İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş. KULLANICI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İNİNAL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(İNİNAL)
Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Blok No:12 İç Kapı No:448 Şişli/İSTANBUL
E-posta: info@ininal.com

MADDE 1: TARAFLAR VE YÜRÜRLÜK

1.1 İşbu İninal Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi; aşağıda iletişim bilgileri yer alan İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“İninal”) ile Kullanıcı arasında, akdedilmiştir.

İninal İletişim Bilgileri: Adres : Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2. Kule Kat:9
N:448 Şişli/İstanbul
Müşteri İletişim Merkezi Tel. No : 0850 311 77 01
Web Sitesi : www.ininal.com
E-Posta Adresi : info@ininal.com
KEP : ininal@hs03.kep.tr

İşbu Sözleşme kapsamında İninal ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

1.2 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi / Uzaktan İletişim Araçları ya da ıslak imzalı olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup Kullanıcı, İninal hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerine, atıf yapılan www.ininal.com adresindeki açıklamalara, Yürürlükteki Mevzuat’ta yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.3 İninal, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca Sözleşme’de herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde bahse konu değişikliği Kullanıcı’ya, e-posta, SMS ve/veya sahip olduğu uygulamalar üzerinden Uzaktan İletişim Araçları ile bildirir ve revize edilmiş Sözleşme’yi Kullanıcı’nın kolaylıkla ulaşabileceği ilgili hesaplarda / internet sitesinde yayımlar.

MADDE 2: TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de;

 • Anonim ön ödemeli araç: Herhangi bir şekilde ödeme hesabına bağlı olmayan ve kimlik tespiti veya doğrulaması yapılmamış, önceden ödeme ya da yükleme yapılması suretiyle kullanılabilir hale gelen, tekrar yükleme yapılma imkanı bulunan veya bulunmayan şekilde ihraç edilebilen ve yüklenen bakiye kadar kullanıma izin verilen ön ödemeli aracı,
 • Çerçeve sözleşme:“İninal” ile kullanıcı arasında tekil veya süreklilik arz eden ödeme işlemlerinin yürütülmesine ve mümkün olan durumlarda ödeme hesabının açılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen sözleşmeyi
 • Elektronik Para: Kullanıcı’dan alınan fon karşılığı İninal tarafından ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, İninal dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değer,
 • FAST: Fonların Anlık ve Sürekli Transferi
 • GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Güven damgası: Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işareti
 • Harcama İtirazı: İninal kart ile yapılan ödeme işlemine uluslararası kart kuruluşlarınca belirlenen sebepler ve kurallar çerçevesinde kart kullanıcısı tarafından ininal’a yapılan itirazdır.
 • Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri
 • Hat Sahibi: Kullanıcının İninal’da kayıtlı GSM hattının sahibi
 • IBAN: International Bank Account Number (Uluslararası Banka Hesap Numarası)
 • İninal: Madde 1’de iletişim bilgileri yer alan işbu Sözleşme’nin tarafı olan İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • İninal Web Sitesi: www.ininal.com adresi
 • İş Günü: Resmî tatiller haricinde Pazartesi-cuma günleri arası
 • İşlem Limiti: Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarı
 • Kanun: 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
 • Kart Bilgileri: İninal kartın üzerinde yer alan on altı haneli numara, güvenlik kodu ve son geçerlilik tarihi
 • Kart Çıkaran Kuruluş: MasterCard International, Visa International, Troy gibi kart düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşları
 • Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Ödeme Aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek Kullanıcı veya Kullanıcı adına hareket eden kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait Kimlik (ad-soyad, uyruk, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik seri numarası, anne-baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy, doğum yeri, cilt numarası, sıra numarası gibi), İletişim (ikametgah, e-mail adresi, telefon numarası, çevrimiçi kanallar ve/veya müşteri hizmetleri hattı gibi uzaktan iletişim araçları üzerinden İninal ile yapmış olduğu yazılı ve sözlü iletişim kayıtları gibi) Mesleki Deneyim (meslek bilgisi gibi), Finans (fatura bilgileri, hesap hareketleri, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi), Müşteri İşlem (işlem tarihi ve saati, işlem tutarı, işlem yeri, üye işyeri bilgisi,) Görsel İşitsel Kayıtlar (fotoğraf gibi) ile; özel nitelikli kişisel verilerden olan Biyometrik Veri (parmak izi, yüz tanıma, retina gibi) gibi fiziki ve elektronik ortamlara kaydedilen ve bu bilgilerin ele geçirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek bilgiler
 • KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Kullanıcı: Ödeme Hizmeti kullanıcısı olan; Ödeme Aracı vasıtasıyla, İninal tarafından ihraç edilen Elektronik Para’yı satın almak ve ihraç edilmiş Elektronik Para’yı mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabı’ndan diğer Kullanıcılar’ın Kart hesabına para göndermekte kullanmak suretiyle Ödeme Hizmetleri’nden faydalanan işbu Sözleşme’nin tarafı olan İninal müşterileri
 • “BDDK”: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
 • “TCMB”: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
 • Limitli Kart: Kimlik teyidi yapılmamış Kullanıcılar için İşlem Limitleri MASAK, TCMB ve BDDK tarafından uygulanan ya da ilgili düzenleyici otoritenin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde belirlenen limitlere sahip kart
 • Limitsiz Kart: Sözleşme kapsamında kimlik tespiti yapılmış Kullanıcılar için İninal tarafından üst limitinin belirleneceği “İşlem Limiti” (Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda İşlem Limiti, İninal tarafından belirlenecek olup herhangi bir zamanda İninal tarafından tek taraflı revize edilebilecek ve koşulları mevzuata göre değiştirilebilecektir)
 • MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
 • Mobil Cüzdan: Uygulama / Web üzerinden ödeme, para transferi yapabilme, para alabilme, kontör yükleme, fatura ödeme gibi ödeme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan uygulama
 • Müşteri İletişim Merkezi: Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı üye iş yerleri, kampanya, masraf ve ücretler ile para iadesi, Kart iptali ve diğer kart ve işlemlerle ilgili her türlü ayrıntılı bilgi için İninal Web Sitesi’nde ve yukarıdaki İninal iletişim bilgilerinde belirtilen güncel iletişim numarası ve iletişim merkezi
 • Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek ya da ödeme hizmetini almak için kullanılan, kullanıma ilişkin tüm kural setleri İninal tarafından belirlenen kart, cep telefonu, şifre, Mobil Cüzdan vb. kişinin kullanımına özel araç
 • Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimat
 • Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına İninal nezdinde açılan ve Ödeme Hizmetleri’nin sunulmasında kullanılan hesap
 • Ödeme Hizmeti: İninal’ın Kanun ve Yürürlükteki Mevzuat uyarınca Ödeme Aracı marifetiyle sunmakta olduğu Sözleşme kapsamındaki ödeme hizmetleri
 • Ön Ödemeli İninal Kart (“İninal Kart” veya “Kart”): İninal tarafından çıkarılan ve mülkiyeti Kart Çıkaran Kuruluş’a ait olan, Kullanıcı’nın İninal Ödeme Hesabı’na erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen, hamiline/kullanıcısına önceden Kart’a yüklenen tutar kadar kullanım imkânı sağlayan fiziki olarak basılı kart veya sanal ortamlarda kullanılabilen fiziki varlığı bulunmayan kart numarası
 • PCI DSS (“Payment Card Industry Data Security Standard”): Kartın işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını içeren Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları
 • Sistem Ortağı: Ödeme işleminin gerçekleşmesi konusunda İninal ile iş birliğinde bulunan teknolojik çözüm ortağı, finans kuruluşu veya banka
 • Sözleşme: İninal ile Kullanıcı arasında akdedilen işbu İninal Kullanıcı Çerçeve Sözleşmesi
 • Temsilci: Kuruluş adına ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi
 • Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, portal, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı
 • Üye İş Yeri: İninal ile üye iş yeri sözleşmesi imzalamış, Kullanıcı’ya her türlü mal ve hizmet alımında Kart kullanım imkânı sunan gerçek veya tüzel kişi
 • Yürürlükteki Mevzuat: Kanun ve Kanun’a dayanılarak çıkarılan ilgili tüm ikincil düzenlemeler dahil, İninal’ın faaliyette bulunduğu ve hizmet sunduğu ülkedeki faaliyetleri ve hizmetleri kapsamında yükümlü olduğu tüm mevzuat, özellikle 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6493 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler dâhil olmak üzere, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içinde BDDK, TCMB, GİB, MASAK ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından düzenlenen, Sözleşme’nin, Sözleşme taraflarının ve/veya Sözleşme konusu Kart’ın tâbi olduğu ya da olabileceği ilgili cari mevzuat

anlamına gelmektedir.

Yukarıda tanımlanan ifadelerin “çoğul eki” ile kullanılması halinde, tanımı etkilemeyecek ve ifadenin çoğul hali de aynı tanıma hizmet edecektir.

MADDE 3: SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Kanun kapsamında BDDK ve/veya TCMB’den aldığı faaliyet izni çerçevesinde İninal tarafından sağlanmakta olan Elektronik Para ile Ödeme Hizmetleri’nden Kullanıcı’nın faydalanabilmesine ilişkin koşullar ile Tarafların bu kapsamdaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.

MADDE 4: İNİNAL KART ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

4.1 İninal Kart; Kullanıcı tarafından, anlaşmalı Üye İş Yerlerinden avantajlı alışveriş yapılması ve diğer tüm anlaşmalı noktalardan yapılan alışveriş ve işlemlerde kullanım için çıkartılmış; ön ödemeli ve İninal Web Sitesi’nde belirtilen yükleme noktalarından, Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde İninal tarafından belirlenen İşlem Limiti dahilinde tekrar doldurulabilen bir Ödeme Aracı’dır.

4.2 Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı Üye İş Yerleri bilgisi, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgi, Müşteri İletişim Merkezi’nden veya İninal Web Sitesi’nden öğrenilebilir. İninal, İninal Web Sitesi’ndeki https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ uzantısında yer alan ücretleri piyasa koşullarına ve ekonomik göstergelere göre yeniden düzenleme hakkına sahiptir. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

4.3 Kart üzerinde herhangi bir isim ve/veya arkasında herhangi bir kişisel banka hesabı bulunmaz. Ancak Kullanıcı tarafından Kart’ın limitsiz kullanım talebinin söz konusu olması halinde, kimlik tespiti yapılmak suretiyle ve İninal tarafından uygun bulunması şartıyla, Kullanıcı adına Limitsiz Kart düzenlenebilmektedir.

4.4 Kart’ın limitli ya da limitsiz kullanımı mevcut olup Kullanıcı’nın talebi üzerine ve İninal’ın değerlendirmeleri çerçevesinde, Kart limitlerini belirleme hak ve yetkisi münferiden İninal’a aittir. İninal, herhangi bir zamanda, Sözleşme ’ye uygun şekilde değişiklik bildirimi yaparak İşlem Limitini güncelleyebilir yahut herhangi bir bildirim yapmaksızın Yürürlükteki Mevzuat uyarınca kullanım limitini sınırlandırabilir. Kart’ın limitsiz kullanımı için Yürürlükteki Mevzuata uygun olarak kimlik tespit prosedürünün tamamlanması gerekmektedir. Yürürlükteki Mevzuata uygun olarak kimlik tespiti yapılmış Kart’ın, Kullanıcı adına basılarak aktif / işler hale getirilmesi İninal’ın inisiyatifindedir.

4.5 ininal kart satın alındığında Kart’ın ilk şifresi, 16 (on altı) haneli kart numarasının son 4 (dört) hanesidir. İşlem güvenliği için Kart şifresinin değiştirilmesine yönelik sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kart şifresi ve şifre değişikliği işlemlerine ilişkin detaylara İninal Web Sitesi’nden ulaşılabilir. Kullanıcı, şifreyi değiştirmemesi (ya da 3. kişilerle paylaşması gibi kendisinden kaynaklanan) neden (lerle)iyle oluşabilecek kötü niyetli / haksız kullanımlardan İninal’ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

4.6 İninal, Ödeme Emri’ni, gerçek zamanlı olarak, Kart’a yansıtmakla yükümlüdür. Kullanıcı, Ödeme Emri İninal’a ulaştığı anda, Ödeme Emri’nin geri alınamayacağını bildiğini peşinen kabul eder. Bu durumda, Kullanıcı’nın ödemeyi geri alabilmesi, ilgili Üye İşyerinin inisiyatifinde olup, ödemenin geri alınabilmesi için Kullanıcı tarafından işlem yapılan Üye İşyeri ile iletişime geçilip iade talebi Üye İşyeri’ne iletilmelidir.

4.7 Kart’ın kullanım süresi, Kart’ın üzerinde yer alan süredir. Kullanıcı, Kart’ın son kullanım tarihinin dolması ve Kart’ta bakiye kalması durumunda, Kullanıcı yeni bir kart satın alarak ve/veya ininal uygulaması içerisinde bulunan hesabına ve/veya sanal kartına bu bakiyenin aktarılmasını sağlayabilecektir.

4.8 Kullanıcı, Kart içinde bulunan bakiyenin iadesini, Yürürlükteki Mevzuat kapsamında hukuka uygun bulunması halinde talep edebilir. Şöyle ki; Kullanıcı’nın bakiyenin kendisine iadesi için gerekli evrakı Müşteri İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde, Kart’ın içinde bulunan bakiyeden işlem ücreti düşüldükten sonra kalan tutar, Kullanıcı tarafından belirtilen hesap/IBAN/Kredi Kartı numarasına iade edilir. Kullanıcı’dan bu işlemin maliyeti ile orantılı bir hizmet ücreti talep edilir. Kullanıcı, güncel ücret bilgisine, İninal Web Sitesi’nden ulaşabilir.

4.9 Kullanıcı’nın Kart’ı satın aldığı esnada kullandığı sisteme kayıtlı GSM hattını devretmesi, değiştirmesi vb. durumlarda, Kullanıcı’nın, bahse konu değişikliği, İninal’a, İninal’ın gösterdiği kanallardan ve gösterdiği şekilde bildirmesi zorunludur. İninal, gerektiğinde ve dilerse, değişikliğe ilişkin tüm bilgi ve belgeyi Kullanıcı’dan talep edebilir.

4.10 İninal, ürün/servis ve hizmetlere ilişkin Yürürlükteki Mevzuattaki bildirim süresine uyarak tüm ücretleri güncelleme/değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel ücret bilgileri, https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer almaktadır. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan ücretleri, herhangi bir ilave bildirim yapılmasına gerek kalmaksızın, bizzat kendisi takip etmekle yükümlüdür.

4.11 Kullanıcı, Kart’ın kullanımına yönelik olarak, İninal’a, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca, kimlik bilgilerini vermeyi kabul etmektedir. Kullanıcı, verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin doğru olmamasından kaynaklı tüm hukuki, idari ve/veya cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.12 Kullanıcı, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca, Sözleşme kapsamında, her türlü Ön Ödemeli Kart talep ve işlemlerinde kendi nam ve hesabına hareket edeceğini, başkası adına hareket etmeyeceğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgeleri, işlemlerin yapılmasından önce İninal’a derhal bildireceğini beyan ve taahhüt eder.

4.13 Kullanıcı, Yürürlükteki Mevzuat kapsamında, Ön Ödemeli Kart için kimlik tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dâhilinde veyahut kimlik tespiti prosedürünü gerçekleştirmek suretiyle, İninal’ın kabul ettiği limitler dahilinde arttırarak/azaltarak Kart kullanımını gerçekleştirebilir. Yürürlükteki Mevzuat uyarınca düzenleyici yasal kurumların limitleri değiştirmesi halinde, bu limitler re’sen / kendiliğinden güncellenecektir. Kimlik tespiti gerçekleşmeyen Kart’ın güncel kullanım ve yükleme limitleri ise, Kullanıcı tarafından, İninal Web Sitesi’nden takip edilebilir.

4.14 Anonim ön ödemeli araçlar, sadece anonim ön ödemeli araç hamilinin (kullanıcının) fiziken işyerinde bulunduğu ve anonim ön ödemeli aracın fiziken kullanıldığı ödeme işlemleri ile Güven Damgası alan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar nezdinde yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödeme işlemleri ve fatura ödeme işlemlerinde kullanılabilir. İninal, anonim ön ödemeli kartlarla ilgili fiziken gerçekleştirilen işlemler ile Güven Damgası hizmet sağlayıcıları kapsamında mal ve hizmet alımının gerçekleşmesini sağlayacaktır.

4.15 Kullanıcı’nın, Kart’a ikinci kez ve sonrasında bakiye yüklemesi/dolumu yapabilmesi ve Kart’ı 3D Secure destekli internet ve e-ticaret sitelerinde kullanabilmesi için, Kart’ı, İninal Web Sitesi’nden veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımlaması ve aktive etmesi ile yönlendirilen diğer zorunlu prosedürleri eksiksiz tamamlaması gerekmektedir. Aktivasyon işlemi esnasında İninal, Kullanıcı’dan, TCKN, yabancı kimlik numarası, pasaport numarası, ad-soyad gibi kimlik tespitine ilişkin gerekli bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde, aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik Para, aktivasyon yapılmaksızın fona çevrilemez, iade edilemez ve/veya değiştirilemez.

4.16 Kullanıcı, Kart’a ait işlem hareketi bilgilerini, İninal Web Sitesi’ndeki hesabından veya Mobil Cüzdan uygulamasından takip edebilir.

4.17 Kullanıcı kişisel verilerinin sözleşme kapsamında verilecek hizmetler açısından İninal Web Sitesi’ndeki https://www.ininal.com/kullanici-aydinlatma-metni uzantılı Aydınlatma Metninde belirtilen sebeplerle ve bu amaç ve sebeplerle sınırlı olmak üzere, İninal ve grup şirketlerinin (verilerin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, tasniflenmesi veya diğer şekillerde işlenmesini de kapsamak üzere), müşteri ilişkileri yönetimi ve Sözleşmeye konu Kart’a konu işlemler hakkında, ticari elektronik ileti içermeyecek şekilde, kendisiyle, iletişime geçilmesine onay vermektedir. Kullanıcı, elektronik ileti alma koşullarını uygulama üzerinden onay verecek olup, istediği zaman diliminde tercihlerini değiştirebilecektir. İninal’ın, elektronik ileti alma koşulları hususunda Kullanıcı nam ve hesabına herhangi bir tasarrufu olamaz.

4.18 Elektronik Para’ya İlişkin Hususlar;

4.18.1 Sözleşme kapsamında, İninal, İninal Web Sitesi’nde yayımladığı ve belirtilen yöntemler ile, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ni sunmaktadır. Bahsi geçen yöntemlerin kapsam ve içeriği, bu yöntemlerle hizmet sunulmasına devam edilmesi, yeni yöntemler eklenmesi veya bazı yöntemlerin kullanılmamasına karar verilmesi münhasıran İninal’ın takdirindedir.

4.18.2 “İninal”, çerçeve sözleşme koşulları saklı kalmak üzere, müşterinin onayı ve talebi olmaksızın Kanun kapsamına giren herhangi bir hizmeti müşterinin kullanımına sunamaz. Kullanıcı, herhangi bir hizmeti kullanmaktan vazgeçtiği takdirde, kuruluş tarafından müşterinin talebi derhal yerine getirilerek hizmetin sunumu durdurulur ve aynı hizmet müşterinin onayı veya talebi olmaksızın yeniden kullanıma sunulamaz.

