme 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince Kullanıcı’nın işbu Sözleşme'yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği “sistemsel onay” veya “imza” e ve/veya “Kullanıcı Limit Artırım Talebi Sözleşmesi”nin imzalanması ile yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme’yi imzalamaya ve yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, Sözleşme’yi okuyup anladığımı bu kapsamda yukarıdaki bilgi ve hükümler çerçevesinde işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

İşbu Çerçeve Sözleşmesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. İngilizce versiyon sadece bilgi amacıyla hazırlanmış olup Taraflar açısından bağlayıcı değildir, sadece Türkçe versiyon Taraflar açısından bağlayıcıdır. Limit Artırım Sözleşmesi’nin Türkçe ile İngilizce versiyonları arasında çelişkiler olması halinde Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.

Kullanıcı'nın Adı Soyadı:

 

TC Kimlik No:

Dijital İmza

 

 

 

 

 

 

Dijital İmza

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1: PARTIES AND EFFECT

1.1 This İninal User Framework Agreement was made by and between İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“İninal”) and the User, information of which is given below.

İninal’s Contact Information:
Address : Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2. Kule Kat:9 N:448 Şişli/Istanbul
Phone No : 0850 311 77 01
Website : www.ininal.com
Email Address : info@ininal.com
REM : ininal@hs03.kep.tr

Under this Agreement, İninal and the User shall be referred to as the “Party” severally, and as the “Parties” jointly.)

1.2 This Agreement shall enter into force upon the User’s acceptance online / through Remote Communication Means or as original-signed by the User, and the User agrees, represents and warrants that the use of İninal’s services by the User shall be governed by this Agreement, the referred explanations on www.ininal.com, and provisions and conditions in the Applicable Legislation.

1.3 In accordance with the Applicable Legislation, in case of any change in this Agreement, İninal shall notify the User of the aforementioned change via Remote Communication Means such as email, SMS and/or its applications and shall publish the revised Agreement in the relevant accounts / website easily accessible by the User.

ARTICLE 2: DEFINITIONS

In this Agreement, the following terms shall have the corresponding meaning:

 • Framework agreement: This Agreement which specifies the procedures and principles regarding the execution of individual or continuous payment transactions between “İninal” and the user and, when applicable, the opening of a payment account
 • Electronic Money: The monetary value used to perform the payment transactions defined in the Law, which is issued by İninal in exchange for the fund received from the User, which is stored electronically, and which is accepted by real or legal persons other than İninal
 • RA: Revenue Administration
 • Dispute of transaction: It is the objection to the payment transaction made with a credit card made by the credit card holder to the Card Issuer within the framework of the reasons and rules determined by the international card institutions
 • Sensitive Payment Data: The personal security information regarding the Payment tool such as password, security question, certificate, encryption key and PIN, card number, expiration date, CVV2, CVC2 code, which are used in giving Payment Order by the User or in authentication of the User, and which may allow fraud or fake transaction if captured or changed
 • Mobile Phone Owner: The mobile phone used by the User when signing up
 • İninal: İninal Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., which is a party to this Agreement, whose contact information is given in Article 1
 • İninal’s Website: www.ininal.com
 • Business Week: Monday to Friday, excluding public holidays,
 • Transaction Limit: Maximum transaction amount that may be performed by the User at one time and/or monthly (in total)
 • Law: The Law on Payment and Security Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions, No. 6493
 • Card Details: The sixteen-digit number on the front of the card and the Card’s expiry date
 • Card Issuer: Banks and other institutions authorized to issue debit or credit cards such as MasterCard International, Visa International, Troy
 • Personal Data and Sensitive Personal Data: The following data, which may be used when performing transactions with the Payment Instrument, belonging to the User or real persons acting on behalf of the User, recorded in physical and electronic media, and which may allow fake or fraudulent transactions if this information is captured: Identity data (such as name-surname, nationality, ID number, date of birth, gender, ID serial number, father’s and mother’s name, province / district / village where such person is registered, place of birth, volume number, serial number), Contact data (written and verbal communication records such as residential address, email address, telephone number given to İninal via remote communication means such as online channels and/or customer service line), Professional Experience data (such as professional knowledge), Financial data (such as invoice data, account transactions, card number, expiry date, security number), Customer Transaction data (transaction date and time, transaction amount, transaction location, merchantinformation), Audio Visual Recordings (such as photos), and Biometric Data (such as fingerprint, face recognition, retina) which is considered sensitive personal data
 • LPPD (Law on Protection of Personal Data): Law No. 6698 on Personal Data Protection
 • User: İninal customers, who are Payment Service user and who are party to this Agreement, benefiting from the Payment Services, through the Payment Instrument, by purchasing the Electronic Money issued by İninal and using the issued Electronic Money to purchase goods or services or to send money from the Payment Account to the Card account of other Users
 • “BRSA”: Banking Regulation and Supervision Agency
 • “CBRT”: Central Bank of the Republic of Turkey
 • Limited Card: Transaction Limits for Users whose identity has not been verified, limits applied by FCIB, CBRT and BRSA or determined as specified in the regulations of the relevant regulatory authority
 • Unlimited Card: “Transaction Limit” up to a maximum of TL 150,000 (one hundred and fifty thousand Turkish Lira) for Users whose identity has been verified within the scope of this Agreement (Transaction Limit shall be determined by İninal upon the request of the User and may be revised unilaterally by İninal at any time and its conditions may be changed according to the legislation)
 • FCIB: Financial Crimes Investigation Board
 • Mobile Wallet: The application that enables payment transactions such as money transfer, receiving money, top-up, invoice payment via the Application / Website
 • Customer Contact Center: The current contact number and contact center specified on İninal’s Website and the aforesaid contact information for all kinds of announcements regarding card usage, contracted merchants, campaigns, costs and fees, refunds, card cancellation and all kinds of other detailed information about cards and transactions
 • Payment Tool: A special tool for the use of the person, such as a card, mobile phone, password, Mobile Wallet, etc., used by the User to give the Payment Order or to receive any payment, all the rules of which are determined by İninal
 • Payment Order: The instruction given by the User for the realization of the payment transaction
 • Payment Account: The account opened on İninal for the User and used for the provision of the Payment Services
 • Payment Service: The payment services under this Agreement, which İninal provides through the Payment Instrument in accordance with the Law and the Applicable Legislation
 • Prepaid İninal Card (“İninal Card” or “Card”): A physical card (or the card number with no physical presence that can be used in virtual environments) issued by İninal and owned by the Card Issuer, which allows the User to access İninal Payment Account, which can be used for goods and service purchases, and which allows the holder/user to use the amount previously loaded on the Card
 • PCI DSS (“Payment Card Industry Data Security Standard”): Payment Card Industry Data Security Standards, which include the logical and physical information security rules that must be followed during the processing, transmission and storage of the credit card
 • System Partner: Technological solution partner, financial institution or bank that cooperates with İninal for the realization of the payment transaction
 • Agreement: This İninal User Framework Agreement concluded by and between İninal and the User
 • Representative: Any real or legal person acting on behalf and on account of the corporation
 • Remote Communication Means: any and all means or mediums such as letter, catalog, telephone, facsimile, radio, television, electronic mail message, Internet, portal, short message services, which allow contracts to be established without the need to come together physically
 • Merchant: Real or legal person who has signed a merchant agreement with İninal and offers the User the opportunity to use the Card in purchasing all kinds of goods and services
 • Applicable Legislation: All legislation governing İninal’s actions within the scope of its activities and services in the country where it operates and provides services, including the Law and all related secondary regulations issued based on the Law, especially Law No. 5549 on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime, Law No. 6698 on the Protection of Personal Data, Law No. 6493, and related regulations, and the relevant current legislation regulated by BRSA, CBRT, RA, FCIB and other regulatory and supervisory institutions during the term of this Agreement, to which this Agreement, the parties to this Agreement, and/or the Card subject to this Agreement are or may be subject.

If the aforesaid expressions are used in plural form, it shall not affect the definition and the plural form of the expression shall have the same meaning.

ARTICLE 3: SUBJECT OF THE AGREEMENT

This Agreement has been concluded to regulate the conditions for the User to benefit from the Electronic Money Payment Services provided by İninal within the framework of the operating license obtained from BRSA and/or CBRT within the scope of the Law, and the mutual rights and obligations of the Parties within this scope.

ARTICLE 4: İNİNAL CARD’S FEATURES AND TERMS OF USE

4.1 İninal Card is a Payment Instrument issued for the User for advantageous shopping at contracted merchants and for use in shopping and transactions at all other contracted points, which may be topped up within the Transaction Limit determined by İninal within the framework of the Applicable Legislation, from the pre-paid and loading points specified on İninal’s Website.

4.2 All kinds of announcements regarding the use of the card, information on contracted merchants, campaigns, point applications, costs and fees, and any other detailed information may be obtained from the Customer Contact Center or İninal’s Website. İninal has the right to rearrange the fees available on the extension https://www.ininal.com/en/card-fees/ on İninal’s Website according to market conditions and economic indicators. Pursuant to the provisions of the Regulation on the Procedures and Principles Regarding the Fees to be Collected from Financial Consumers, the User is personally obliged to, without any further notice, monitor the pricing information on İninal’s page https://www.ininal.com/en/card-fees/.

4.3 The card has no name information on its front side and/or any personal bank account data on its back. However, if the User requests unlimited use of the Card, an Unlimited Card may be issued for the User, provided that the User’s identity is authenticated and such action is approved by İninal.

4.4 The Card may be used as limited or unlimited, and İninal has the exclusive right and authority to determine the Card limits, upon the request of the User and within the framework of İninal’s evaluations. İninal may, at any time, update the Transaction Limit by making a notice of change in accordance with this Agreement, or limit the amount of use in accordance with the Applicable Legislation without issuing any notice. For unlimited use of the Card, the identification procedure must be completed in accordance with the Applicable Legislation. It is İninal’s discretion to issue and activate the Card for the User after identification in accordance with the Applicable Legislation.

4.5 In order for purchases in physical locations, the User must enter the Card Information in the payment terminal. When the card is purchased, the first password of the Card is the last 4 (four) digits of the 16-(sixteen)-digit card number. The User is responsible for changing the Card’s password for transaction security. Details regarding the card’s password and password change transactions are available on İninal’s Website. The User agrees and represents in advance that İninal may not be held responsible in any way for malicious / unfair use that may occur due to not changing the password (or due to sharing it with third parties).

4.6 İninal is obliged to reflect the Payment Order to the Card in real time. The User accepts in advance that as soon as the Payment Order is received by İninal, it may not be withdrawn. In this case, the reimbursement of the User is at the discretion of the relevant merchant, and in order for the payment to be withdrawn, the merchant should be contacted by the User and the return request should be sent to the merchant.

4.7 The usage period of the Card is the period stated on the Card. In the event that the Card is expired but there is still some balance remaining in the Card, the User may request from the Customer Contact Center that such balance is transferred to the new Card. Information on how to transfer the balance is available on İninal’s Website.

4.8 The User may request the refund of the balance in the Card if it is legal under the Applicable Legislation. In other words, if the User submits the necessary documents to the Customer Contact Center for the return of the balance and passes the necessary security stages, the remaining amount after deducting the transaction fee from the balance in the Card shall be returned to the account/IBAN/Credit Card number specified by the User. A service fee proportional to the cost of this transaction shall be requested from the User. The User may find up-to-date fee information on İninal’s Website.

