İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.

ZİYARETÇİLER VE KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, , İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. (Ininal) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVK" ya da "Kanun") 10. maddesinde belirtilen kapsam dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz. İninal Kanun'da tanımlandığı şekliyle bir "Veri Sorumlusudur". Bu bağlamda kişisel verilerinizi Kanuna uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. 6493 sayılı Yasa kapsamında faaliyet gösteren bir ödeme hizmeti kuruluşu olması nedeniyle, İninal ofisleri bünyesinde muhtelif noktalarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve fiziki mekan ve finansal işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı alınmaktadır. Kayıtlar yalnızca İninal bünyesindeki sunucularda saklanmakta ve yine yalnızca yetkili çalışanlar tarafından denetlenmektedir. Fiziksel mekan güvenliği kategorisinde yer alan kişisel veriniz, Kanun'un 5. maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Trump Towers kuleleri içinde ortak alanlarda kurulu olan CCTV kayıtları ile ilgili olarak Kule yönetimi ile iletişim kurmanız gerekmektedir

1.VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

Ünvan: İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.
Adres: Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2. Kule Kat:9 N:448 Şişli/İstanbul
İnternet Sitelerimiz: https://www.ininal.com/
Telefon: 0850 311 77 01
e-posta (Veri sahibi başvurusu için): kvkbasvuru@ininal.com

2. KİMİN, HANGİ VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

6493 sayılı Yasa kapsamında faaliyet gösteren bir ödeme hizmeti kuruluşu olması nedeniyle, Ininal ofisimizi ziyaretiniz sebebiyle aşağıda belirtilen kategorilerde kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz:

Kimlik (ad soyad), İletişim (tel), Fiziksel Mekan Güvenliği (kamera kaydı), Diğer (ziyaret edilen kişi, ziyaret tarihi amacı gibi)

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan ve Finansal İşlem Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi. Kişisel verileriniz bu amaçların dışında kullanılmamakta olup, Kanun'un 5/2 (f) maddesi hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİ NEDEN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?

Topladığımız kişisel verilerinizi kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşmıyoruz. Ancak Kanun'un 5/2(ç) maddesi hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kuruluşlardan gelen talepleri karşılamak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ve yargı mercileri ile paylaşabiliyoruz. Verileriniz, toplanma amacı sona erdikten sonra imha edilmektedir.

5. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Veri sahibi sıfatıyla Ininal olarak tarafımıza başvurarak;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun'un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Yukarıda sayılan haklarınıza ve Kanun'un uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen yapabilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Trump Tower Kule girişinde paylaştığınız kişisel veriler konusunda ise Kule Yönetimi ile temas kurabilirsiniz.

Kanun'un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"e göre Mecidiyeköy Yolu Caddesi | No:12 Trump Towers 2. Kule | Kat:9 N:448 Şişli | İSTANBUL adresimize yazılı olarak veya şahsınıza ait elektronik posta üzerinden kvkbasvuru@ininal.com elektronik posta adresimize iletebilirsiniz.

Kişisel verilere ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi almak için internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikamıza göz atabilirsiniz.

Saygılarımızla,

İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş