USER AGREEMENT OF İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.

İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(İNİNAL)
Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Blok No:12 İç Kapı No:448 Şişli/İSTANBUL
E-posta: info@ininal.com

MADDE 1: TARAFLAR VE YÜRÜRLÜK

1.1 İşbu İninal Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi; aşağıda iletişim bilgileri yer alan İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“İninal”) ile Kullanıcı arasında, akdedilmiştir.

İninal İletişim Bilgileri: Adres : Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2. Kule Kat:9
N:448 Şişli/İstanbul
Müşteri İletişim Merkezi Tel. No : 0850 311 77 01
Web Sitesi : www.ininal.com
E-Posta Adresi : info@ininal.com
KEP : ininal@hs03.kep.tr

İşbu Sözleşme kapsamında İninal ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

1.2 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi / Uzaktan İletişim Araçları ya da ıslak imzalı olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup Kullanıcı, İninal hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerine, atıf yapılan www.ininal.com adresindeki açıklamalara, Yürürlükteki Mevzuat’ta yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 İninal, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca Sözleşme’de herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde bahse konu değişikliği Kullanıcı’ya, e-posta, SMS ve/veya sahip olduğu uygulamalar üzerinden Uzaktan İletişim Araçları ile bildirir ve revize edilmiş Sözleşme’yi Kullanıcı’nın kolaylıkla ulaşabileceği ilgili hesaplarda / internet sitesinde yayımlar.

MADDE 2: TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de;

 • Anonim ön ödemeli araç: Herhangi bir şekilde ödeme hesabına bağlı olmayan ve kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen, tekrar yükleme yapılma imkanı bulunan veya bulunmayan şekilde ihraç edilebilen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli aracı,
 • Çerçeve sözleşme:“İninal” ile kullanıcı arasında tekil veya süreklilik arz eden ödeme işlemlerinin yürütülmesine ve mümkün olan durumlarda ödeme hesabının açılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen sözleşmeyi
 • Elektronik Para: Kullanıcı’dan alınan fon karşılığı İninal tarafından ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, İninal dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değer,
 • FAST: Fonların Anlık ve Sürekli Transferi
 • GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Güven damgası: Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işareti
 • Harcama İtirazı: İninal kart ile yapılan ödeme işlemine uluslararası kart kuruluşlarınca belirlenen sebepler ve kurallar çerçevesinde kart kullanıcısı tarafından ininal’a yapılan itirazdır.
 • Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri
 • Hat Sahibi: Kullanıcının İninal’da kayıtlı GSM hattının sahibi
 • IBAN: International Bank Account Number (Uluslararası Banka Hesap Numarası)
 • İninal: Madde 1’de iletişim bilgileri yer alan işbu Sözleşme’nin tarafı olan İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • İninal Web Sitesi: www.ininal.com adresi
 • İş Günü: Resmî tatiller haricinde Pazartesi-cuma günleri arası
 • İşlem Limiti: Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarı
 • Kanun: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
 • Kart Bilgileri: İninal kartın üzerinde yer alan on altı haneli numara, güvenlik kodu ve son geçerlilik tarihi
 • Kart Çıkaran Kuruluş: MasterCard International, Visa International, Troy gibi kart düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşları
 • Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Ödeme Aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek Kullanıcı veya Kullanıcı adına hareket eden kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait Kimlik (ad-soyad, uyruk, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik seri numarası, anne-baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy, doğum yeri, cilt numarası, sıra numarası gibi), İletişim (ikametgah, e-mail adresi, telefon numarası, çevrimiçi kanallar ve/veya müşteri hizmetleri hattı gibi uzaktan iletişim araçları üzerinden İninal ile yapmış olduğu yazılı ve sözlü iletişim kayıtları gibi) Mesleki Deneyim (meslek bilgisi gibi), Finans (fatura bilgileri, hesap hareketleri, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi), Müşteri İşlem (işlem tarihi ve saati, işlem tutarı, işlem yeri, üye işyeri bilgisi,) Görsel İşitsel Kayıtlar (fotoğraf gibi) ile; özel nitelikli kişisel verilerden olan Biyometrik Veri (parmak izi, yüz tanıma, retina gibi) gibi fiziki ve elektronik ortamlara kaydedilen ve bu bilgilerin ele geçirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek bilgiler
 • KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Kullanıcı: Ödeme Hizmeti kullanıcısı olan; Ödeme Aracı vasıtasıyla, İninal tarafından ihraç edilen Elektronik Para’yı satın almak ve ihraç edilmiş Elektronik Para’yı mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabı’ndan diğer Kullanıcılar’ın Kart hesabına para göndermekte kullanmak suretiyle Ödeme Hizmetleri’nden faydalanan işbu Sözleşme’nin tarafı olan İninal müşterileri
 • “BDDK”: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • “TCMB”: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Limitli Kart: Kimlik teyidi yapılmamış Kullanıcılar için İşlem Limitleri MASAK, TCMB ve BDDK tarafından uygulanan ya da ilgili düzenleyici otoritenin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde belirlenen limitlere sahip kart
 • Limitsiz Kart: Sözleşme kapsamında kimlik tespiti yapılmış Kullanıcılar için İninal tarafından üst limitinin belirleneceği “İşlem Limiti” (Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda İşlem Limiti, İninal tarafından belirlenecek olup herhangi bir zamanda İninal tarafından tek taraflı revize edilebilecek ve koşulları mevzuata göre değiştirilebilecektir)
 • MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
 • Mobil Cüzdan: Uygulama / Web üzerinden ödeme, para transferi yapabilme, para alabilme, kontör yükleme, fatura ödeme gibi ödeme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan uygulama
 • Müşteri İletişim Merkezi: Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı üye iş yerleri, kampanya, masraf ve ücretler ile para iadesi, Kart iptali ve diğer kart ve işlemlerle ilgili her türlü ayrıntılı bilgi için İninal Web Sitesi’nde ve yukarıdaki İninal iletişim bilgilerinde belirtilen güncel iletişim numarası ve iletişim merkezi
 • Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek ya da ödeme hizmetini almak için kullanılan, kullanıma ilişkin tüm kural setleri İninal tarafından belirlenen kart, cep telefonu, şifre, Mobil Cüzdan vb. kişinin kullanımına özel araç
 • Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimat
 • Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına İninal nezdinde açılan ve Ödeme Hizmetleri’nin sunulmasında kullanılan hesap
 • Ödeme Hizmeti: İninal’ın Kanun ve Yürürlükteki Mevzuat uyarınca Ödeme Aracı marifetiyle sunmakta olduğu Sözleşme kapsamındaki ödeme hizmetleri
 • Ön Ödemeli İninal Kart (“İninal Kart” veya “Kart”): İninal tarafından çıkarılan ve mülkiyeti Kart Çıkaran Kuruluş’a ait olan, Kullanıcı’nın İninal Ödeme Hesabı’na erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen, hamiline/kullanıcısına önceden Kart’a yüklenen tutar kadar kullanım imkânı sağlayan fiziki olarak basılı kart veya sanal ortamlarda kullanılabilen fiziki varlığı bulunmayan kart numarası
 • PCI DSS (“Payment Card Industry Data Security Standard”): Kartın işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını içeren Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları
 • Sistem Ortağı: Ödeme işleminin gerçekleşmesi konusunda İninal ile iş birliğinde bulunan teknolojik çözüm ortağı, finans kuruluşu veya banka
 • Sözleşme: İninal ile Kullanıcı arasında akdedilen işbu İninal Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi
 • Temsilci: Kuruluş adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi
 • Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, portal, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı
 • Üye İş Yeri: İninal ile üye iş yeri sözleşmesi imzalamış, Kullanıcı’ya her türlü mal ve hizmet alımında Kart kullanım imkânı sunan gerçek veya tüzel kişi
 • Yürürlükteki Mevzuat: Kanun ve Kanun’a dayanılarak çıkarılan ilgili tüm ikincil düzenlemeler dahil, İninal’ın faaliyette bulunduğu ve hizmet sunduğu ülkedeki faaliyetleri ve hizmetleri kapsamında yükümlü olduğu tüm mevzuat, özellikle 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6493 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler dâhil olmak üzere, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içinde BDDK, TCMB, GİB, MASAK ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından düzenlenen, Sözleşme’nin, Sözleşme taraflarının ve/veya Sözleşme konusu Kart’ın tâbi olduğu ya da olabileceği ilgili cari mevzuat

anlamına gelmektedir.

Yukarıda tanımlanan ifadelerin “çoğul eki” ile kullanılması halinde, tanımı etkilemeyecek ve ifadenin çoğul hali de aynı tanıma hizmet edecektir.

MADDE 3: SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Kanun kapsamında BDDK ve/veya TCMB’den aldığı faaliyet izni çerçevesinde İninal tarafından sağlanmakta olan Elektronik Para ile Ödeme Hizmetleri’nden Kullanıcı’nın faydalanabilmesine ilişkin koşullar ile Tarafların bu kapsamdaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

MADDE 4: İNİNAL KART ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

4.1 İninal Kart; Kullanıcı tarafından, anlaşmalı Üye İş Yerlerinden avantajlı alışveriş yapılması ve diğer tüm anlaşmalı noktalardan yapılan alışveriş ve işlemlerde kullanım için çıkartılmış; ön ödemeli ve İninal Web Sitesi’nde belirtilen yükleme noktalarından, Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde İninal tarafından belirlenen İşlem Limiti dahilinde tekrar doldurulabilen bir Ödeme Aracı’dır.

4.2 Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı Üye İş Yerleri bilgisi, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgi, Müşteri İletişim Merkezi’nden veya İninal Web Sitesi’nden öğrenilebilir. İninal, İninal Web Sitesi’ndeki https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ uzantısında yer alan ücretleri piyasa koşullarına ve ekonomik göstergelere göre yeniden düzenleme hakkına sahiptir. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

4.3 Kart üzerinde herhangi bir isim ve/veya arkasında herhangi bir kişisel banka hesabı bulunmaz. Ancak Kullanıcı tarafından Kart’ın limitsiz kullanım talebinin söz konusu olması halinde, kimlik tespiti yapılmak suretiyle ve İninal tarafından uygun bulunması şartıyla, Kullanıcı adına Limitsiz Kart düzenlenebilmektedir.

4.4 Kart’ın limitli ya da limitsiz kullanımı mevcut olup Kullanıcı’nın talebi üzerine ve İninal’ın değerlendirmeleri çerçevesinde, Kart limitlerini belirleme hak ve yetkisi münferiden İninal’a aittir. İninal, herhangi bir zamanda, Sözleşme ’ye uygun şekilde değişiklik bildirimi yaparak İşlem Limitini güncelleyebilir yahut herhangi bir bildirim yapmaksızın Yürürlükteki Mevzuat uyarınca kullanım limitini sınırlandırabilir. Kart’ın limitsiz kullanımı için Yürürlükteki Mevzuata uygun olarak kimlik tespit prosedürünün tamamlanması gerekmektedir. Yürürlükteki Mevzuata uygun olarak kimlik tespiti yapılmış Kart’ın, Kullanıcı adına basılarak aktif / işler hale getirilmesi İninal’ın inisiyatifindedir.

4.5 ininal kart satın alındığında Kart’ın ilk şifresi, 16 (on altı) haneli kart numarasının son 4 (dört) hanesidir. İşlem güvenliği için Kart şifresinin değiştirilmesine yönelik sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kart şifresi ve şifre değişikliği işlemlerine ilişkin detaylara İninal Web Sitesi’nden ulaşılabilir. Kullanıcı, şifreyi değiştirmemesi (ya da 3. kişilerle paylaşması gibi kendisinden kaynaklanan) neden (lerle)iyle oluşabilecek kötü niyetli / haksız kullanımlardan İninal’ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

4.6 İninal, Ödeme Emri’ni, gerçek zamanlı olarak, Kart’a yansıtmakla yükümlüdür. Kullanıcı, Ödeme Emri İninal’a ulaştığı anda, Ödeme Emri’nin geri alınamayacağını bildiğini peşinen kabul eder. Bu durumda, Kullanıcı’nın ödemeyi geri alabilmesi, ilgili Üye İşyerinin inisiyatifinde olup, ödemenin geri alınabilmesi için Kullanıcı tarafından işlem yapılan Üye İşyeri ile iletişime geçilip iade talebi Üye İşyeri’ne iletilmelidir.