4.9 In cases where the User transfers or changes the GSM number or operator registered in the system used at the time of purchasing the Card, the User shall be obliged to notify İninal of the said change through the channels and as indicated by İninal. İninal may request all information and documents regarding such change from the User, if necessary and if it wishes.

4.10 İninal reserves the right to update/change all fees in accordance with the notification period in the Applicable Legislation regarding products and services. The current fee information is available at https://www.ininal.com/en/card-fees/. Pursuant to the provisions of the Regulation on the Procedures and Principles Regarding the Fees to be Collected from Financial Consumers, the User is personally obliged to, without any further notice, monitor the fees on İninal’s page https://www.ininal.com/en/card-fees/.

4.11 For the use of the Card, the User agrees to provide İninal with his/her identity information in accordance with the Applicable Legislation. The User accepts that the information he/she provided is correct and up-to-date, and that all legal, administrative and/or criminal responsibility arising from the inaccuracy of such information belongs to him/her.

4.12 The User agrees and represents that, pursuant to the Applicable Legislation, he/she shall act on his/her own behalf and account in all kinds of Prepaid Card requests and transactions under this Agreement, and shall not act on behalf of anyone else, and in case he/she acts on his/her own behalf but on account of someone else, he/she shall immediately notify İninal of whose account he/she has made the transaction and of the authorization status and the identity information and confirmation of the real or legal person on whose account he/she is acting, before the transactions are made.

4.13 The User may use the Card by increasing/decreasing the Card limit within the maximum limits that do not require identification for a Prepaid Card under the Applicable Legislation (or within the limits accepted by İninal upon the identification procedure). In case the regulatory legal institutions change the limits in accordance with the Applicable Legislation, these limits shall be updated ex officio / automatically. The current usage and loading limits of the Card, for which identity has not been authenticated, may be followed by the User on İninal’s Website.

4.14 Anonymous prepaid cards may only be used in payment transactions where the anonymous prepaid card holder (user) is physically at the workplace and the anonymous prepaid card is physically used, as well as in payment transactions and invoice payment transactions regarding goods or service purchases made at the service provider and intermediary service providers bearing the Trust Stamp. İninal shall ensure the purchase of goods and services with the Trust Stamp service providers through the physical transactions made with anonymous prepaid cards.

4.15 In order for the User to load/top up the Card for the second time and afterwards, and to use the Card on the Internet and e-commerce sites featuring 3D Secure, the User must identify and activate the Card on İninal’s Website or the Mobile Wallet application and must complete the other mandatory procedures as instructed. During the activation process, İninal may request from the User the necessary ID information, such as ID number, name and surname, and may not complete the activation process if such information is not provided. Electronic Money may not be converted into funds, returned and/or changed without activation.

4.16 The User may follow the transaction information of the Card on his/her account on İninal’s Website or through the Mobile Wallet application.

4.17 For the reasons specified in the Disclosure Text on https://www.ininal.com/en/privacy-act/ on İninal’s Website, and limited to these purposes and reasons, the User gives his/her consent that İninal and its group companies shall communicate with him/her about customer relations management and the transactions subject to this Agreement, in a way that does not include commercial electronic messages (including recording, storage, modification, rearrangement, classification or other processing of data). The Customer shall give his/her consent to the conditions for receiving electronic messages through the application and shall be able to change his/her preferences at any time. İninal may not have any discretion on behalf and account of the customer regarding the conditions for receiving electronic messages.

Issues Regarding Electronic Money:

4.18.1 İninal offers Electronic Money and Payment Services under this Agreement, with the methods published and specified on İninal’s Website. The scope and content of the aforementioned methods, whether to continue to provide services with these methods, to add new methods or decide not to use any method are at İninal’s sole discretion.

4.18.2 “İninal” may not make any service within the scope of the Law available to the customer without the consent and request of the customer, save for the terms of the framework agreement. If the User ceases to use any service, such service shall be stopped by the organization immediately upon the request of the customer, and the same service may not be re-used without the consent or request of the customer.

4.18.3 The User agrees and represents in advance that he/she shall not claim any right or make any claim against İninal regarding a Card that has not been activated for Electronic Money products, such as loss, theft or seizure by third parties, and that İninal shall have no responsibility in this regard.

4.18.4 However, İninal shall always have the right to change the payment scheme it uses (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express, etc.), considering the User’s maximum benefit and without causing any trouble to the User. İninal’s use of a local or international payment scheme (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express, etc.) shall always be at its own discretion. The User may not claim any grievance just because of the change in the payment scheme.

4.18.5 In case the User requests Electronic Money issuance, İninal shall immediately issue the Electronic Money in the amount of the requested fund with the methods it deems appropriate and make the relevant balance available to the User. Unless otherwise stated in writing by the User, the right holder of the Electronic Money is regarded as the legal owner of the line. Otherwise, the User may be requested to notify İninal, and İninal may request the User to complete the necessary identification and/or provide information under the FCIB legislation.

4.18.6 The responsibility for the loss, theft or seizure by third parties of non-activated Electronic Money products belongs exclusively to the holder, and İninal does not have any responsibility for the loss or damage in question. During the activation process, İninal may request all necessary information/documents from the User and may not complete the activation process if such information/documents are not provided. The Electronic Money balance of any Card, which has not been activated, may not be converted into funds, returned and/or changed.

4.18.7 Expiry date of the Electronic Money is 1 (one) year from the last transaction date. These expired funds are no longer regarded as Electronic Money, and the general provisions of the Turkish Code of Obligations No. 6098 shall apply to such funds.

