Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

İninal Elektronik Para Ve ödeme Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle "İninal" ya da "Şirket") topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda gereken azami dikkat ve özeni göstermektedir.

Bu nedenle internet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVK Kanunu") uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Bu amaçla İninal, bütün işlemlerinizde kişisel verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.

Kurum kültürü olarak benimsediğimiz konuyla ilgili hazırladığımız Gizlilik Politikamız'a sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ancak önemle belirtelim ki, İninal internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

 1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10'uncu maddesi, kişisel verileri işlenen kimselerin veri sorumlularınca aydınlatılmalarını öngörmektedir.

KVK hükümlerine göre İninal "Veri Sorumlusu"dur. İşbu Aydınlatma Metni ile veri sahiplerini; veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi Kanunun 11'inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirmektedir.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVK'nun 3/1 maddesinin (ı) bendinde Veri Sorumlusu, "Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler" olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz İninal Elektronik Para Ve ödeme Hizmetleri A.Ş.'dir. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

A close up of a sign

  Description automatically generated

Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 | Trump Towers 2. Kule | Kat:9 N:448| Şişli/İstanbul

A close up of a sign

  Description automatically generated

kvkbasvuru@ininal.com

A picture containing drawing

  Description automatically generated

www.ininal.com

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKKanunu'ndaki ilkeler doğrultusunda;

 1. İninal tarafından sunulan ödeme hizmetleri ve elektronik ödeme ve sektörel konularla ilgili yenilik ve güncel gelişmelerden müşterilerimizin ve muhataplarımızın haberdar edilmesi,

 1. Başta finansal güvenlik süreçlerinin KYC (Müşterini Tanı), AML (Karaparanın Aklanmasının önlenmesi), anti-fraud (Dolandırıcılığın önlenmesi) ve diğer usülsüz işlemlerle mücadele gibi hukuki iş süreçlerinin yönetimi,

 1. Kurumsal sosyal medya mecralarında (Youtube, facebook ve instagram gibi) ödeme hizmetleri ve kurumsal farkındalık, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yapılması; çevrim içi destek hattı ile aranılan irtibat noktası ile hızlı ve kolay iletişim kurulabilmesi amacıyla ilgili departman ve yetkililerin görünürlüğünün sağlanması,

 1. Web sayfamız aracılığıyla sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşteri ve ziyaretçi memnuniyeti önceliklerimiz doğrultusunda müşteri ve ziyaretçilerin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve öneriler getirilmesi;

 1. Bireysel Şube, Mobil Cüzdan gibi sunulan elektronik ödeme hizmetlerinde en üst düzeyde kişisel, finansal ve ticari veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik kimlik tanıma ve doğrulama gibi zorunlu işlemlerin yerine getirilmesi, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının oluşturulması ve idari teknik tedbirlerin alınması,

 1. Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere cevap verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası'na uygunluğunun sağlanması,

 1. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

amaçları doğrultusunda 6493 sayılı ödeme Ve Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşlari Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer alt düzenlemeler gereğince ödeme hizmetleri faaliyetleri ile ilişkili olarak ve KVK'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 1. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

İninal olarak kişisel verilerinizle ilgili;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi

ilke edindik.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

Verileriniz, Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde, İninal'da ancak açık rızanız alınmak kaydıyla işlenir.

Diğer yandan, Kanunun 5 nici maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde de kişisel veriler işlenebilir. Bu doğrultuda, birbirinden bağımsız en az iki bileşenden oluşan bir kimlik doğrulama mekanizmasının kullanıldığı ödeme işlemleri nedeniyle talep edilen biyometrik veriler 5549 sayılı Kanun ve alt mevzuatı uyarınca işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVK Kanunu'na uygun olarak toplanan ve işlenen kimlik, iletişim, biyometrik, görsel ve işitsel kayıtlar gibi kişisel verileriniz;

a) Yurt içinde:

 • Başta 6493 sayılı ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, olmak üzere, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gibi bağlı olunan mevzuatta İninal bakımından öngörülen risk yönetimi, bildirim, muhasebe, iç kontrol ve denetim gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla BDDK, MASAK, T.C. Merkez Bankası, BKM, bağımsız denetim kuruluşu gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlara,