4.7 Kart’ın kullanım süresi, Kart’ın üzerinde yer alan süredir. Kullanıcı, Kart’ın son kullanım tarihinin dolması ve Kart’ta bakiye kalması durumunda, Kullanıcı yeni bir kart satın alarak ve/veya ininal uygulaması içerisinde bulunan hesabına ve/veya sanal kartına bu bakiyenin aktarılmasını sağlayabilecektir.

4.8 Kullanıcı, Kart içinde bulunan bakiyenin iadesini, Yürürlükteki Mevzuat kapsamında hukuka uygun bulunması halinde talep edebilir. Şöyle ki; Kullanıcı’nın bakiyenin kendisine iadesi için gerekli evrakı Müşteri İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde, Kart’ın içinde bulunan bakiyeden işlem ücreti düşüldükten sonra kalan tutar, Kullanıcı tarafından belirtilen hesap/IBAN/Kredi Kartı numarasına iade edilir. Kullanıcı’dan bu işlemin maliyeti ile orantılı bir hizmet ücreti talep edilir. Kullanıcı, güncel ücret bilgisine, İninal Web Sitesi’nden ulaşabilir.

4.9 Kullanıcı’nın Kart’ı satın aldığı esnada kullandığı sisteme kayıtlı GSM hattını devretmesi, değiştirmesi vb. durumlarda, Kullanıcı’nın, bahse konu değişikliği, İninal’a, İninal’ın gösterdiği kanallardan ve gösterdiği şekilde bildirmesi zorunludur. İninal, gerektiğinde ve dilerse, değişikliğe ilişkin tüm bilgi ve belgeyi Kullanıcı’dan talep edebilir.

4.10 İninal, ürün/servis ve hizmetlere ilişkin Yürürlükteki Mevzuattaki bildirim süresine uyarak tüm ücretleri güncelleme/değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel ücret bilgileri, https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer almaktadır. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan ücretleri, herhangi bir ilave bildirim yapılmasına gerek kalmaksızın, bizzat kendisi takip etmekle yükümlüdür.

4.11 Kullanıcı, Kart’ın kullanımına yönelik olarak, İninal’a, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca, kimlik bilgilerini vermeyi kabul etmektedir. Kullanıcı, verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin doğru olmamasından kaynaklı tüm hukuki, idari ve/veya cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.12 Kullanıcı, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca, Sözleşme kapsamında, her türlü Ön Ödemeli Kart talep ve işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket edeceğini, başkası adına hareket etmeyeceğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgeleri, işlemlerin yapılmasından önce İninal’a derhal bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

4.13 Kullanıcı, Yürürlükteki Mevzuat kapsamında, Ön Ödemeli Kart için kimlik tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dâhilinde veyahut kimlik tespiti prosedürünü gerçekleştirmek suretiyle, İninal’ın kabul ettiği limitler dahilinde arttırarak/azaltarak Kart kullanımını gerçekleştirebilir. Yürürlükteki Mevzuat uyarınca düzenleyici yasal kurumların limitleri değiştirmesi halinde, bu limitler re’sen / kendiliğinden güncellenecektir. Kimlik tespiti gerçekleşmeyen Kart’ın güncel kullanım ve yükleme limitleri ise, Kullanıcı tarafından, İninal Web Sitesi’nden takip edilebilir.

4.14 Anonim ön ödemeli araçlar, sadece anonim ön ödemeli araç hamilinin (kullanıcının) fiziken işyerinde bulunduğu ve anonim ön ödemeli aracın fiziken kullanıldığı ödeme işlemleri ile Güven Damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödeme işlemleri ve fatura ödeme işlemlerinde kullanılabilir. İninal, anonim ön ödemeli kartlarla ilgili fiziken gerçekleştirilen işlemler ile Güven Damgası hizmet sağlayıcıları kapsamında mal ve hizmet alımının gerçekleşmesini sağlayacaktır.

4.15 Kullanıcı’nın, Kart’a ikinci kez ve sonrasında bakiye yüklemesi/dolumu yapabilmesi ve Kart’ı 3D Secure destekli internet ve e-ticaret sitelerinde kullanabilmesi için, Kart’ı, İninal Web Sitesi’nden veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımlaması ve aktive etmesi ile yönlendirilen diğer zorunlu prosedürleri eksiksiz tamamlaması gerekmektedir. Aktivasyon işlemi esnasında İninal, Kullanıcı’dan, TCKN, yabancı kimlik numarası, pasaport numarası, ad-soyad gibi kimlik tespitine ilişkin gerekli bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde, aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik Para, aktivasyon yapılmaksızın fona çevrilemez, iade edilemez ve/veya değiştirilemez.

4.16 Kullanıcı, Kart’a ait işlem hareketi bilgilerini, İninal Web Sitesi’ndeki hesabından veya Mobil Cüzdan uygulamasından takip edebilir.

4.17 Kullanıcı kişisel verilerinin sözleşme kapsamında verilecek hizmetler açısından İninal Web Sitesi’ndeki https://www.ininal.com/kullanici-aydinlatma-metni uzantılı Aydınlatma Metninde belirtilen sebeplerle ve bu amaç ve sebeplerle sınırlı olmak üzere, İninal ve grup şirketlerinin (verilerin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, tasniflenmesi veya diğer şekillerde işlenmesini de kapsamak üzere), müşteri ilişkileri yönetimi ve Sözleşmeye konu Kart’a konu işlemler hakkında, ticari elektronik ileti içermeyecek şekilde, kendisiyle, iletişime geçilmesine onay vermektedir. Kullanıcı, elektronik ileti alma koşullarını uygulama üzerinden onay verecek olup, istediği zaman diliminde tercihlerini değiştirebilecektir. İninal’ın, elektronik ileti alma koşulları hususunda Kullanıcı nam ve hesabına herhangi bir tasarrufu olamaz.

4.18 Elektronik Para’ya İlişkin Hususlar;

4.18.1 Sözleşme kapsamında, İninal, İninal Web Sitesi’nde yayımladığı ve belirtilen yöntemler ile, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ni sunmaktadır. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran İninal’ın takdirindedir.

4.18.2 “İninal”, çerçeve sözleşme koşulları saklı kalmak üzere, müşterinin onayı ve talebi olmaksızın Kanun kapsamına giren herhangi bir hizmeti müşterinin kullanımına sunamaz. Kullanıcı, herhangi bir hizmeti kullanmaktan vazgeçtiği takdirde, kuruluş tarafından müşterinin talebi derhal yerine getirilerek hizmetin sunumu durdurulur ve aynı hizmet müşterinin onayı veya talebi olmaksızın yeniden kullanıma sunulamaz.

4.18.3 Kullanıcı, Elektronik Para ürünleri ile ilgili aktivasyonunu yapmadığı bir Kart hakkında İninal’a karşı kayıp, çalıntı veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesi vb. herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağını, İninal’ın bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

4.18.4 Bununla birlikte, İninal, Kullanıcı’nın yararını ve azami faydasını düşünerek ve herhangi bir Kullanıcı mağduriyetine mahal vermeden, kullandığı ödeme şemasını (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express vb.) değiştirme hakkına her zaman sahiptir. İninal’ın yerel yahut uluslararası ödeme şeması kullanması (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express vb.) her zaman kendi takdirindedir. Kullanıcı, sadece ödeme şemasının değişmesinden kaynaklı olarak herhangi bir mağduriyet ileri süremez.

4.18.5 Kullanıcı’nın, Elektronik Para ihracı talebinde bulunması halinde, İninal, uygun bulduğu yöntemler ile talep edilen fon tutarı kadar Elektronik Para’yı derhal ihraç edecek ve ilgili bakiyeyi Kullanıcı’ya sunacaktır. Aksi Kullanıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe, Elektronik Paranın hak sahibi, hattın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumda Kullanıcı’nın İninal’a bilgi vermesi ve MASAK mevzuatı kapsamında gerekli kimlik tespiti ve/veya bilgi temininin tamamlaması İninal tarafından talep edilebilecektir.

4.18.6 Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kayıp, çalıntı veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin sorumluluğu münhasıran mülkiyeti elinde bulunduran kişiye ait olup İninal’ın bahse konu kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında İninal, Kullanıcı’dan gerekli tüm bilgi/belgeleri talep edebilir ve bu bilgi/belgelerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Aktivasyon işlemi yapılmayan Kart’ın Elektronik Para bakiyesi fona çevrilemez iade edilemez ve/veya değiştirilemez.

4.18.7 Elektronik Paranın son kullanma tarihi, yapılan son işlem tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Son kullanma tarihi dolan söz konusu fonlar, Elektronik Para olma hükmünü kaybeder ve bu fonlar için 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır.

4.18.8 Kullanıcı, sahip olduğu Elektronik Paranın bir kısmının veya tamamının fona çevrilmesini talep edebilir. Elektronik Para’nın ihracında kullanılan yönteme göre valör tarihi belirleme hakkı İninal’a ait olup her durumda, bu tutarların fona çevrilmesinin talep edilmesi durumunda Kullanıcı https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ linkinde yer alan ücret ve hizmet bedellerini ödemeyi kabul eder. İninal, Ön Ödemeli Kart’ın tavsiye edilen satış tutarını ve son kullanma tarihini belirlemeye yetkilidir.

4.18.9 Kullanıcı tarafından, Mobil Cüzdan ve İninal Web sayfası marifetiyle kapatılan Kartların ya da Kullanıcı’nın kullanmadığı ya da son kullanma tarihi dolan Kartların üzerinde bulunan ihraç edilmiş Elektronik Paralardan operasyonel maliyetler düşülür. 1 (bir) takvim yılı içerisinde 9 (dokuz) ay süre ile kullanılmayan Kartlar kapatılır ve iptal edilir, bu Kartlardan operasyonel maliyetler düşülür.

4.18.10 Kart özelinde değişiklik gösteren ücretler, inaktiflik durumunda Kullanıcı’nın kart bakiyesinden inaktiflik süresine göre kesinti yapılan operasyonel ücretler, anlaşmalı ATM’lerden yapılan para yüklemelerinde farklılaşan ücretler, elektronik para iadesi/para çekimi ücretleri, Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden kredi kartı ile bakiye yükleme işlemi için işlem başına belirli aralıkta alınacak ücretler ve komisyon oranları, EFT ile bakiye yükleme işlemlerinde işlem başına alınacak ücretler, Mobil Cüzdan uygulaması ve İninal altyapısını kullanarak para transferi hizmeti sunan diğer platformlardan yapılacak para transferinde işlem başına alınacak ücretler, Elektronik Paranın fona çevrilmesi halinde alınacak ücretler, açık bir şekilde, İninal’a ait İninal Web Sitesi’nde duyurulmaktadır. Kullanıcı, bu ücret ve hizmet bedellerini ödemeyi kabul eder. Ancak Kullanıcı’nın Kart’ta bakiye bulunmaması durumunda ve Kart’ın inaktiflik durumunda ücret kesilmez.

4.18.11 Kullanımda olmayan ve 3 (üç) aydır işlem görmeyen sıfır bakiyeli Kartlar kullanıma kapatılır. Koşullara uygun olarak Elektronik Paranın fona çevrilmesi, iadesi vb. süreçler için Yürürlükteki Mevzuata uygun olarak İninal ek ücretler talep edebilir ya da ücretleri güncelleyebilir.

4.18.12 İninal’ın Kullanıcı’ya taahhüt ettiği ödüller, aksi belirtilmedikçe, her ne koşul altında olursa olsun, baz alınan ödülün 10 (on) katından fazlası olamaz ve Kullanıcı bu hususta herhangi bir hak iddia edemez ve ödülü kullanma hakkını kendinde göremez. Haksız kullanılan ve transfer edilen ödüller, Kullanıcı bakiyesinden düşülür, iptal edilir, bu koşullarda kullanılmasını Kullanıcı kabul ve beyan eder, ayrıca yüklenen ödülün öncelikli ya da sonradan, harcamaya konu olması İninal’ın tasarrufundadır.

4.18.13 Kullanıcı, istediği zaman Elektronik Paranın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilir. İninal, Yürürlükteki Mevzuat’ta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın bu talebi üzerine İninal tarafından talep edilecek IBAN numarası dahil tüm bilgilerin İninal’a eksiksiz olarak iletilmesi ve varsa sair emredici yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 7 (yedi) iş günü içerisinde, Elektronik Para karşılığı kadar fonun, Kullanıcı tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Bahse konu fon taleplerinde ve iadelerde, iade yapılacak IBAN bilgisinin Hat Sahibine ait olması gerekmektedir.

4.18.14 Elektronik para karşılığı fonun kredi kartı ile ödendiği durumlarda, mevzuat uyarınca elektronik paranın geri ödenmesi sadece aynı kredi kartı hesabına olacak şekilde yapılabilir.