4.18.8 The User may request that some or all of his/her Electronic Money be converted into funds. İninal reserves the right to determine the effective date according to the method used in the issuance of Electronic Money, and in case such amounts are requested to be converted into funds, the User agrees to always pay the charges and service fees stated on https://www.ininal.com/en/card-fees/. İninal is authorized to determine the recommended sales price and expiry date of the Prepaid Card.

4.18.9 Operational costs shall be deducted from the Electronic Money issued on Cards that are closed by the User through İninal Wallet and İninal’s Website, or on Cards that are not used by the User or which have expired. Cards that are not used for 9 (nine) months in 1 (one) calendar year shall be closed and canceled, and operational costs shall be deducted from them.

4.18.10 Fees that vary by card, operational fees deducted from the User’s card balance according to the inactivity period in case of any inactivity, different fees for money loading from contracted ATMs, electronic refund/drawing fees, fees and commission rates to be charged at a certain range per transaction for balance loading with credit card through the Mobile Wallet application, fees to be charged per transaction in money loading transactions through EFT, fees to be charged per transaction for money transfers to be made from other platforms that offer money transfer services using the Mobile Wallet application and İninal’s infrastructure, fees to be charged in case the Electronic Money is converted into funds are clearly announced on İninal’s Website. The User agrees to pay these charges and service fees. However, if the User does not have a balance on the Card and if the Card is inactive, no fee shall be charged.

4.18.11 Cards with zero balance that are not in use and have not been subject to any process for 3 (three) months shall be canceled. In accordance with the conditions, İninal may charge additional fees or update the fees in accordance with the Applicable Legislation for processes such as conversion of Electronic Money into funds, refunds, etc.

4.18.12 Unless stated otherwise, the rewards that İninal commits to the User may not be more than 10 (ten) times the base award, under any circumstances, and the User may not claim any rights in this regard and may not regard himself/herself as entitled to use the award. Unfairly used and transferred rewards shall be deducted from the balance of the User and canceled, and the User accepts and declares that they shall be used under these conditions, and it is at İninal’s discretion whether the loaded reward is subject to prior or subsequent expenditure.

4.18.13 The User may request that the Electronic Money be partially or fully converted into funds at any time. Unless İninal has a right or obligation to the contrary in the Applicable Legislation, upon this request of the User, all information including the IBAN number to be requested by İninal should be submitted to İninal in full and within 7 (seven) business days following the fulfillment of other mandatory legal obligations, if any, İninal shall carry out the transactions regarding the transfer of the funds equal to the Electronic Money to the account with the IBAN number submitted by the User. In the said fund requests and refunds, the IBAN subject to the refund must belong to the Line Owner.

4.18.14 In cases where the electronic money fund is paid by credit card, the electronic money may only be repaid to the same credit card account in accordance with the legislation.

4.18.15 Pursuant to the provisions of the Regulation on the Procedures and Principles Regarding the Fees to be Collected from Financial Consumers, the User is personally obliged to, without any further notice, monitor the pricing information on İninal’s page https://www.ininal.com/en/card-fees/.

4.19 In case the Card is stolen, lost, or if the User learns of any transaction that has taken place against his/her will, the User hasto cancel the Card through the Mobile Wallet application or the web, or notify the Customer Contact Center immediately. In case the Card is canceled, the User may obtain a new Card. In case any balance remains on the card:

 • In the event that the User submits the required information and documents to the Customer Contact Center and passes the necessary security steps, the refund of the balance in the lost/stolen Card shall be transferred to the specified account/IBAN number. The Line Owner and IBAN owner must be the same person.
 • The User may purchase a new Card, activate it on İninal’s Website or Mobile Wallet application and request the transfer of the balance to this new Card from the Customer Contact Center.

4.20 Confirmation for the payment transaction shall be given by entering the Card’s password before the transaction is performed for physical purchases. In online transactions, (i) if the transaction is made through 3D secure feature, the confirmation shall be given by entering the confirmation code sent to the mobile phone defined by the User in his account on İninal’s Website or through the Mobile Wallet application, into the system, (ii) in transactions that do not have 3D secure feature, the confirmation of the payment transaction shall be given by providing the Card information.

4.21 While expenses from the cards are made in Turkish Lira, in case of expenses in a foreign currency, the exchange rate to be reflected on the Card is calculated by adding an additional commission to the CBRT exchange rate at the time the transaction is reflected. The current commission rate to be added to the exchange rate is published in the fees tab on https://www.ininal.com/en/card-fees/ on İninal’s Website. Changes in the reference exchange rate to be applied shall be effective immediately. Pursuant to the provisions of the Regulation on the Procedures and Principles Regarding the Fees to be Collected from Financial Consumers, the User is personally obliged to, without any further notice, monitor the pricing information on İninal’s page https://www.ininal.com/en/card-fees/.

4.22 A copy of this Agreement shall be given to the customer on paper or with a permanent data storage device or made available to the User through the “İninal” application, following the conclusion of this Agreement and if the User requests so.

4.23 The current list of legal entities through where “İninal” provides payment service and which are authorized as “Representatives” shall be listed on the “Representatives” tab on www.ininal.com and on the application and in the Annex of this Agreement. “İninal” shall not be responsible for the transactions that the User shall perform through any legal entity not listed on such list.

ARTICLE 5: RESPONSIBLE USE OF THE İNİNAL CARD

5.1 All responsibility for the received Card shall pass to the User as of the moment the Card is delivered or the number of the Card, which has no physical existence, is learned by the User.