 • Şirket'in ihtiyaç duyduğu idari, mali, hukuki ve teknik nitelikli malzeme ve hizmetlerin temini amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde yurt içindeki mal ve hizmeti sağlayıcıları, iş ve çözüm ortakları ve danışmanlara,

 • Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması amacıyla muhatap olunan davalar ve işlemler nedeniyle yetkili kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlara 

aktarılabilecektir.

b) Yurt Dışında:

 • Inınal Kart, Mobil uygulama ve cüzdan gibi İninal ürün ve hizmetleri konusunda sosyal medya, video platform vb mecralarda tanıtım ve farkındalık sağlanması, kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetlerin tesisi; iş faaliyetelerinin hızlı ve etkin biçimde yürütülmesi amacıyla günlük yaşamda yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık mesaj, video konferans, toplantı vb uygulamaların kullanılması kapsamında; ABD menşeli; Zoom, Whatsapp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube ve Twitter'la,

 • Ayrıca; Şirket'in temsilcilik sıfatı ile faaliyetlerini yürütmek üzere temsilcileri ile MasterCard ve Visa gibi yabancı/uluslararası kuruluşlarla veya özel kurum ve kuruluşlarla

bazı kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar gibi verilerinizi paylaşabiliyoruz.

Bu araç ve kanallar üzerinden paylaşılan kişisel verileriniz, hizmeti sunan firmaların yurt dışındaki sunucu ve sistemleri üzerinde işlenmektedir. Bu hizmetleri veren tedarikçilerin kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemleri konusunda ilgili kuruluşların Gizlilik Politikaları için aşağıda verilen göz atabilirsiniz:

 • LinkedIn Gizlilik Politikası (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?)

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından Bireysel ve Kurumsal kategorilerde verilen;

a) ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesi gibi ödeme hesabıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi,

b) ödeme hesabındaki fonun aktarımıyla ilgili doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferi,

c) ödeme aracının ihraç veya kabulü,

ç) Para havalesi,

d) Fatura ödemelerine aracılık edilmesi,

e) ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması

gibi sunduğumuz temel ödeme hizmetleri sırasında, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz; Şirket ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde başta sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda ●Şirket tarafından doğrudan ya da hizmet sağlayıcı ve/veya iş ortaklarımız aracılığıyla, ●web sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı ve mobil uygulamalarımızı kullanırken mevzuat gereği kaydedilen bağlantı ve kimlik tanımaya yönelik finansal güvenlik süreçleri ● elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, ●çevrimiçi yardım hizmeti gibi kanallar üzerinden Şirketimiz ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler, ●elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, ●çerezler ve benzer takip teknolojileri aracılığıyla toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, bahse konu yöntem ve amaçlar doğrultusunda, 5549 ve 6493 sayılı Kanunlar ile ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı ile ödeme Kuruluşları Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gibi bağlı olunan mevzuattan kaynaklı olarak Şirketçe ödeme hizmetlerinin yasal çerçevede sunumu, tanıtımı, pazarlanması ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve mezkur mevzuattan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile 5651 sayılı Kanuna uygun bir şekilde ve kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Nasıl Koruyoruz?

İninal tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, siber saldırılara karşı güncel güvenlik duvarları ve anti-virüs sistemlerinin kullanılması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi gibi idari ve teknik tedbir setlerini içeren Gizlilik ve Bilgi Güvenliği Politikalarımıza şirket içinde riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu 11 inci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda niteliğine göre talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri İninal tarafından işbu metinde duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 1. KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 1. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahipsiniz.

 1. Başvurunun Yapılması

KVK Kanunu'nun 13/1 inci maddesi gereğince, yukarıda sayılan yasal haklarınıza yönelik talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, kvkbasvuru@ininal.com adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile Başvuru Ve Bilgi Talep Formuna linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

ininal Kart ile Tanışın

Her yerde geçerli, yüklediğiniz kadar harcadığınız, sizi borçlandırmayan çipli ve temassız seçenekleri bulunan, güvenli ve hızlı alışveriş kartı.

KAYIT OL