4.18.15 Kullanıcı, İninal’da tanımlı Hesabı’na gönderilecek olan yabancı para cinsinden fonların, ilgili yabancı para cinsinden veya İninal tarafından belirlenen kurdan Türk lirasına çevrilerek Mobil Cüzdan'a aktarılmasında tercih hakkının İninal’a ait olduğunu ve İninal’ın belirlediği şekilde fonun Mobil Cüzdan'a aktarılacağını kabul ve beyan eder.

 

4.18.16 Kullanıcı; işlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunduğu ve Yurtiçinde bulunan Kullanıcının alıcı olduğu, ödemenin döviz ile gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması ve İninal tarafından paranın Mobil Cüzdan'a döviz olarak aktarıldığı durumda , paranın en çok bir ay boyunca döviz olarak kalabileceğini, bir ayın sonunda İninal Cüzdanında halen döviz bulunması durumunda Cüzdanda bulunan dövizin İninal’ın kendi güncel kuru üzerinden resen Türk Lirasına çevrileceğini, Yurtiçindeki Kullanıcının gönderen olduğu durumda ise dövizin en geç ertesi iş gününe kadar Mobil Cüzdan'da kalabileceğini, Ertesi iş günü sonunda Mobil Cüzdan'da halen döviz bulunması durumunda Mobil Cüzdan’da bulunan dövizin İninal’ın kendi güncel kuru üzerinden resen Türk Lirasına çevrileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.18.17 Kullanıcı, işlemin her iki tarafının da Türkiye’de yerleşik olduğu ödeme işlemlerini sadece Türk lirası ile gerçekleştirebilir.

4.19 Kullanıcı, Kart’ın çalınması, kaybolması durumunda veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda, Mobil Cüzdan uygulaması ya da web üzerinden Kart’ı kapatmak veya Müşteri İletişim Merkezi’ne derhal bildirim yapmak zorundadır. Kart’ın iptal edilmesi durumunda Kullanıcı yeni bir Kart alabilir. Kart’ta bakiye kalması durumunda;

 • Kullanıcı’nın kendisine iadesi için gerekli bilgi ve belgeleri Müşteri İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde kayıp/çalıntı bildirimi yapılan Kart’ın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi belirtilen hesap/IBAN numarasına gönderilir. Hat Sahibi ve IBAN sahibi aynı kişi olmalıdır.
 • Kullanıcı yeni bir Kart alıp İninal Web Sitesi’nden veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden aktive ederek Müşteri İletişim Merkezi’nden bakiyenin bu yeni Kart’a transferini talep edebilir.

 

4.20 Ödeme işlemine ilişkin onay, fiziksel alışverişlerde işlem gerçekleştirilmeden önce Kart şifresinin girilmesiyle verilir. Online işlemlerde;(i) işlemin 3D Secure özellikli olması durumunda Kullanıcı’nın İninal Web Sitesi’ndeki hesabında veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımladığı cep telefonuna gelen onay kodunun sisteme girilmesi ile, (ii) 3D Secure özellikli olmayan işlemlerde Kart bilgisinin verilmesi ile ödeme işlemine ilişkin onay verilmiş olur.

4.21 Kart kullanımları Türk lirası ile yapılmakla birlikte yabancı para birimiyle yapılan kullanımlarda, Kart’a yansıyacak döviz kuru, işlemin yansıdığı andaki kartın bağlı olduğu kart şemasının uyguladığı döviz kuruna ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

4.22 İşbu sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin yapılmasını takiben ve kullanıcının talep etmesi halinde sözleşme süresince kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye verilir ya da kullanıcının “İninal” uygulaması üzerinden erişimine hazır bulundurulur.

4.23 “İninal”ın ödeme hizmetinin verildiği ve “Temsilci” olarak yetki verdiği tüzel kişilerle ilgili güncel liste www.ininal.com web sitesinde yer almaktadır. Kullanıcının, listesi yayımlanan temsilciler haricinde gerçekleştireceği işlemlerden “İninal” sorumlu değildir.

4.24 FAST İŞLEMLERİ

4.24.1 TCMB tarafından işletilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi kapsamında, Kuruluş bünyesinde kullanıcılar adına tesis edilen IBAN ile FAST sisteminde 3.kişilerin banka hesaplarına belirlenen limitler aralığında 7/24 işlem yapılabilmektedir.

4.24.2 FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. 14 Şubat 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 20.000,00 TL’dir. Söz konusu limitte Bankaca yapılacak güncellemeler sonrasında değişiklik yapılıp yapılmaması İninal’ın taktirindedir.

MADDE 5: İNİNAL KART KULLANIMINDA SORUMLULUK ESASLARI

5.1 Teslim alınan Kart’ın tüm sorumluluğu, Kart’ın teslim edildiği ya da fiziki varlığı bulunmayan Kart’ın numarasının öğrenildiği an itibari ile Kullanıcı’ya geçecektir.

5.2 Kullanıcı, İninal Kart’ı, Madde 4’te belirtilmiş kullanım koşulları dahilinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart’ın, Madde 4’te belirtilmiş kullanım koşulları dışında kullanılmasından, hileli kullanımından doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülük Kullanıcı’ya aittir. Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde İninal, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda İninal, (Yürürlükteki Mevzuata istinaden bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcıyı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır. Kullanıcı’nın hileli davranışı veya bilgi güvenliği ihlali, yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran ve benzeri risk oluşturan, vb. hallerde, İninal, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda İninal, Kullanıcıyı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır.

5.3 Kullanıcı, Kart’ı, Yürürlükteki Mevzuat ve/veya toplum ahlakına ve / veya kamu düzenine aykırı amaçlarla kullanması, bu aykırı kullanımın Kullanıcı’nın kusuruna dayanması ve/veya Kart’ı kumar, tütün ve tütün mamulleri, alkol, +18 içerik ve diğer yetişkin içeriklerin internet üzerinden alımını sağlayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan doğacak tüm hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülüğün kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 İninal, Kart’ın düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikâyet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Ancak teknik arıza, siber saldırı gibi mücbir sebep ve benzeri durumlar nedeni ile işlemin gerçekleşmemesinden ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

5.5 Kullanıcı, Kart’ı ve Kart’ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumak, bu bilgileri başkaları ile paylaşmamak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu bilgilerin başkalarınca öğrenilmesi, aktivasyonu yapılmış olan Kart’ın kaybolması, çalınması veya irade dışında bir işlemin gerçekleşmesi durumlarında Kullanıcı’nın İninal’ın gösterdiği kanallardan (web, Mobil Cüzdan veya Müşteri İletişim Merkezi vb.) derhal bildirim yapması ve Kart’ı iptal ettirmesi gerekmektedir.

5.6 Kullanıcı, gerek İninal nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabına gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerine üçüncü kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı, ayrıca, kullanıcı hesabına ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerine ilişkin bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, İninal’ın herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verilerinin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, Kart ve Kart’ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumaması, bu bilgileri başkaları ile paylaşması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almaması “Kullanıcı’nın kusuru” olarak değerlendirilir. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı, bu durumu Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile derhal İninal’a bildirmekle yükümlüdür.

5.7 Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiğinden itibaren İninal’a gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir.

5.8 İninal, Kullanıcı’nın Kart kullanımı ile ilgili olarak yapacağı şikâyet ve itiraz başvurularını öncelikle Kullanıcı’nın başvuru yöntemini kullanarak, kendi belirlediği kanallardan ve gerekçeli bir şekilde yürürlükteki mevzuatta belirtilen sürelerde cevaplayacaktır.

5.9 İninal tarafından harcama itirazlarında geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi, 45 (kırk beş) ile 180 (yüz seksen) gün arası sürebilir. Uluslararası ve yurtiçindeki Kart Çıkaran Kuruluşların kuralları ve prosedürleri ile işleme ilişkin ürün türü, işlemin yapılma yeri, işlemin yapılma şekli, kartın işlemde fiziksel olarak kullanılıp/kullanılmadığı göre bu süre değişkenlik gösterebilecektir.

5.10 İninal’ın, Kart ile alınacak mal veya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, ayıplı çıkması, iptali, iadesi, teslim alınıp alınmaması vs. konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının/ Üye İş Yeri’nin yükümlülüğündedir. Kullanıcı, mal veya hizmetin sağlayıcısı / Üye İş Yeri ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta İninal’ın taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına / Üye İş Yeri’ne ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde İninal’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11 Alışveriş yapılmak istenen internet ve e-ticaret sitelerinin ödeme altyapısından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle Kart’ın kullanılamamasından veya ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden dolayı oluşabilecek herhangi bir sorun ve şikâyetten ötürü İninal sorumlu tutulamaz.

5.12 İninal, Sözleşme konusu Kart sisteminde, Kart’ın özelliklerinde, anlaşmalı Üye İş Yerlerinde, İninal Web Sitesi ve sosyal medyadaki ürün sayfalarında her türlü düzeltme ve değişikliği yapabilir; ürünü piyasadan kaldırabilir. Bu durumda İninal’ın Kullanıcı’ya karşı hiçbir hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı, İninal’ın sayılan hakları kullanması halinde, İninal’dan ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13 Kullanıcı, üyelik hesabı açarken girmiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, temin etmiş olduğu kayıtlı bilgilerle yapılan işlemlerin ve bildirimlerin kendisi için geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul eder.

5.14 Kullanıcı, Kart’ı, İninal’ın üyesi bulunduğu ve/veya bulunacağı ulusal ve uluslararası Kart Çıkaran Kuruluşlar tarafından belirlenen kurallar ve Sözleşme hükümlerine uygun kullanmayı ve bu kuruluşların kurallarına tabi olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

5.15 Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler ile Hassas Ödeme Verileri İninal tarafından PCI DSS’e uygun olarak saklanmaktadır.

5.16 Kullanıcı, kullanım ve hizmet bedellerine ilişkin ücretlendirmeler-de https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlandırmaları kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, İninal’ın fiyatlandırmalarda tek taraflı değişiklik yapma hakkının her daim saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; İninal Web Sitesi’nde yer alan https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ değişiklikleri ve piyasa koşullarına göre gerçekleştirilen güncellemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

 

5.17 Kullanıcının ergin olmadığı hallerde işbu Sözleşme uyarınca ön ödemeli araçların ilk ihracı ile Elektronik Para Hesaplarının açılması öncesinde, kullanıcının yasal temsilcisinden onay alınacaktır. İninal dilerse kullanıcıdan kendisi ya da yasal temsilcisi hakkında ek bilgi ve belge talep edebilir. Kullanıcının ergin olmadığı hallerde ayrıca, bu madde uyarınca onayı alınan yasal temsilciye, talep etmesi halinde, işbu Sözleşme’nin konusu olan Elektronik Para Hesabı ile yapılan harcamaları takip edebilme imkânı sunan uygulamalara erişim sağlanacaktır. Yasal temsilciye sunulan bu imkân, kullanıcının erginliğe ulaşmasıyla birlikte sona erecektir.

5.18 Ödeme işleminin Başlaması için Onay Verilmesi: Ödeme işlemi, kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır. Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin talimat mobil cüzdan ile veya uzaktan iletişim araçları aracılığı ile onay verildiğinde İninal yetkilendirilmiş sayılır. Kullanıcı ile İninal arasında kararlaştırılan bir yöntem bulunuyorsa; kararlaştırılan yönteme uygun olarak İninal tarafından onay verilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır. İninal tarafından İninal’ın yetkilendirilmesinden sonra işlem İninal tarafından gerçekleştirilmediği müddetçe geri alınabilir. Ödeme işleminin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, kullanıcı, ödeme emrini İninal’a ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini kullanıcı geri alamaz.

MADDE 6: ÜCRETLER

6.1 Kart Satış Ücreti: Anlaşmalı satış noktalarından ya da İninal Web Sitesi üzerinden alınan Kart için belirlenmiş satış fiyatıdır. Anlaşmalı satış noktalarında Kart satış ücretinin nasıl ödeneceği ilgili nokta bazında değişebilir.

6.2 Kart Yükleme Ücreti: Kart’ın içine her para yükleme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.

6.3 Aylık Kullanım Ücreti: Kart’ın kullanım bedeli karşılığı olarak, Kart bakiyesinden aylık olarak otomatik düşecek ücrettir.