5.2 The User accepts, declares and undertakes to use the İninal Card within the terms of use specified in Article 4. Any legal and/or criminal responsibility and liability arising from the fraudulent use and use of the Card in violation of the terms of use specified in Article 4 shall be borne by the User. In cases where there is a suspicion of fraudulent or unauthorized use and similar situations under this Agreement, İninal may suspend the services it provides to the User and cancel the PaymentTool. In this case, İninal shall notify the User in this regard (except for the presence of regulations preventing the provision of information pursuant to the Applicable Legislation or the existence of objective reasons threatening security) and shall make the services and the Payment Toolavailable to the User again when the reason for suspension ceases to exist. In cases of the User’s fraudulent behavior or information security violation, or suspicion of unauthorized use and similar risks, etc., İninal may suspend the services it provides to the User and cancel the Payment Instrument. In this case, İninal shall notify the User in this regard and make the Payment Services and Payment Instrument available to the User once the reason for suspension ceases to exist.

5.3 In the event that the User uses the Card for purposes contrary to the Applicable Legislation and/or public morals and/or public order, and if such use is based on the User’s fault and/or in cases where the User uses the Card in workplaces that provide gambling, tobacco and tobacco products, alcohol, +18 content and other adult content over the Internet, the User accepts, declares and undertakes that all legal and/or criminal responsibility and liability arising from such uses shall be borne by him/her.

5.4 İninal is obliged to establish the system for regular and safe use of the Card and to take the necessary measures regarding notifications, requests, complaints and objections, and to keep such system operational uninterruptedly. However, İninal may not be held responsible for the failure of the transaction and its consequences due to force majeure and similar situations such as technical failures or cyber attacks.

5.5 The User is obliged to protect the Card and the password or identifying information required for the use of the Card securely, not to share this information with others, and to take measures to prevent the use of this information by others. In the event that this information is learned by others, if the activated Card is lost, stolen or an involuntary transaction occurs, the User must immediately notify İninal through the channels specified by İninal (website, Mobile Wallet or Customer Contact Center, etc.) and cancel the Card.

5.6 The User shall not allow third parties to access the Electronic Money Account created at İninal or to the Payment Tool with which the Electronic Money Account is associated in any way, and he/she shall be personally responsible to ensure security of the same. The User also agrees that he/she shall not disclose the information related to the Payment Tool and Sensitive Payment Data including without limitation User name and password concerning the user account to third parties in any way, shall not allow usage of the same by them, and shall not use such information outside the purpose for which it was provided to him/her. The User accepts, declares and undertakes that he/she shall be responsible for the damages that may arise due to the use of the Payment Toolor Sensitive Payment Data or the user name and password by unauthorized persons and/or their use for any purpose other than the intended purpose through no fault of İninal. If the User fails to securely protect the Card and the password or identifying information required for the use of the Card, shares such information with others and does not take measures to prevent the use of this information by others, such situations shall be considered “the fault of the User”. In case the Payment Tool is lost, stolen, or a transaction that has occurred against the User’s will is discovered, then the User is obliged to notify the situation immediately to İninal through the Customer Contact Center.

5.7 The User may request, from the moment he/she becomes aware of a Payment Transaction which he/she has not authorized or which has been performed incorrectly, request correction of the transaction by notifying İninal without delay.

5.8 İninal shall answer the complaints and objections of the User regarding the use of the Card, primarily through the application method of the User, through the channels determined by it and with justification, within the timelines specified in the Applicable Legislation.

5.9 Evaluation of reimbursement requests in expenditure objections by İninal may take between 45 (forty five) to 180 (one hundred and eighty) days. This period may vary depending on the rules and procedures of international and domestic Card Issuers, the type of product related to the transaction, the place where the transaction has taken place, the method of the transaction, and whether the card has been physically used in the transaction or not.

5.10 İninal shall have no responsibility for the type, quality, content, amount, price, defective nature, cancellation, return, delivery or not, etc. of the goods or services to be purchased with the Card. It is the responsibility of the supplier of the relevant goods or services/ merchant to ensure that the goods or services comply with the law and ethics and are fully supplied or delivered. The User accepts, declares and undertakes that İninal shall not be a party in all disputes that may arise between the supplier of the goods or services / merchant, that he/she shall directly submit his/her requests based on the Law on the Protection of the Consumer, the Code of Obligations and the relevant legislation for matters, including, but not limited to, objecting to the transaction, requesting the return of goods or services, claiming defective goods or services, directly to the relevant supplier of such goods or services / merchants, and that İninal shall have no responsibility in case of requests, objections, questions, problems, complaints and similar situations arising in this context.

5.11 İninal may not be held responsible for any problems or complaints that may arise due to the inability to use the Card or the inability to perform the payment transaction due to any problem arising from the payment infrastructure of the Internet and e-commerce sites where online shopping is made.

5.12 İninal may make all kinds of corrections and changes in the card system subject to this Agreement, the features of the Card, the contracted merchants, İninal’s Website and the product pages in the social media, and may remove the product from the market. In this case, İninal shall have no legal/criminal responsibility and liability towards the User. The User accepts, declares and undertakes that if İninal uses the rights listed, he/she shall not make any demands from İninal under any name whatsoever.

5.13 The User accepts that the information provided when opening a membership account is correct and up-to-date, and that the transactions and notifications to such registered information he/she has provided shall be valid and binding for him/her.

5.14 The User accepts and undertakes to use the Card in accordance with the provisions of this Agreement and the rules determined by the national and international Card Issuers Organizations of which İninal is a member and/or of which it shall be a member, and that he/she knows that he/she is subject to the rules of such organizations.

5.15 The User’s Personal Data and Sensitive Payment Data shall be stored by İninal in accordance with PCI DSS.

5.16 The User accepts, declares and undertakes the pricing regarding the use and service charges available on https://www.ininal.com/en/card-fees/. In addition, he/she accepts, declares and undertakes that İninal’s right to unilaterally make changes in pricing is reserved at all times. The User accepts, declares and undertakes the changes and the updates made according to the market conditions available on https://www.ininal.com/en/card-fees/ on İninal’s Website. Pursuant to the provisions of the Regulation on the Procedures and Principles Regarding the Fees to be Collected from Financial Consumers, the User is personally obliged to, without any further notice, monitor the pricing information on İninal’s page https://www.ininal.com/en/card-fees/.