6.4 Fatura Ödeme Ücreti: Her fatura ödeme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.

6.5 Yurtdışı Döviz İşlem Komisyonu: Yabancı para birimiyle yapılan alışverişlerde Kart’a yansıyacak döviz kuru kartın bağlı olduğu kart şemasının uyguladığı döviz kuruna %5 (yüzde 5) ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Diğer taraftan, harcama bakiyelerinin yurtdışı takasa girme süresine göre, Kart’tan çekilen bakiye değişiklik gösterebilir. Yabancı para cinsinden yapılmış tüm işlem ve ödemeler, ilgili para cinsi üzerinden yapılır. Bununla birlikte, T.C. Kanunlarının veya yönetmeliklerinin emredici hükümler getirmesi halinde, bu hesaplardan yapılan ödemeler, İninal’ın inisiyatifi dışında, Türk Parası üzerinden yapılabilir. İninal, her halükârda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu; Sermaye Hareketleri Mevzuatı ve yabancı para işlemleri ile bağlantılı diğer kanun ve yönetmeliklerin ilgili hükümleri doğrultusunda hareket eder. Bu gibi durumlarda; farklı para birimlerinin birbirine çevrilmesi işlemi (“arbitraj”) işlemi için kullanılacak oran ve/veya çapraz kurlar hem yürürlükteki yasaların ilgili hükümleri hem de İninal’a tanınmış olan takdir hakları birlikte göz önüne alınarak tespit edilir. Söz konusu dönüştürme işlemleri sonucunda Kullanıcılar’ın uğramış olabilecekleri muhtemel kayıp ve zararlar, vergi ve harçlar, komisyon ödemeleri vb. gibi giderler Kullanıcılara aittir ve İninal’dan bu yönde bir tazmin talebi yapılamaz. İninal, yine ilgili mevzuat çerçevesinde gerektiği hallerde veya yasal mevzuatın emredici hükümleri kapsamında, tek taraflı ve tam yetkili olarak (önceden bir Kullanıcı talimatı olmaksızın veya var olan Kullanıcı talimatlarına aykırı olsa dahi) işlemler gerçekleştirebilir, işlemler yürütebilir ve/veya fon-vergi-masraf-komisyon tahsilatı yapabilir. Bu gibi yasal ve zorunlu/emredici uygulamalar neticesinde doğabilecek her türlü hak kaybından Kullanıcılar sorumlu olup İninal’dan bu yönde herhangi bir tazmin veya zarar telafisi talebinde bulunulamaz.

6.6 Diğer Hizmet Ücretleri: Diğer hizmetler için alınacak işlem adedi veya tutar bazlı ücretlerdir.

6.7 İninal, kullanıcının ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin çerçeve sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, kullanıcıdan en fazla bu işlemin maliyeti kadar ücret, masraf veya komisyon talep edebilir.

6.8 İninal, ilgili diğer mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden katlanılan maliyetler kadar ücret alabilir.

6.9 Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin Kullanıcı’nın ödemesi gereken ve uygulanan ücretlerin bilgisi İninal Web Sitesi’nde yer alan https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ uzantısında duyurulmaktadır. Kullanıcı, İninal Web Sitesi’nde duyurulan ve güncel olan ücretleri, Kart kullanım süresi boyunca ödemeyi peşinen kabul eder. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları/ ücretleri, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

6.10 İninal, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri, Yürürlükteki Mevzuat ile Sözleşme’nin değişiklik yapılmasına dair hükümlerinde yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirebilir.

MADDE 7: SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

7.1 Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi / Uzaktan İletişim Araçları ya da ıslak imzalı olarak kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 8: CAYMA HAKKI, SÖZLEŞME’NİN İHLALİ, FESHİ VE SONUÇLARI

8.1 Kullanıcı, Sözleşme’nin onaylandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Bunun için Kullanıcı’nın, Müşteri İletişim Merkezi’ne bildirimde bulunması yeterlidir. İninal tarafından Kart’ın iptali gerçekleştirilir.

8.2 İninal, Sözleşme’yi, 7 (yedi) gün önceden ihbar ederek, herhangi bir tazminat ödemeksizin, her zaman sebepsiz olarak sona erdirebilir. Bu durumda Kullanıcı, Sözleşme kapsamında kullandığı Kart’ı iade etmek durumundadır.

8.3 İninal’ın Yürürlükteki Mevzuat kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, Sözleşme, İninal nezdinde herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın, İninal tarafından yapılan tek taraflı bildirime istinaden feshedilecektir.

8.4 Kullanıcı’nın Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde Sözleşme, İninal tarafından derhal feshedilebilecektir.

8.5 Kullanıcı, Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle İninal’ın mahkûm edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar ve TCMB / BDDK vb. tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve İninal’ın ilk yazılı talebini takip eden en geç 10 (on) gün içinde, Kullanıcı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6 Sözleşme’nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Tarafların fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Tarafların Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri, Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.

MADDE 9: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1 Kullanıcı, gerek işbu Sözleşmenin kurulması aşamasında ve gerekse kullanıcı hizmetlerinin sunumu aşamasında beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerde meydana gelebilecek değişiklik ya da güncellemeler konusunda İninal’ı zamanında bilgilendireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

9.2.1 Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin kurulması sırasında ve hizmet kapsamında paylaşılan ve hizmetin sunumu sırasında üretilecek Kişisel Veriler (sağlık ve cinsel yaşama dair olanlar dışındaki özel nitelikli kişisel veriler dahil); başta KVKK’nın 5/2 maddesindeki; "(a) Kanunlarda Açıkça öngörülme", "(c) sözleşmenin kurulması ve ifası", "(ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebepleri ile birlikte, gerektiğinde de "(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" işleme şartı dahilinde açık rıza aranmaksızın işbu Sözleşmeye ekli ve aynı zamanda internet sitesinde de yer alan Kullanıcı Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) menşeli kullanıcılar bakımından da, yine aynı işleme şartlarından uygun düştüğü ölçüde AB Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR); 6 ncı maddesindeki (b), (c), (e), ve (f) bentleri ile 9. maddesinde belirtilen haller bakımından açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

9.2.2 6493 sayılı Yasa kapsamında bir Ödeme Hizmeti Kuruluşu olan İninal, yine söz konusu işleme şartları dahilinde, denetim ve bildirim gibi hukuki yükümlülükleri gereği herhangi bir mahkeme ya da idari kurum ya da kuruluş tarafından (ki bunlara Masak, Gelir İdaresi Başkanlığı, BDDK, TCMB ve gelecekte bunların yerine geçecek kurumlar da dahildir) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarımda bulunabilecektir.

9.2.3 Kişisel verilerin işlenmesine dair 6698 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca İninal tarafından hazırlanan Kullanıcı Aydınlatma Metni İninal web sitesinde yer almaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi imzalayarak, Aydınlatma Metnini okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3 Kullanıcı, İninal’a başvurarak kendisiyle ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahip olup, bu haklarını KVKK’nın 13. Maddesi uyarınca, kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarını içeren talebini, www.ininal.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2. Kule Kat:9 N:448 Şişli/İstanbul adresine posta ya da elden veya formu tarayarak info@ininal.com adresine e-posta ile iletmek suretiyle kullanabilir.

9.4 Kullanıcı, İninal’ın iş ortakları ile çıkardığı ve/veya çıkaracağı ortak kartlara dair Hassas Ödeme Verileri ve kişisel güvenlik bilgileri hariç kullanıcı bilgilerinin ve Kişisel Verinin, Kullanıcı’ya fayda sağlanması, kişiye özel kampanya düzenlenmesi ve promosyon çalışması yapılması gibi sebeplerle iş ortakları (her türlü hizmet tedarikçisi dahil) ile paylaşılmasına onay vermektedir. İşbu kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın ortak kart ile yaptığı işlem bilgilerini kapsamaktadır. Ayrıca Kullanıcı, perakende satışlarda veya online satışlarda İninal Kart kullanmak suretiyle işlem yaptığında, kayıt sırasında girmiş olduğu kullanıcı bilgilerinin, yasal şartlara ve Kart Çıkaran Kuruluşların kurallarına uygun olarak ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen ölçüde ilgili iş ortakları (hizmet tedarikçileri dahil) ve ilgili işlemin gerçekleştirilmesi için ayrıca işlem yapması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişi Sistem Ortakları ile (bankalar ve finans kurumları dahil) paylaşılmasına onay vermektedir.

9.5 Kullanıcı, detayları İninal Web Sitesi’ndeki Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve sebeplerle sınırlı olmak üzere, İninal ve grup şirketlerinin (verilerin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, tasniflenmesi veya diğer şekillerde işlenmesini de kapsamak üzere), müşteri ilişkileri yönetimi ve Sözleşme ‘ye konu Kart’a konu işlemler hakkında, ticari elektronik ileti içermeyecek şekilde, kendisiyle, iletişime geçilmesine onay vermektedir.

9.6 Müşteri, ticari elektronik ileti alma konusundaki onayını uygulama üzerinden verecek olup, istediği zaman diliminde tercihlerini değiştirebilecektir. İninal’ın de işbu sözleşmenin kapsamı dışındaki ürün ve hizmetler nedeniyle ticari elektronik ileti gönderimi konusunda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundaki usul ve esaslara uygun hareket edecektir.

MADDE 10: GENEL HÜKÜMLER

10.1 Yürürlük; Sözleşme, Kullanıcı’nın Kart’ı ilgili noktalardan teslim alması veya sanal kartını oluşturmak için hesap açmasını takiben online / Uzaktan İletişim Araçları ile kabul edilerek yürürlüğe girecektir. Uzaktan İletişim Araçları ile gerçekleştirilen müşteri edinimi süreçleri TCMB ve MASAK mevzuatı düzenlemelerine tabidir. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde İninal, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek internet tabanlı yöntemleri kullanır ve asgari olarak mevzuatta belirtilen koşulları sağlar.

10.2 Uzaktan iletişim aracı ile yürütülen süreçler, tüm adımları içerecek şekilde kayıt altına alınır ve elde edilen veriler, Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ ile diğer ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde saklanır.

10.3 Anonim ön ödemeli araçlar ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından belirlenen sınırlar dahilinde kimlik tespiti yapılması zorunlu olmayan ve sürekli iş ilişkisi kapsamına girmeyen tek seferlik ödeme işlemleri için gerekli bilgi, sözleşme, dekont ve benzeri belgelere ilişkin süreçlerin işletilmesi esnasında uzaktan iletişim aracı kullanılması halinde yukarıda belirtilen hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir. Kullanıcı, Kart kullanımının, Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İninal, Sözleşme’nin onaylanması sonrası Kullanıcı’ya Sözleşme’nin bir örneğini Kullanıcı’nın tanımlı e-posta adresine gönderecek ve Sözleşme’yi, İninal Web Sitesi üzerinden her an erişime hazır bulunduracaktır.

10.4 Kullanıcı’nın kullandığı Uzaktan İletişim Aracı’nın kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Uzaktan İletişim Aracı’nın kullanımı sırasında karşılaştığı İninal kaynaklı aksaklıklarla ilgili bilgilendirmesi halinde İninal aksaklığın giderilmesi için makul çabayı gösterecektir. Kullanıcı, İninal’a uzaktan çerçeve sözleşme kurulmasına ilişkin olarak sağladığı tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve tam olduğunu taahhüt eder. İninal, Kullanıcı’dan temin edilen bilgi ve belgelerin ilgili Yürürlükteki Mevzuat uyarınca doğruluğu ile gerçekliğini günün teknolojisine ve Yürürlükteki Mevzuata uygun yöntemleri kullanarak kontrol edecek ve iletilen bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde Kullanıcı’ya hizmet vermeye başlayamayacaktır.

10.5 İninal, Uzaktan İletişim Aracı ile kurduğu sözleşmeye taraf Kullanıcıyı farklı bir risk profilinde izlemekle yükümlü olup bu kapsamda Kullanıcı, kendisi ile yapılan işlemlerin türüne ve tutarına bağlı olarak İninal’ın kendisine ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulamaya yetkili olduğunu kabul eder.

10.6 Fikri & Sınai Haklar; Kullanıcı, İninal’a ait unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru İninal’ın onayı olmadan herhangi bir web sitesinde ya da farklı bir mecrada kullanmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda sayılan fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, İninal’ın fikri ve sınai mülkiyet haklarından kaynaklı haksız kullanımın söz konusu olması halinde Kullanıcı, bahse konu aykırılığı derhal durduracağını ve bu kullanımdan kaynaklı zararı, üçüncü kişi talepler de dahil, İninal’a, derhal ve ilk talebinde tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

10.7 Mücbir Sebep; İninal, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar, olağanüstü haller, siber saldırı (ilgili mevzuat değişikliği veya idari işlem gibi) gibi mücbir sebep neticesinde meydana gelen gecikmelerden, Kart kullanımının gerçekleştirilememesinden veya yapılan işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

10.8 Değişiklikler; İninal, Kart özelliklerinde ve ücretlerde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir ve revize edilmiş sözleşmeyi, Kart özelliklerini ve güncel ücret tablosunu İninal Web Sitesi’nde https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ adresinde yayımlayacaktır. Ücret bilgilerinin takibi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. İninal, Sözleşme’de ve/veya Kart özelliklerinde Kullanıcı’ya değişikliğin kapsamını ve/veya bu değişikliklerin yürürlük tarihini bildirir. Kullanıcı’nın yürürlük tarihine kadar ilave ücret ödemeden Sözleşme’yi fesih hakkı vardır. Yürürlük tarihine kadar fesih hakkını kullanmaması halinde Kullanıcı değişikliği kabul etmiş sayılır. Ayrıca, İninal’ın, Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan ve atıf yapılan açıklamaları tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler, Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, dilerse, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (otuz) günlük süre içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı’nın ilgili değişikliği kabul ettiği kabul edilecektir. Bu durumda Kullanıcı, İninal’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. Yürürlükteki Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde, bu husus Kullanıcı’ya iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine ilgili mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

 

10.9 Devir & Temlik; Kullanıcı, Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

10.10 Tebligat & Bildirimler; Kullanıcı’nın, iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri derhal İninal’ın bildireceği kanallardan ya da açmış olduğu üyelik kaydı üzerinden, güncellemesi gerekmektedir. Aksi halde Kullanıcı’nın eski iletişim bilgilerine yapılacak bildirimler geçerli kabul edilecektir.

10.11 Delil & Kayıtlar; Sözleşme kapsamındaki Kart kullanımına ilişkin her türlü ihtilafta İninal’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtları, defter kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olu, Sözleşme’nin Tarafları, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

10.12 Yetkili Mahkeme;İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.13 Uyum; Sözleşme kapsamında Kullanıcı, her türlü işlem, talimat ve hareketi esnasında, kendi adına ve hesabına hareket ettiğini / edeceğini, tüzel ya da gerçek bir başka kişi adına ya da hesabına hareket etmediğini / etmeyeceğini peşinen beyan eder. Kullanıcı tarafından bir başka kişi adına ya da hesabına hareket edilen haller bakımından, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. Maddesi’ne uygun olarak, hesabına işlem yapılan tüzel ya da gerçek kişinin kimlik bilgileri derhal ve yazılı olarak İninal’a bildirilir. Kullanıcı, ayrıca, sistemde kayıtlı hattını üçüncü kişiye devretmesi ve/veya kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu durumu İninal’a gecikmeksizin ve derhal yazılı olarak bildireceğini ve Kullanıcı’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, İninal tarafından ilave / yeni kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini peşinen kabul eder. Aksi halde Kullanıcı, İninal’ın Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını ve İninal’ın Sözleşme’yi tek taraflı olarak haklı nedenle derhal fesih etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

10.14 Kullanıcılar, İninal’ın sunduğu hizmetlerden kaynaklı olarak kullanıcının yaşadığı (bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen) ihtilaf konularında İninal’a, uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde yazılı başvuru gerçekleştirebilirler. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 (yirmi) günlük sürenin bitiminden itibaren, kullanıcının başvurusu olumsuz yanıtlanmış veya verilen yanıt kullanıcı tarafından yeterli bulunmaz ise, kullanıcının yanıt tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uyarınca konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvurma hakkı bulunmaktadır.

10.15 TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru formuna aşağıdaki linkten veya www.todeb.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Form ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu www.todeb.org.tr adresi üzerinden elektronik olarak iletilebilir. https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/

10.16 TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru ile ilgili tüm detaylı bilgilere www.ininal.com adresinin en altında yer alan “Güvenlik” bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Bilgilendirme Broşürünü de inceleyebilirsiniz.

İşbu Sözleşme 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince Kullanıcı’nın işbu Sözleşme'yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği “sistemsel onay” veya “imza” e ve/veya “Kullanıcı Limit Artırım Talebi Sözleşmesi’nin imzalanması ile yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme’yi imzalamaya ve yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, Sözleşme’yi okuyup anladığımı bu kapsamda yukarıdaki bilgi ve hükümler çerçevesinde işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

İşbu Çerçeve Sözleşmesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. İngilizce versiyon sadece bilgi amacıyla hazırlanmış olup Taraflar açısından bağlayıcı değildir, sadece Türkçe versiyon Taraflar açısından bağlayıcıdır. Sözleşme’nin Türkçe ile İngilizce versiyonları arasında çelişkiler olması halinde Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.

 

Kullanıcı Adı Soyadı:

TC Kimlik No/ YKN / Pasaport No:
Dijital İmza Dijital İmza

 

ININAL PAYMENT AND ELECTRONIC MONEY SERVICES INC. (ININAL)

Address: Kuştepe Neighborhood. Mecidiyeköy Yolu Street. Trump Towers Block No:12 Inner Door No:448 Şişli/ISTANBUL

Email: info@ininal.com

 

ARTICLE 1: PARTIES AND EFFECT

1.1 This Ininal User Framework Agreement ("Agreement") is concluded between Ininal Payment and Electronic Money Services Inc. ("Ininal"), whose contact information is provided below, and the User.

Ininal Contact Information: Address: Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2nd Tower Floor:9 No:448 Şişli/Istanbul

Customer Contact Center Phone: 0850 311 77 01

Website: www.ininal.com

Email Address: info@ininal.com

KEP : ininal@hs03.kep.tr

 

Within the scope of this Agreement, Ininal and the User shall be referred to individually as the "Party" and collectively as the "Parties."

 

1.2 This Agreement shall come into effect upon the User's acceptance, whether online/Remote Communication Tools or by wet signature. The User acknowledges, declares, and commits to accepting, stating, and undertaking that the use of Ininal services is subject to the provisions of this Agreement and its appendices, explanations on the website www.ininal.com referred to herein, and the provisions stipulated in the Applicable Legislation.

1.3 Ininal shall notify the User of any changes to this Agreement in accordance with the Applicable Legislation. In the event of any such changes, Ininal shall inform the User through email, SMS, and/or the Remote Communication Tools available to the User, and the revised Agreement will be published in the relevant accounts/internet sites accessible to the User.

 

ARTICLE 2: DEFINITIONS

In this Agreement;

 • Anonymous prepaid instrument: A prepaid instrument that is not linked to a payment account in any way, has not undergone identity verification or authentication, becomes usable through prior loading or payment, and can be issued with or without the possibility of reloading, allowing usage up to the loaded balance.
 • Framework agreement: The agreement between "Ininal" and the user that governs the execution of payment transactions, either singular or continuous, and, where possible, the opening of a payment account.
 • Electronic Money: Monetary value accepted by individuals or legal entities other than Ininal, electronically stored and issued by Ininal in exchange for funds received from the User, used to carry out payment transactions defined in the Law.

   

 • FAST: Instant and Continuous Transfer of Funds.

   

 • Revenue Administration: The Presidency of the Revenue Administration.

   

 • Trust Seal: The electronic indicator awarded to a service provider and intermediary service provider that complies with the minimum security and service quality standards set out in the Regulation on Trust Seals in Electronic Commerce.

   

 • Transaction Dispute: An objection made by the cardholder to Ininal for the payment transaction made with the Ininal card in accordance with the reasons and rules determined by international card organizations.

   

 • Sensitive Payment Data: Personal security information related to the Payment Instrument, which, if seized or altered, could enable fraud or counterfeit transactions, and is used for giving Payment Orders or verifying identity, such as passwords, security questions, certificates, encryption keys, PIN, card number, expiration date, CVV2, CVC2 code.

   

 • Line Owner: The owner of the registered GSM line of the User in Ininal.

   

 • IBAN: International Bank Account Number.

   

 • Ininal: Ininal Payment and Electronic Money Services Inc., party to this Agreement, whose contact information is provided in Article 1.

   

 • Ininal Website: The website www.ininal.com.

   

 • Business Day: Monday through Friday, excluding official holidays.
 • Transaction Limit: The maximum transaction amount that can be performed by the User in one go and/or on a monthly basis (in total).
 • Law: Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions.
 • Card Information: The sixteen-digit number, security code, and expiration date on the Ininal card.
 • Card Issuing Institution: Banks and other institutions authorized to issue cards like MasterCard International, Visa International, and Troy.
 • Personal and Specially Qualified Personal Data: Personal identity (name-surname, nationality, Turkish ID number, date of birth, gender, identity serial number, mother-father's name, province/district/village of registration, birthplace, ID volume number, sequence number, etc.), communication (residence, email address, phone number, communication records through online channels and/or customer service line), professional experience (profession-related information), financial (invoice information, account transactions, card number, expiration date, security number, etc.), customer transaction (transaction date and time, transaction amount, transaction location, merchant information), visual and auditory records (such as photographs), as well as special-qualified personal data including Biometric Data (fingerprint, facial recognition, retina, etc.) recorded in physical and electronic media that, if obtained, could enable fraud or counterfeit transactions.
 • KVKK: Law No. 6698 on Protection of Personal Data.
 • User: Customers of Ininal who are users of Payment Services; party to this Agreement, utilizing Payment Services by purchasing Electronic Money issued by Ininal through Payment Instruments, using the Electronic Money for purchasing goods/services or transferring money from their Payment Account to the card accounts of other Users, through Payment Instruments such as cards, mobile phones, passwords, Mobile Wallet, etc.
 • BDDK: Banking Regulation and Supervision Agency.
 • TCMB: Central Bank of the Republic of Turkey.
 • Limited Card: A card with transaction limits determined by MASAK, TCMB, and BDDK or the relevant regulatory authority for Users without identity verification.
 • Unlimited Card: A card with transaction limits determined by Ininal for Users with identity verification. The "Transaction Limit" shall be determined by Ininal based on the User's request and can be revised unilaterally by Ininal at any time, and its conditions can be changed according to regulations.
 • MASAK: Financial Crimes Investigation Board.
 • Mobile Wallet: An application allowing payment, money transfer, receiving money, top-up, and bill payment through application/web.
 • Customer Contact Center: The updated contact number and communication center specified in Ininal's Website for all kinds of announcements regarding card usage, contracted merchant information, campaigns, charges and fees, refunds, card cancellations, and any detailed information related to cards and transactions.
 • Payment Instrument: A user-specific means used by the individual for issuing Payment Orders or receiving payment services, including but not limited to cards, mobile phones, passwords, Mobile Wallet.
 • Payment Order: The instruction given by the User to carry out a payment transaction.
 • Payment Account: The account opened in the name of the User at Ininal and used for providing Payment Services.
 • Payment Service: Payment services within the scope of this Agreement, provided by Ininal through Payment Instruments as per the Law and Applicable Legislation.
 • Prepaid Ininal Card ("Ininal Card" or "Card"): A physically printed or virtually available card issued by Ininal and owned by the Card Issuing Institution, enabling access to the User's Ininal Payment Account, used for purchasing goods and services, and usable up to the preloaded amount.
 • PCI DSS ("Payment Card Industry Data Security Standard"): The Payment Card Industry Data Security Standard containing logical and physical information security rules to be complied with during processing, transmission, and storage of the Card.
 • System Partner: Technological solution partner, financial institution, or bank collaborating with Ininal in executing payment transactions.
 • Agreement: This Ininal User Framework Agreement concluded between Ininal and the User.
 • Representative: Real or legal person acting on behalf and account of the Organization.
 • Remote Communication Tool: All tools or mediums enabling the establishment of a contract without physical presence, such as letter, catalog, telephone, fax, television, email message, internet, portal, short message services.
 • Merchant: Real or legal person providing the User with the ability to use the Card for all kinds of goods and services through the agreement executed with Ininal.
 • Applicable Legislation: All relevant secondary regulations, including the Law and all applicable regulations, especially Law No. 5549 on the Prevention of Money Laundering, Law No. 6698 on Protection of Personal Data, Law No. 6493 and relevant regulations, within the activities and services of Ininal in the country of operation and services, as well as all applicable legislation that Ininal, the Parties to this Agreement, and/or the Card subject to the Agreement are or may be subject to within the effective period of the Agreement, issued by the BRSA, CBRT, GİB, MASAK, and other regulatory and supervisory authorities.

When the terms described above are used in the plural form, the use of the plural form shall not affect their definitions, and the plural form of the term shall serve the same definition.