5.17 The Customer shall give his/her consent to the conditions for receiving electronic messages through the application and shall be able to change his/her preferences at any time. İninal may not have any discretion on behalf and account of the customer regarding the conditions for receiving electronic messages.

ARTICLE 6: FEES

6.1 Card Sales Fee: It is the sales price determined for the Card purchased from contracted sales points or through İninal’s Website. How to pay the Card sales fee at contracted sales points may vary depending on the relevant sales point.

6.2 Card Loading Fee: It is the fee to be paid in line with the number of transactions or the amount of the transaction for each money loading on the card.

6.3 Monthly Usage Fee: It is the monthly fee that shall be automatically deducted from the Card balance in return for the usage fee of the Card.

6.4 Invoice Payment Fee: It is the fee to be paid in each invoice payment transaction, in line with the number of transactions or the transaction amount.

6.5 Foreign Exchange Transaction Commission: The exchange rate to be reflected on the Card for purchases made in foreign currency shall be calculated by adding an additional 7% (seven percent) commission to the foreign currency selling rate of the CBRT at the time of payment. On the other hand, the balance withdrawn from the Card may vary depending on the duration of the spending balances entering into international clearing. All transactions and payments made in foreign currency shall be made in the relevant currency. However, if Turkish laws or regulations impose mandatory provisions, payments made from these accounts may be made in Turkish Currency, without the initiative of İninal. İninal, in any case, shall act in accordance with the relevant provisions of the Law on the Protection of the Value of the Turkish Currency, the Capital Movements Legislation and other laws and regulations related to foreign currency transactions. In such cases, the rate and/or cross rates to be used for arbitrage shall be determined by considering both the relevant provisions of the applicable laws and the discretionary rights granted to İninal. Possible losses and damages, taxes and fees, commission payments, etc. that the Users may have incurred as a result of the said conversion shall be borne by the Users; and no compensation may be requested from İninal in this regard. İninal may perform transactions, carry out transactions and/or carry out transactions and/or collect fund-tax-expenses-commissions unilaterally and fully authorized (even without the User’s prior instruction or against any existing User’s instruction) when necessary within the framework of the relevant legislation or within the scope of the mandatory provisions of the legal legislation. The Users are responsible for any loss of rights that may arise as a result of such legal and mandatory/compulsory practices, and no compensation or claim for damages may be brought against İninal in this regard.

6.6 Other Service Fees: These are the fees based on the number of transactions or amount to be charged for other services.

6.7 İninal may charge the User a fee, expense or commission as much as the cost of the relevant transaction, if the User requests additional information, more frequent notifications or the transmission of information by methods other than those stipulated in the framework agreement.

6.8 İninal may charge a fee equal to the costs incurred for notifications and transactions that are required to be made in a certain way as per other relevant legislation.

6.9 Information about the fees applied and to be paid by the User regarding the services offered under this Agreement is available on https://www.ininal.com/en/card-fees/ on İninal’s Website. The User accepts in advance to pay the fees announced and updated on İninal’s Website during the Card usage period. Pursuant to the provisions of the Regulation on the Procedures and Principles Regarding the Fees to be Collected from Financial Consumers, the User is personally obliged to, without any further notice, monitor the prices/fees on İninal’s page https://www.ininal.com/en/card-fees/.

6.10 İninal may unilaterally change the fees to be collected from products, services and transactions in accordance with the Applicable Legislation and the amendment principle set forth in this Agreement.

ARTICLE 7: TERM OF THE AGREEMENT

This Agreement shall enter into force on the date it is accepted by the User online / via Remote Communication Means or as original-signed by the User and shall remain in effect unless terminated by the Parties as specified in this Agreement.

ARTICLE 8: RIGHT OF WITHDRAWAL, VIOLATION OF THE AGREEMENT, TERMINATION AND ITS CONSEQUENCES

8.1 The User has the right to withdraw from this Agreement without giving any reason and paying any penalty within fourteen (14) days from the date of approval of this Agreement. For this, it is sufficient for the User to notify the Customer Contact Center. Then the card shall be canceled by İninal.

8.2 İninal may terminate this Agreement at any time without any reason, without paying any compensation, by giving a 7-(seven)-day notice. In this case, the User must return the Card used under this Agreement.

8.3 In the event that İninal’s operating license under the Applicable Legislation is terminated for any reason, this Agreement shall be terminated through a unilateral notification by İninal, without any compensation obligation by İninal.

8.4 In case it is determined that the User is using the services provided under this Agreement for illegal and unethical purposes, to provide/procure illegal or immoral products or services, this Agreement may be terminated by İninal immediately.

8.5 The User accepts, declares and undertakes that he/she shall bear all kinds of financial obligations, such as penalties, expenses and compensations, etc. that İninal shall be convicted and/or exposed to (including all kinds of direct and indirect damages and sanctions that may be imposed by CBRT / BRSA, etc.) due to his/her violation of this Agreement and the Applicable Legislation, within 10 (ten) days following the first written request of İninal, and without any need for any further issuance of a court order.

8.6 In the event of termination or expiration of this Agreement, the Parties shall continue to be responsible for their obligations and liabilities that had accrued until the date of termination or expiration. The Parties’ obligations regarding confidentiality and information security in this Agreement shall survive the expiration or termination of this Agreement.

ARTICLE 9: PROTECTION OF PERSONAL DATA

9.1 The User accepts, declares and undertakes that the personal information declared both during the establishment of this Agreement and during the provision of user services is correct and up-to-date, and that he/she shall timely notify İninal on any changes or updates to such information.

9.2 Personal Data (including sensitive personal data) shared by the User during the establishment of this Agreement and within the scope of the service and to be generated during the rendering of the service shall be processed in connection with the following purpose, in a limited and measured way, pursuant to, in particular, the legal reason for the establishment and performance of the agreement as stated in Article 5/c of the LPPD and for other processing conditions mentioned in the same article and in accordance with other relevant legislation, and they shall be recorded, stored and processed verbally, in writing or electronically through automated or non-automated methods, through group companies and units, websites, social media, mobile applications and similar means, in accordance with the law, accurately, up-to-date and as limited to the period determined by the laws, for the purposes of, as stipulated by BRSA, FCIB, RA, CBRT and other public institutions and organizations and the Applicable Legislation, identity verification, information storage, reporting, fulfillment of information obligations, developing, customizing / personalizing the products and services offered to the User, ensuring the legal and commercial security of İninal and its group companies and other cooperating companies, determining and implementing the commercial and business strategies of İninal. Personal Data (including sensitive personal data) shall only be transferred to İninal’s business partners (including all kinds of service providers) and relevant Public Institutions and third parties where permitted by law, within the specified scope in order to improve the user experience or increase the quality of the services provided for the purposes of performance of the agreement, personalizing and improving the services offered, fulfilling obligations such as identity verification, information storage, reporting and informing stipulated by the Agency, FCIB, RA CBRT and other public institutions and organizations and the Applicable Legislation.

The User Disclosure Text prepared by İninal in accordance with Article 10 of Law No. 6698 on the processing of personal data is annexed to this Agreement and is also available on İninal’s Website. By signing this Agreement, the User accepts, declares and undertakes that he/she has read and understood the Disclosure Text. In addition, he/she accepts that he/she gives his/her express consent to the processing and transfer of his/her personal data on domestic and foreign platforms, in cases other than the processing conditions stipulated in Article 5 of Law No. 6698, and as limited to the products and services offered by İninal.

9.3 The User has the right to apply to İninal and learn whether his/her Personal Data about is processed or not, and if Personal Data has been processed, to request information about it, to learn the purpose of processing Personal Data and whether it is used in accordance with its purpose, to know the third parties to whom Personal Data is transferred, domestic or abroad, to request correction of Personal Data if it has been processed incorrectly; to use these rights, the User should, pursuant to Article 13 of the LPPD, fill out the form on www.ininal.com and mail or hand deliver a signed copy of such form to Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2. Kule Kat:9 N:448 Şişli/Istanbul or scan such form and email it to info@ininal.com with his/her request containing the necessary explanations and information to identify him/her.

9.4 The User consents to the sharing of user information and Personal Data with business partners (including all kinds of service providers), excluding Sensitive Payment Data and personal security information, regarding joint cards that İninal has issued and/or will issue with its business partners, for the purposes of providing benefits to the User, organizing personalized campaigns and promotional activities. This User information includes the transaction information of the User made with the joint card. In addition, the User consents to the sharing of the user information, which is entered during registration when making a transaction in retail sales or online sales by using the İninal Card, with relevant business partners (including service providers) and real and legal person System Partners (including banks and financial institutions) who are required to make other transactions for the realization of the relevant transaction, to the extent deemed necessary for the realization of the payment in accordance with the legal requirements and the rules of the Card Issuers.

9.5 For the reasons specified in the Disclosure Text on İninal’s Website, and limited to these purposes and reasons, the User gives his/her consent that İninal and its group companies shall communicate with him/her about customer relations management and the transactions subject to this Agreement, in a way that does not include commercial electronic messages (including recording, storage, modification, rearrangement, classification or other processing of data).

9.6 The Customer shall give his/her consent to the conditions for receiving commercial electronic messages through the application and shall be able to change his/her preferences at any time. İninal shall act in accordance with the procedures and principles in the Law on the Regulation of Electronic Commerce regarding the sending of commercial electronic messages due to products and services not covered by this Agreement.

ARTICLE 10: MISCELLANEOUS

10.1 Effectiveness: This Agreement shall enter into force after the User receives the Card from the relevant points or opens an account to create his/her virtual card, and when it is accepted via online / Remote Communication Means. Customer acquisition processes performed with Remote Communication Means are subject to the CBRT and FCIB regulations. Within the framework of the aforementioned regulations, İninal uses Internet-based methods that allow the verification of customer identity and at least meets the conditions specified in the legislation.

10.2 The processes carried out with the remote communication means are recorded as to include all steps, and the data obtained are stored in accordance with the Law, the Regulation and this Communiqué and other relevant regulations.

10.3 If remote communication means are used during the operation of the processes regarding the information, contracts, receipts and similar documents required for anonymous prepaid instruments and one-time payment transactions that do not require identification within the limits set by the Financial Crimes Investigation Board of the Ministry of Treasury and Finance and are not within the scope of a continuous business relationship, it is not obligatory to perform the above-mentioned provisions. The User accepts, declares and undertakes that his/her use of the Card is subject to the terms and conditions in this Agreement. After this Agreement is approved, İninal shall send a copy of this Agreement to the User’s registered e-mail address and shall make this Agreement available at any time on İninal’s Website.

10.4 Intellectual & Industrial Rights: The User may not use on any website or other medium, or may not copy, reproduce, process, distribute or make or prepare derivative works from any element of İninal’s proprietary or unregistered intellectual and industrial property rights, such as title, business name, trademark, patent, logo, design, code, information and method, without the consent of İninal, and accepts and undertakes not to violate the intellectual and industrial property rights listed in the Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 and Industrial Property Law No. 6769. In case of unfair use by the User arising from the intellectual and industrial property rights of İninal, the User accepts and declares that he/she shall immediately stop the said violation and shall compensate İninal immediately at its first request, including third-party claims, for the damage caused by such use.