ARTICLE 3: SUBJECT OF THE AGREEMENT

This Agreement is concluded to regulate the terms for the User to benefit from Electronic Money and Payment Services provided by Ininal within the scope of the authorization received from BRSA and/or CBRT under the Law, as well as to define the mutual rights and obligations of the Parties within this scope.

ARTICLE 4: ININAL CARD FEATURES AND USAGE CONDITIONS

4.1 The Ininal Card is a prepaid Payment Instrument issued by the User for advantageous shopping from affiliated Merchant Points and for use in all other affiliated points of sale and transactions. It can be reloaded within the Transaction Limit specified by Ininal in accordance with Applicable Legislation from the loading points specified on the Ininal Website.

4.2 All kinds of announcements related to Card usage, information about affiliated Merchant Points, campaigns, point applications, charges, fees, and all other detailed information can be obtained from the Customer Contact Center or the Ininal Website. Ininal has the right to revise the fees on the Ininal Website at https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ based on market conditions and economic indicators. The User is obliged to personally follow the pricing on the https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ page of Ininal, as per the provisions of the Regulation on Principles and Procedures for the Collection of Fees from Financial Consumers, without the need for any additional notifications.

4.3 The Card does not have any name and/or any personal bank account linked to it. However, in case of a request for unlimited use of the Card by the User, and subject to identity verification and approval by Ininal, an Unlimited Card can be issued in the name of the User.

4.4 Both limited and unlimited use of the Card is available. Ininal has the sole right and authority to determine the Card limits based on the User's request and Ininal's evaluations. Ininal can update the Transaction Limit by making a change notification in compliance with the Agreement, or it can limit the usage limit according to Applicable Legislation without any notification. For unlimited use of the Card, the identity verification procedure must be completed in compliance with Applicable Legislation. It is at the discretion of Ininal to print and activate the Card in the name of the User that has been verified in compliance with Applicable Legislation.

4.5 When the ininal card is purchased, the initial password of the Card is the last 4 (four) digits of the 16 (sixteen) digit card number. The User is responsible for changing the Card password for transaction security. Details regarding the Card password and password change processes can be found on the Ininal Website. The User acknowledges and declares in advance that Ininal will not be held responsible for any malicious or unauthorized use arising from the User's failure to change the password (or sharing it with third parties, etc.).

4.6 Ininal is obligated to reflect the Payment Order to the Card in real-time. The User acknowledges in advance that once the Payment Order reaches Ininal, it cannot be revoked. In this case, whether the payment can be refunded is at the discretion of the relevant Merchant Point. To reverse the payment, the User needs to contact the Merchant Point where the transaction was made and submit a refund request to the Merchant Point.

4.7 The usage period of the Card is the duration indicated on the Card. If the expiration date of the Card has passed and there is a balance on the Card, the User can purchase a new card and transfer this balance to their account and/or virtual card within the ininal application.

4.8 If legally permissible within the scope of Applicable Legislation, the User may request a refund of the balance within the Card. Specifically, if the User provides the necessary documentation for the refund of the balance to the Customer Contact Center and passes the necessary security steps, the remaining amount after deducting the transaction fee from the balance within the Card will be refunded to the account/IBAN/Credit Card number specified by the User. A service fee proportional to the cost of this transaction will be charged from the User. The current fee information can be accessed from the Ininal Website.

4.9 If the User transfers, changes, etc. their registered GSM line in the system used during the purchase of the Card, the User is obliged to notify Ininal about this change through the channels and in the manner specified by Ininal. If necessary, Ininal may request all information and documents related to the change from the User.

4.10 Ininal reserves the right to update/change all fees in accordance with the notification period specified in Applicable Legislation regarding products/services and services. Current fee information can be found on the https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ page. As per the provisions of the Regulation on Principles and Procedures for the Collection of Fees from Financial Consumers, the User is obliged to personally follow the fees on the https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ page of Ininal, without the need for any additional notifications.

4.11 The User agrees to provide identity information to Ininal for the use of the Card. The User acknowledges that the information provided is accurate and up-to-date, and accepts that all legal, administrative, and/or criminal liability arising from inaccurate information is their responsibility.

4.12 - The User hereby declares and undertakes that, according to the applicable legislation, within the scope of the Agreement, in all kinds of Prepaid Card requests and transactions, the User will act in their own name and on their own behalf, will not act on behalf of others, and in the event that they act on behalf of themselves but on behalf of another party, the User will immediately inform İninal before the transactions are made about whose account the transaction was made to, the authorization status, and the identity information and documents regarding the real or legal entity whose account the transaction was made to.

4.13 - Within the scope of the applicable legislation, the User can use the Prepaid Card within the accepted limits of İninal, either without mandatory identity verification or by performing the identity verification procedure, while considering the maximum limits that do not require mandatory identity verification for Prepaid Cards. In case the regulatory legal institutions change the limits within the scope of the applicable legislation, these limits will be updated ex officio / automatically. The current usage and loading limits of Cards without identity verification can be tracked by the User on the İninal Website.

4.14 - Anonymous prepaid instruments can only be used for payment transactions where the holder of the anonymous prepaid instrument (the user) is physically present at the merchant's place of business and the anonymous prepaid instrument is physically used, and for payment transactions and invoice payment transactions related to purchases of goods or services to be made by service providers and intermediary service providers with Trust Mark. İninal will ensure the realization of transactions performed physically with anonymous prepaid cards and the purchase of goods and services within the scope of Trust Mark service providers.

 

4.15 - For the User to be able to load/top up the Card for the second time and subsequent times, and to use the Card on 3D Secure supported internet and e-commerce websites, it is mandatory for the User to define and activate the Card on the İninal Website or through the Mobile Wallet application, and to complete other mandatory procedures. During the activation process, İninal may request necessary information for identity verification from the User, such as TCKN (Turkish Identification Number), foreign identification number, passport number, name-surname, and if these information are not provided, İninal may not complete the activation process. Electronic Money cannot be converted to funds, returned, and/or changed without activation.

4.16 - The User can track transaction information related to the Card from their account on the İninal Website or through the Mobile Wallet application.

4.17 - In terms of services provided within the scope of the contract, the User gives consent for İninal and its group companies to contact them, excluding commercial electronic communications, based on the reasons and purposes stated in the Disclosure Document located at İninal Website, and within the scope of this purpose and reasons, including the recording, storage, alteration, re-arrangement, classification, and processing of data. The User can give approval for electronic communications conditions through the application and can change their preferences at any time. İninal cannot make any decisions on behalf of the User regarding electronic communications conditions.

4.18 - Matters Regarding Electronic Money;

4.18.1 - Within the scope of the Agreement, İninal provides Electronic Money and Payment Services through methods specified and published on the İninal Website. The scope and content of these methods, the continuation of service through these methods, the addition of new methods, or the decision to not use certain methods are solely at the discretion of İninal.

4.18.2 - Without the customer's consent and request, İninal cannot provide any service falling under the scope of the Law. If the customer decides to discontinue using a service, the service provision will be stopped immediately upon the customer's request, and the same service cannot be reintroduced without the customer's consent or request.

4.18.3 - The User declares and acknowledges that they will not make any claims against İninal regarding a Card that they haven't activated for Electronic Money products due to loss, theft, or third-party seizure, etc., and that İninal has no responsibility in this regard.

4.18.4 - However, İninal always reserves the right, considering the User's benefit and maximum advantage, to change the payment scheme (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express, etc.) without causing any User inconvenience. İninal's use of local or international payment schemes (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express, etc.) is always at its discretion. The User cannot claim any damage due to a change in the payment scheme.

4.18.5 - If the User requests the issuance of Electronic Money products, İninal will immediately issue the requested amount of Electronic Money and make the corresponding balance available to the User through suitable methods. Unless otherwise specified in writing by the User, the holder of the Electronic Money is deemed to be the legal owner of the line. In cases to the contrary, the User may be required by İninal to provide information and complete the necessary identity verification and/or information retrieval within the scope of MASAK regulations.

4.18.6 - The responsibility for lost, stolen, or third-party seized Electronic Money products that have not undergone the activation process solely belongs to the person holding the ownership. İninal is not liable for the mentioned loss and damage. During the activation process, İninal may request all necessary information/documents from the User, and if this information/documents are not provided, İninal may not complete the activation process. The balance of Electronic Money products not activated cannot be converted to funds, refunded, and/or changed.

4.18.7 - The expiration date of Electronic Money is 1 (one) year from the date of the last transaction. Funds with expired expiration dates lose their status as Electronic Money, and the general provisions of the Turkish Code of Obligations No. 6098 apply to these funds.

4.18.8 - The User can request the conversion of a portion or all his/her Electronic Money into funds. Depending on the method used for exporting Electronic Money, the determination of the value date is within the discretion of İninal. In any case, the User agrees to pay the fees and service charges specified at https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ if they request the conversion of these amounts into funds. İninal is authorized to determine the recommended sale amount and expiration date of the Prepaid Card.

4.18.9 Operational costs are deducted from the issued Electronic Coins on the Cards that are closed by the User via Mobile Wallet and Ininal Website or on the Cards that are not used by the User or whose expiration date has expired. Cards that are not used for 9 (nine) months within 1 (one) calendar year are closed and canceled, and operational costs are deducted from these Cards.

4.18.10 Fees varying specific to the Card, operational fees deducted from the User's card balance in case of inactivity according to the inactivity period, differentiated fees for money loading from contracted ATMs, electronic money return/withdrawal fees, fees and commission rates to be charged within a certain range per transaction for credit card balance loading via the Mobile Wallet application, The fees to be charged per transaction for balance top-up transactions by EFT, the fees to be charged per transaction for money transfers from the Mobile Wallet application and other platforms offering money transfer services using the Ininal infrastructure, and the fees to be charged for the conversion of Electronic Money into funds are clearly announced on the Ininal Website of Ininal. The User agrees to pay these fees and service charges. However, no fee is charged in case the User has no balance on the Card and in case the Card is inactive.

4.18.11 Cards with zero balance that are not in use and have not been traded for 3 (three) months shall be closed for use. Ininal may charge additional fees or update the fees in accordance with the Applicable Legislation for the processes such as conversion of Electronic Money into funds, return, etc. in accordance with the conditions.

4.18.12 Unless otherwise stated, the rewards promised by Ininal to the User cannot be more than 10 (ten) times the base reward under any circumstances, and the User cannot claim any right in this regard and cannot claim the right to use the reward. Unfairly used and transferred rewards will be deducted from the User's balance, canceled, and the User accepts and declares that they are used under these conditions, and it is at the disposal of Ininal whether the loaded reward is subject to prior or subsequent expenditure.

4.18.13 The User may request the partial or complete conversion of Electronic Money into funds at any time. Unless otherwise provided in the Applicable Legislation, Ininal will carry out the transactions regarding the transfer of the funds equivalent to the Electronic Money to the account with the IBAN number transmitted by the User within 7 (seven) business days following the complete transmission of all information including the IBAN number to be requested by Ininal upon this request of the User to Ininal and the fulfillment of other mandatory legal obligations, if any. In such fund requests and refunds, the IBAN information to be refunded must belong to the Line Owner.

4.18.14 - In cases where Electronic Money is paid for with a credit card, according to the law, the refund of electronic money can only be made to the same credit card account.

4.18.15- The User accepts and declares that İninal has the right to convert foreign currency-denominated funds sent to their defined Account into Turkish Lira at the relevant foreign currency exchange rate or the rate determined by İninal, and that the funds will be transferred to the Mobile Wallet in the manner determined by İninal.

 

4.18.16 - If one of the parties to the transaction is located abroad and the User located within the country is the recipient, and it is decided to conduct the payment in foreign currency, and if İninal transfers the money to the Mobile Wallet in foreign currency, the funds can remain in foreign currency for a maximum of one month. After one month, if there is still foreign currency in the Mobile Wallet, it will be converted into Turkish Lira at İninal's current exchange rate. If the User in the country is the sender, the funds can remain in foreign currency in the Mobile Wallet until the next business day at the latest. After the next business day, if there is still foreign currency in the Mobile Wallet, it will be converted into Turkish Lira at İninal's current exchange rate.

4.18.17 - The User can only conduct payment transactions in Turkish Lira for transactions where both parties are resident in Turkey.

4.19 - In case of theft, loss of the Card, or learning about any unauthorized transaction, the User must either close the Card through the Mobile Wallet application or web interface or immediately report to the Customer Communication Center. If the Card is canceled, the User can obtain a new Card. If there is a balance remaining on the Card:

 • The User can present the necessary information and documents to the Customer Communication Center and pass through the required security steps. Upon completion, the balance of the reported lost/stolen Card will be refunded to the specified account/IBAN number. The Line Owner and IBAN holder must be the same person.
 • The User can obtain a new Card and request the transfer of the balance to this new Card through the İninal Website or the Mobile Wallet application, after activating the new Card.