10.5 Force Majeure: İninal shall not be liable for delays, the failure to use the Card or the occurrence of an error in the transaction other than due to its own fault, or damages that occur as a result of the same caused by force majeure, such as situations that may not be foreseen or prevented by İninal, states of emergency, cyber attack (such as a change in the relevant legislation or an administrative action).

10.6 Changes: İninal is entitled to make any kind of changes in the Card features and fees and shall publish the revised contract, Card features and updated fee table on İninal’s Website at https://www.ininal.com/en/card-fees/. The User shall be responsible for monitoring such fees. İninal shall notify the User of the scope of the changes made in this Agreement and/or Card features and/or the effective date of such changes. The User is entitled to terminate this Agreement without paying an additional fee until the effective date. If the User does not use the right of termination until the effective date, the User shall be deemed to have accepted the change. In addition, İninal reserves the right to unilaterally change and update this Agreement and the explanations cited, which are an integral part of this Agreement. However, if the amendments or changes to be made in practice within the scope of the said obligations determined/to be determined by the legislation, would cause a change in the terms of this Agreement, a notification shall be sent to the User 30 (thirty) days before the relevant change takes effect, containing information on the scope of the change, its effective date and the User’s right to terminate this Agreement. In this case, the User may terminate this Agreement. If the User does not give notice of termination within 30 (thirty) days, it shall be deemed that the User has accepted such changes. In this case, the User agrees that he/she shall not have any right to claim from İninal. In the event that a period of less than 30 (thirty) days is given in the relevant legislation for any change required under the Applicable Legislation, this matter shall be specified in the notification to be sent to the User, and the period stipulated by the relevant legislation shall apply instead of the period specified in this Article.

10.7 Transfer & Assignment: The User may not transfer or assign this Agreement and his/her rights and obligations arising from this Agreement, partially or completely, to third parties.

10.8 Notifications & Notices: The User must immediately update the changes in the contact information through the channels that İninal shall notify, or through his/her membership account. Otherwise, notifications to the User’s old contact information shall be considered valid.

10.9 Evidence & Records: Electronic and system records, commercial records, ledger records, microfilm, microfiche and computer records kept by İninal in its own database and servers shall constitute evidence in any dispute regarding the use of the Card under this Agreement. The Parties accept that this Article is in the nature of an evidential contract to the effect of Article 193 of the CCP.

10.10 Authorized Court: Istanbul Çağlayan Courts and Enforcement Offices are authorized to settle all kinds of legal disputes arising from this Agreement.

10.11 Compliance: The User declares in advance that he/she acts / shall act on his/her own behalf and account, and shall not act on behalf or account of another legal or real person, during all kinds of transactions, instructions and actions under this Agreement. In cases where the User acts on behalf or account of another person, the identity information of such legal or real person is immediately and in writing notified to İninal in accordance with Article 15 of Law No. 5549 on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime. In addition, if the User transfers the line registered in the system to a third party and/or the identity, communication and other identification information changes for any reason, he/she shall notify İninal in writing without delay and, pursuant to the User’s notification under this Article, he/she accepts in advance that İninal may request additional / new identification / information. The User accepts and declares that, otherwise, İninal shall not have any legal / penal liability, including unauthorized, incorrect transactions, unfair, unlawful use of third parties, etc., and that İninal shall be entitled to terminate this Agreement unilaterally and immediately for default.

10.12 In case the Users experience disputes (individual disputes, and not commercial disputes) arising from the services offered by İninal, the Users may make a written application to İninal within 2 (two) years from the date of such disputed transaction or action. the User shall be entitled to apply to the relevant TODEB’s Individual Customer Arbitration Committee in accordance with the Regulation on the Principles and Procedures for the Individual Customer Arbitration Committee of the Turkish Payment and Electronic Money Institutions Association (“TODEB”) after the end of the 20 (twenty) days period to which a response must be given (if the applications are not answered within 20 (twenty) days of the date of application) or within 60 (sixty) days of the date of the response (if the user’s application is answered negatively or if the answer is not satisfactory to the User).

10.13 You may access the application form for the TODEB’s Individual Customer Arbitration Committee from the link below or from www.todeb.org.tr. The form may be submitted electronically via www.todeb.org.tr after filling in the relevant information and uploading the necessary documents. https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/

10.14 You may find all detailed information regarding the application to the TODEB’s Individual Customer Arbitration Committee by clicking the “Security” section at the bottom of www.ininal.com. You may also view the Information Leaflet.

This Agreement enters into force with the signing by the User of the “system approval” or “signature” meaning that he/she understands and accepts this Agreement and/or the signing by the User of the “User Limit Increase Request Agreement” pursuant to the provisions of Law No. 5651 on the Regulation on Online Broadcasts and Combating Crimes Committed Through These Broadcasts.

I declare that I am qualified to sign this Agreement and to perform the above-mentioned transaction, that I have read and understood this Agreement, and that I accept the transaction within the framework of the above information and provisions.

This Framework Agreement has been prepared in Turkish and English. The English version has been prepared for information purposes only and is not binding on the Parties, only the Turkish version is binding on the Parties. In case of conflicts between the Turkish and English versions of the Limit Increase Agreement, the Turkish version shall prevail.

User's Name and Surname:

 

Republic of Turkey ID No:

Digital Signature

 

 

 

 

 

 

Digital Signature

 

 

 

 

 

 

تعرف على بطاقة Ininal

بطاقة التسوق الآمنة والسريعة التي تحتوي على شرائح وخيارات لا تلامسية صالحة في كل مكان ، وتنفق بقدر ما تقوم بشحنها ، لا تفرض عليك رسومًا.

سجل