4.20 - Approval for a payment transaction is given by entering the Card password before a transaction is carried out in physical purchases. For online transactions: (i) if the transaction is 3D Secure-enabled, approval is given by entering the approval code received on the User's registered mobile phone through the İninal Website or Mobile Wallet application, and (ii) for non-3D Secure transactions, approval is given by providing the Card information.

4.21 - Although card usage is done in Turkish Lira, in case of usage in foreign currency, the exchange rate that will be reflected in the Card is calculated by adding a commission to the exchange rate applied by the card scheme at the time of the transaction. Changes in the reference exchange rate will be immediately effective. In accordance with the provisions of the Regulation on Procedures and Principles Regarding Fees to be Collected from Financial Consumers, the User is responsible for personally following the pricing on İninal's https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ page without the need for any notification.

4.22 - A copy of this agreement will be provided to the customer in paper form or through a permanent data storage medium upon the customer's request after the agreement is made, or it will be made accessible to the customer through the "İninal" application throughout the term of the agreement.

4.23 - The current list of legal entities to whom "İninal" has granted authorization as "Representatives" for providing payment services is available on the www.ininal.com website. İninal is not responsible for transactions conducted by the User with representatives not listed in the published list.

4.24 - FAST TRANSACTIONS

4.24.1 - Within the scope of the Instant and Continuous Transfer of Funds (FAST) system operated by the CBRT, transactions can be carried out 24/7 to third-party bank accounts within the specified limits using the IBAN established on behalf of users within the Organization.

4.24.2 - The FAST system has an upper limit per transaction. As of February 14, 2023, the upper limit for payments per transaction is 20,000.00 TL. Whether changes will be made to this limit after updates made by the Bank is at İninal's discretion.

Section 5: Liability Principles in İninal Card Usage

5.1 - The entire responsibility for the received Card will be transferred to the User from the moment the Card is delivered or the moment the number of the Card is learned if the physical presence of the Card is absent.

5.2 - The User agrees, declares, and undertakes to use the İninal Card within the usage conditions specified in Article 4. The User is solely responsible for any legal and/or criminal liability and obligation arising from the unauthorized use or fraudulent use of the Card beyond the usage conditions specified in Article 4. In cases where there are suspicions of fraudulent or unauthorized use within the scope of the contract, İninal may suspend the services provided to the User and deactivate the Payment Instrument. In this case, İninal will inform the User and when the reason for suspension is resolved, it will restore the services and Payment Instrument to the User's use. In cases of fraudulent behavior, breach of information security, unauthorized use suspicion, and similar risk situations arising from the User's actions, İninal may suspend the services provided to the User and deactivate the Payment Instrument. In this case, İninal will inform the User and when the reason for suspension is resolved, it will restore the Payment Services and Payment Instrument to the User's use.

5.3 - The User acknowledges, declares, and undertakes that if the Card is used for purposes contrary to the Current Legislation and/or public morality and/or public order, and if this contrary use is due to the User's fault and/or if the User uses the Card in places related to gambling, tobacco and tobacco products, alcohol, +18 content, and other adult content purchases over the internet, then the User accepts, declares, and undertakes that all legal and/or criminal liability and obligation arising from such use is upon themselves.

5.4 - İninal is obligated to establish and maintain an uninterrupted system to take necessary measures for the regular and secure use of the Card, as well as for notifications, requests, complaints, and objections. However, İninal cannot be held responsible for the non-realization of the transaction and its consequences due to force majeure such as technical breakdowns, cyber attacks, and similar situations.

5.5 - The User is obligated to securely protect the Card, password information, or identity-identifying information necessary for the use of the Card, not share these details with others, and take measures to prevent their use by others. If these details are learned by others, or in case the activated Card is lost, stolen, or a transaction is carried out involuntarily, the User must immediately report through the channels provided by İninal (web, Mobile Wallet, or Customer Communication Center, etc.) and cancel the Card.

5.6 - The User must not allow third parties access to the user account created at İninal or the Payment Instrument associated with the account, as well as sensitive payment data, and is solely responsible for ensuring their security. The User further agrees not to disclose, provide, or use information related to the Payment Instrument and Sensitive Payment Data to third parties, including but not limited to user account username and password, except for the purpose for which they were provided and not authorized by İninal. The User acknowledges, declares, and undertakes that in the event of unauthorized use of the Payment Instrument, Sensitive Payment Data, or username and password by unauthorized persons, without any fault of İninal, they will be responsible for any damage that may arise due to unauthorized use or use beyond the intended purpose. Failure by the User to securely protect password information, identity-identifying information necessary for the use of the Card, or unauthorized sharing of this information and failure to take preventive measures against their use by others will be considered as "User's fault". In case of the loss of the Payment Instrument, theft, or learning about a transaction carried out involuntarily, the User is obliged to immediately inform İninal through the Customer Communication Center.

5.7 - The User can request the correction of unauthorized or incorrectly executed payment transactions by immediately notifying İninal from the moment they learn about such transactions.

5.8 - İninal will respond to the complaints and objections related to the User's Card usage by prioritizing the User's application method, using its designated channels, and within the periods specified in the current legislation.

5.9 - The evaluation of refund requests in expense objections by İninal can take between 45 (forty-five) to 180 (one hundred eighty) days. Depending on the rules and procedures of the Card Issuer Organizations both domestically and internationally, and the product type, place of transaction, transaction method, and whether the card was physically used or not, this period can vary.

5.10 - İninal has no responsibility regarding the type, quality, content, quantity, price, defects, cancellations, returns, delivery, etc. of the goods or services to be obtained with the Card. Ensuring that the goods or services are legal and appropriate and delivered in full is the responsibility of the relevant goods or services provider / Merchant. The User acknowledges that İninal is not a party to any disputes that may arise between the User and the goods or services provider / Merchant, including but not limited to objecting to a transaction, requesting a return of goods or services, claiming faulty goods or services. The User agrees, declares, and undertakes that they will directly address claims, objections, questions, problems, complaints, and similar matters based on the Consumer Protection Law, the Turkish Code of Obligations, and related legislation to the relevant goods or services provider / Merchant, and that İninal has no liability in such matters.

5.11 - İninal cannot be held responsible for any problems or complaints arising from the inability to use the Card or the failure to complete a payment transaction due to any issues related to the payment infrastructure of the internet and e-commerce websites where shopping is intended.

5.12 - İninal reserves the right to make any correction and changes to the characteristics of the Card system, the Card, affiliated Merchants, İninal Website, and product pages on social media; it may also remove the product from the market. In this case, İninal has no legal or criminal liability and obligation towards the User. The User agrees, declares, and undertakes that in the event İninal exercises these rights, they will not make any claims against İninal under any name.

5.13 - The User agrees that the information entered when opening a membership account is accurate and up-to-date, and that transactions and notifications made with the registered information are valid and binding for them.

5.14 - The User agrees and undertakes to use the Card in compliance with the rules determined by national and international Card Issuer Organizations to which İninal is a member or will become a member, and acknowledges that they are subject to the rules of these organizations.

5.15 - The User's Personal Data and Sensitive Payment Data are stored by İninal in accordance with PCI DSS.

5.16 - The User agrees, declares, and undertakes to accept the fees related to usage and services, as described in https://www.ininal.com/kart-ucretleri/. Additionally, the User acknowledges, declares, and undertakes that İninal reserves the right to unilaterally change the pricing at any time. The User agrees, declares, and undertakes to accept the changes made in https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ on İninal Website and updates made based on market conditions. In accordance with the provisions of the Regulation on the Principles and Procedures for the Fees to be Collected from Financial Consumers, the User is responsible for personally tracking the pricing on the page https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ without the need for any notification from İninal.

 

5.17 - In cases where the User is not of legal age, consent will be obtained from the legal representative of the User before the first issuance of prepaid instruments under this Agreement and the opening of Electronic Money Accounts. İninal may request additional information and documents from the User or their legal representative. In cases where the User is not of legal age, the legal representative, whose consent is obtained in accordance with this clause, will also be provided access to applications that allow them to monitor expenses made with the Electronic Money Account subject to this Agreement, upon request. This opportunity presented to the legal representative will end when the User reaches the legal age.

5.18 - Authorization for Commencement of Payment Transaction: The payment transaction is deemed authorized when the User gives approval for the execution of the payment transaction. İninal is considered authorized when the instruction for the execution of the payment transaction is approved by the User through mobile wallet or remote communication tools. If there is a method agreed between the User and İninal, İninal will provide approval in accordance with the agreed method. An unapproved payment transaction in accordance with the agreed method will be considered unauthorized. After İninal is authorized by İninal, the transaction can be reversed unless the transaction is executed by İninal. In cases where the payment transaction is initiated by the payee or through the payee, the User cannot retrieve the payment instruction after submitting the payment order to İninal or approving the payment transaction.

Section 6: Fees

6.1 - Card Sales Fee: The predetermined selling price for the Card purchased from affiliated sales points or the İninal Website. The payment method for the Card sales fee may vary on a point-by-point basis at affiliated sales points.

6.2 - Card Loading Fee: The fee to be paid for each money loading transaction into the Card, based on the number of transactions or the transaction amount.

6.3 - Monthly Usage Fee: The fee deducted automatically from the Card balance on a monthly basis as a usage fee for the Card.

6.4 - Bill Payment Fee: The fee to be paid for each bill payment transaction, based on the number of transactions or the transaction amount.

6.5 - Overseas Currency Transaction Commission: In foreign currency transactions, the foreign exchange rate applied by the card scheme to which the card is linked is calculated by adding an additional commission of 5% to the foreign exchange rate. On the other hand, depending on when the spending balances enter international clearing, the balance withdrawn from the Card may vary. All transactions and payments made in foreign currency are made in the relevant currency. However, if the Turkish Laws or regulations impose imperative provisions, payments from these accounts may be made in Turkish Lira without İninal's initiative. In any case, İninal acts in accordance with the relevant provisions of the Law on Protection of the Value of Turkish Currency, Capital Movements Legislation, and other laws and regulations related to foreign currency transactions. In such cases; the exchange rates and/or cross rates used for the conversion of different currencies ("arbitrage") are determined taking into account both the relevant provisions of the current laws and İninal's discretionary powers. The possible losses and damages that Users may incur as a result of these conversion transactions, taxes and fees, commission payments, etc. are the responsibility of the Users, and no compensation claim can be made to İninal in this regard. İninal may also carry out transactions, conduct transactions, and collect funds, taxes, fees, and commissions unilaterally and fully authorized (without the need for a prior User instruction or contrary to existing User instructions) within the scope of compulsory and imperative practices required by the relevant legislation or legal regulations. Users are responsible for any loss of rights that may arise as a result of such legal and compulsory practices, and no compensation or damage compensation request can be made from İninal in this regard.

6.6 - Other Service Fees: Fees based on the number of transactions or amounts for other services.

6.7 - İninal may charge up to the cost of this transaction, expense, or commission from the User if the User requests additional information, more frequent information, or different methods of communication than those foreseen in the framework agreement.

6.8 - İninal may charge fees for notifications and transactions required to be made in a specific way in accordance with other relevant legislation up to the costs incurred.

6.9 - Information about the fees to be paid by the User for the services offered under the Agreement and the applied fees is announced at the extension https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ on İninal Website. The User accepts to pay the announced and current fees on İninal Website during the Card usage period in advance. In accordance with the provisions of the Regulation on the Principles and Procedures for the Fees to be Collected from Financial Consumers, the User is responsible for personally tracking the pricing/fees published on the page https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ without the need for any notification from İninal.

6.10 - İninal may unilaterally change the fees to be charged for products and services and transactions in accordance with the principles of changing the Agreement stipulated in the Effective Legislation and the amendments to the Agreement.

Section 7: - Duration of the Agreement

7.1 - The Agreement will come into effect on the date it is accepted by the User online / through Remote Communication Tools or signed with a wet signature, and unless the Parties terminate the Agreement as specified in the Agreement, it will remain in effect.

Section 8: - Right of Withdrawal, Violation of the Agreement, Termination, and Consequences

8.1 - The User has the right to withdraw from the Agreement without stating any reason and without paying any penalty within fourteen (14) days from the date of approval of the Agreement. For this purpose, it is sufficient for the User to notify the Customer Communication Center. İninal cancels the Card upon notification.

8.2 - İninal may terminate the Agreement by giving notice seven (7) days in advance, at any time and without paying any compensation. In this case, the User must return the Card used within the scope of the Agreement.

8.3 - In case İninal's activity permit under the Effective Legislation is terminated for any reason, the Agreement will be terminated by İninal upon unilateral notification without any compensation obligation on the part of İninal.

8.4 - In case it is determined that the User uses the services provided under the Agreement for unlawful purposes, or for the purpose of procuring products or services that are contrary to law or morality, the Agreement may be terminated immediately by İninal.

8.5 - The User agrees, declares, and undertakes that any and all penalties, expenses, damages, etc. (including all direct and indirect damages and sanctions that may be applied by the CBRT / BRSA, etc.) that İninal will be convicted of and/or exposed to due to the User's violation of the applicable regulations and provisions of the Agreement (without the need for any legal procedure), will be covered by the User within a maximum of 10 (ten) days following İninal's first written request.

 

8.6 - The termination or expiration of the Agreement for any reason shall not eliminate the obligations of the Parties before the termination date. The confidentiality and information security obligations stipulated in the Agreement will continue after the termination or expiration of the Agreement.

Section 9: - Protection of Personal Data

9.1 - The User agrees, declares, and undertakes that the personal information provided during the establishment of this Agreement and during the provision of user services is accurate and up-to-date, and that they will inform İninal in a timely manner about any changes or updates to the information.

9.2.1 - Personal Data shared during the establishment of the Agreement and produced during the provision of the service (excluding those related to health and sexual life); in particular, with the legal grounds in Article 5/2 of the KVKK, such as "(a) Explicitly stipulated by the laws", "(c) performance of the contract", "(ç) obligatory for the data controller to fulfill its legal obligations," along with the legal condition "(f) obligatory for the legitimate interests of the data controller, provided that the fundamental rights and freedoms of the data subject are not harmed" and the purposes specified in the User Information Text attached to this Agreement and also available on the internet site may be processed without explicit consent. In addition, for users originating from the European Union (EU), within the scope of the GDPR, insofar as they are appropriate for the same processing conditions, Personal Data may be processed without explicit consent for the purposes specified in the GDPR, including Article 6(b), (c), (e), and (f) and Article 9.

9.2.2 - İninal, as a Payment Service Provider under Law No. 6493, may transfer Personal Data to any court, administrative institution, or organization (including, but not limited to, MASAK, Revenue Administration, BRSA, CBRT, and institutions that will replace them in the future) and other public institutions and organizations, in accordance with its legal obligations such as supervision and notification.

9.2.3 - The User Information Text prepared by İninal regarding the processing of personal data in accordance with Article 10 of Law No. 6698 is available on the İninal website. By signing this Agreement, the User acknowledges that they have read and understood the Information Text.

9.3 - The User has the right to learn whether their Personal Data has been processed, request information if Personal Data has been processed, learn the purpose of processing Personal Data, whether they are used in accordance with the purpose, learn the third parties to whom Personal Data is transferred domestically or abroad, and request correction of Personal Data if it is processed incorrectly. The User can exercise these rights in accordance with Article 13 of the KVKK by filling out the form on the website www.ininal.com and sending a signed copy of the form to the address Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2nd Tower Floor:9 No:448 Şişli/Istanbul by mail or hand delivery, or by scanning the form and sending it via e-mail to info@ininal.com.

9.4 - The User agrees to the sharing of user information, excluding Sensitive Payment Data and personal security information, with business partners (including all service providers) for reasons such as providing benefits to the User, creating personalized campaigns, and conducting promotional activities. This user information includes transaction information made with the joint card by the User. In addition, when the User makes a transaction using the İninal Card in retail or online sales, they approve the sharing of the user information entered during registration with the relevant business partners (including service providers) to the extent necessary for the payment to be made in compliance with legal requirements and the rules of the Card Issuing Institutions, and with relevant System Partners (including banks and financial institutions) who must also make a separate transaction for the realization of the relevant transaction.

 

9.5 - The User, limited to the purposes and reasons stated in the Information Text on the İninal website, approves communication with the User for customer relationship management and transactions related to the Card subject to this Agreement, within the framework of Article 6(b), (c), (e), and (f) of the GDPR, (including all processing activities such as recording, storing, modifying, reorganizing, classifying, or other forms of processing) that İninal and its group companies will carry out (provided that it does not include commercial electronic communications), without needing to obtain explicit consent.

9.6 - The Customer will provide their consent for receiving commercial electronic communications through the application and will be able to change their preferences at any time. For reasons related to products and services outside the scope of this agreement, İninal will comply with the procedures and principles set out in the Electronic Commerce Regulation on sending commercial electronic communications.

Section 10: - General Provisions

10.1 - Effective Date; This Agreement will come into effect upon the User receiving the Card from the relevant points or opening an account to create their virtual card through online/Remote Communication Tools. The customer acquisition processes carried out through Remote Communication Tools are subject to the regulations of the CBRT and MASAK. Within the framework of these regulations, İninal uses internet-based methods that allow the verification of customer identity and ensures at least the conditions specified in the relevant legislation.

10.2 - Processes conducted through Remote Communication Tools are recorded in a way that includes all steps and the data obtained is stored in compliance with the Law, Regulation, this Communiqué, and other relevant regulations.

10.3 - For one-time payment transactions that do not require identity verification within the limits determined by the T.R. Ministry of Treasury and Finance Financial Crimes Investigation Board and are not subject to continuous business relationship, and where the process of information, contract, receipt, and similar documents is carried out using a Remote Communication Tool, the above provisions are not mandatory. The User acknowledges, declares, and undertakes that the use of the Card is subject to the provisions and conditions stated in this Agreement. After the approval of this Agreement, İninal will send a copy of the Agreement to the User's defined email address and will have the Agreement available for access on the İninal Website at all times.

10.4 - The use of the Remote Communication Tool and any deficiencies or interruptions that occur during its use are solely the responsibility of the User. In case of notifying İninal of any defects arising from İninal during the use of the Remote Communication Tool, İninal will make reasonable efforts to remedy the defect. The User undertakes that all information and documents provided to İninal regarding the establishment of a remote framework agreement are correct, up-to-date, and complete. İninal will use appropriate methods to check the accuracy and authenticity of the information and documents provided by the User in accordance with the applicable legislation and technology of the day, and if it is determined that the information and documents provided are incorrect, İninal will not be able to provide services to the User.

10.5 - İninal is obliged to monitor the User with a different risk profile under the remote communication tool and the User accepts that İninal is authorized to apply additional security and control methods to itself depending on the type and amount of transactions made with it.

10.6 - Intellectual & Industrial Property Rights; The User agrees and undertakes not to use any elements of İninal's title, business name, trademark, patent, logo, design, code, information, and method, whether registered or unregistered, on any website or different platform without the approval of İninal, and not to copy, reproduce, process, distribute or prepare derivative works from them or infringe the intellectual and industrial property rights mentioned in Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works and Law No. 6769 on Industrial Property. In case of unauthorized use arising from İninal's intellectual and industrial property rights, the User accepts and declares that they will immediately cease the violation and compensate the damage caused by this use, including third-party claims, to İninal, immediately and upon the first request.

10.7 - Force Majeure; İninal will not be liable for delays caused by force majeure, extraordinary circumstances, cyberattacks (such as changes in relevant legislation or administrative actions), or errors in the transaction without its own fault, or for any damages resulting from them.

10.8 - Changes; İninal has the right to make any changes to the features and fees of the Card, and will publish the revised agreement, Card features, and the current fee table on the İninal Website at https://www.ininal.com/kart-ucretleri/. The User is responsible for monitoring fee information. İninal will notify the User of the scope of the change and/or the effective date of these changes in the Agreement and/or the Card features. The User has the right to terminate the Agreement without any additional fees until the effective date. If the User does not exercise their right to terminate within the effective date, the User will be deemed to have accepted the change. Furthermore, İninal reserves the right to unilaterally change or update the Agreement and the explanations referred to in the Agreement and which is an integral part of the Agreement. However, İninal reserves the right to change or update the Agreement and the explanations referred to in the Agreement and which is an integral part of the Agreement. However, any changes or changes that will result in a change in the terms of the Agreement or changes to be made in practice in accordance with the obligations determined or to be determined by the legislation will be notified to the User within 30 (thirty) days before the effective date of the relevant changes, including the scope of the change and/or information regarding the User's right to terminate the Agreement. In this case, the User may terminate the Agreement if they wish. If no termination notice is given within the 30-day period, the User will be deemed to have accepted the change. In this case, the User acknowledges that they have no right to make any claims from İninal. If a period of less than 30 (thirty) days is given in the relevant legislation for any necessary change, this will be specified in the notification to the User, and the period specified in the relevant legislation will be applied instead of the period specified in this clause.

10.9 - Transfer & Assignment; The User cannot assign or transfer their rights and obligations arising from this Agreement, in whole or in part, to third parties.

10.10 - Notifications & Notices; The User must update any changes to their contact information through the channels notified by İninal or on their membership record; otherwise, notifications to the User's old contact information will be considered valid.

10.11 - Evidence & Records; The electronic and system records, commercial records, ledger records, microfilm, microfiche and computer records kept by Ininal in its own database, servers shall constitute evidence in any dispute regarding the use of the Card under the Agreement, and the Parties to the Agreement agree that this article constitutes an evidential contract within the meaning of Article 193 of the Code of Civil Procedure.

10.12 - Competent Court; Istanbul Çağlayan Courts and Enforcement Offices are authorized to resolve any legal disputes arising from this Agreement.

10.13 - Compliance; Within the scope of the Agreement, the User declares in advance that he / she acts / will act on his / her own behalf and account during any transaction, instruction and movement, and that he / she does not / will not act on behalf or account of another legal or real person. In cases where the User acts on behalf of or for the account of another person, in accordance with Article 15 of the Law No. 5549 on the Prevention of Laundering Proceeds of Crime, the identity information of the legal or real person on whose account the transaction is made shall be immediately and in writing notified to Ininal. The User also agrees in advance that if he/she transfers his/her line registered in the system to a third party and/or if his/her identity, contact and other information subject to identification changes for any reason, he/she will notify Ininal immediately and immediately in writing without delay and that Ininal may request additional/new identification/information based on the User's notification under this article. Otherwise, the User agrees and declares that Ininal shall not be liable for any legal / criminal liability, including any unauthorized, erroneous transactions, unfair, unlawful use by third parties, etc., and that Ininal has the right to terminate the Agreement unilaterally and immediately for just cause.

10.14 - Users can make a written application to İninal within a maximum of 2 (two) years from the date of occurrence of the transaction or action that is the subject of dispute related to the services provided by İninal and that arises from the User's personal matters (thus not falling within the scope of commercial activity). Applications, within 20 (twenty) days from the application date; if not responded to, within 20 (twenty) days from the end of the 20 (twenty) day period that must be responded to, if the User's application has been negatively answered or if the response provided is not considered sufficient by the User, the User has the right to apply to the TÖDEB Individual Customer Arbitration Board in accordance with the Regulation Regarding the Principles and Procedures of the TÖDEB Individual Customer Arbitration Board within 60 (sixty) days from the response date.

10.15 - You can access the application form for the TÖDEB Individual Customer Arbitration Board through the link below or from the website www.todeb.org.tr. The form can be electronically submitted via the website www.todeb.org.tr after filling in the relevant information and uploading the necessary documents. https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/

10.16 - You can find detailed information about the application to the TÖDEB Individual Customer Arbitration Board by clicking on the "Security" section at the bottom of the website www.ininal.com. Additionally, you can review the Information Brochure.

This Agreement comes into effect with the "systematic approval" or "signature" by the User, and/or the signing of the "User Limit Increase Request Agreement," stating that the User understands and accepts this Agreement in accordance with the provisions of Law No. 5651 on the Regulation of Publications on the Internet and Combating Crimes Committed Through These Publications.

 

I declare that I am competent to sign this Agreement and perform the aforementioned transaction within the framework of the information and provisions stated above, that I have read and understood the Agreement, and that I accept the processing of the transaction within this scope.

 

This Framework Agreement is prepared in Turkish and English. The English version is prepared for informational purposes only and is not binding for the Parties; only the Turkish version is binding for the Parties. In case of discrepancies between the Turkish and English versions of the Agreement, the Turkish version shall prevail.

 

 

Lerne die ininal Card kennen

Eine sichere und schnelle Einkaufskarte, mit Chip- und Kontaktlosoptionen, die überall gültig ist, mit der du so viel ausgibst, wie du auflädst, die dich nicht in Verschuldung bringt.

REGISTRIEREN