4.18.3 Kullanıcı, Elektronik Para ürünleri ile ilgili aktivasyonunu yapmadığı bir Kart hakkında İninal’a karşı kayıp, çalıntı veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesi vb. herhangi bir hak ve alacak iddiasında bulunmayacağını, İninal’ın bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

4.18.4 Bununla birlikte, İninal, Kullanıcı’nın yararını ve azami faydasını düşünerek ve herhangi bir Kullanıcı mağduriyetine mahal vermeden, kullandığı ödeme şemasını (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express vb.) değiştirme hakkına her zaman sahiptir. İninal’ın yerel yahut uluslararası ödeme şeması kullanması (Troy, Visa Electron, Visa, MasterCard, Maestro, Discover, American Express vb.) her zaman kendi takdirindedir. Kullanıcı, sadece ödeme şemasının değişmesinden kaynaklı olarak herhangi bir mağduriyet ileri süremez.

4.18.5 Kullanıcı’nın, Elektronik Para ihracı talebinde bulunması halinde, İninal, uygun bulduğu yöntemler ile talep edilen fon tutarı kadar Elektronik Para’yı derhal ihraç edecek ve ilgili bakiyeyi Kullanıcı’ya sunacaktır. Aksi Kullanıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe, Elektronik Paranın hak sahibi, hattın yasal sahibi olarak kabul edilir. Aksi durumda Kullanıcı’nın İninal’a bilgi vermesi ve MASAK mevzuatı kapsamında gerekli kimlik tespiti ve/veya bilgi temininin tamamlaması İninal tarafından talep edilebilecektir.

4.18.6 Aktivasyon işlemi yapılmayan Elektronik Para ürünlerinin kayıp, çalıntı veya üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin sorumluluğu münhasıran mülkiyeti elinde bulunduran kişiye ait olup İninal’ın bahse konu kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aktivasyon işlemi esnasında İninal, Kullanıcı’dan gerekli tüm bilgi/belgeleri talep edebilir ve bu bilgi/belgelerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Aktivasyon işlemi yapılmayan Kart’ın Elektronik Para bakiyesi fona çevrilemez iade edilemez ve/veya değiştirilemez.

4.18.7 Elektronik Paranın son kullanma tarihi, yapılan son işlem tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Son kullanma tarihi dolan söz konusu fonlar, Elektronik Para olma hükmünü kaybeder ve bu fonlar için 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri uygulanır.

4.18.8 Kullanıcı, sahip olduğu Elektronik Paranın bir kısmının veya tamamının fona çevrilmesini talep edebilir. Elektronik Para’nın ihracında kullanılan yönteme göre valör tarihi belirleme hakkı İninal’a ait olup her durumda, bu tutarların fona çevrilmesinin talep edilmesi durumunda Kullanıcı https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ linkinde yer alan ücret ve hizmet bedellerini ödemeyi kabul eder. İninal, Ön Ödemeli Kart’ın tavsiye edilen satış tutarını ve son kullanma tarihini belirlemeye yetkilidir.

4.18.9 Kullanıcı tarafından, Mobil Cüzdan ve İninal Web sayfası marifetiyle kapatılan Kartların ya da Kullanıcı’nın kullanmadığı ya da son kullanma tarihi dolan Kartların üzerinde bulunan ihraç edilmiş Elektronik Paralardan operasyonel maliyetler düşülür. 1 (bir) takvim yılı içerisinde 9 (dokuz) ay süre ile kullanılmayan Kartlar kapatılır ve iptal edilir, bu Kartlardan operasyonel maliyetler düşülür.

4.18.10 Kart özelinde değişiklik gösteren ücretler, inaktiflik durumunda Kullanıcı’nın kart bakiyesinden inaktiflik süresine göre kesinti yapılan operasyonel ücretler, anlaşmalı ATM’lerden yapılan para yüklemelerinde farklılaşan ücretler, elektronik para iadesi/para çekimi ücretleri, Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden kredi kartı ile bakiye yükleme işlemi için işlem başına belirli aralıkta alınacak ücretler ve komisyon oranları, EFT ile bakiye yükleme işlemlerinde işlem başına alınacak ücretler, Mobil Cüzdan uygulaması ve İninal altyapısını kullanarak para transferi hizmeti sunan diğer platformlardan yapılacak para transferinde işlem başına alınacak ücretler, Elektronik Paranın fona çevrilmesi halinde alınacak ücretler, açık bir şekilde, İninal’a ait İninal Web Sitesi’nde duyurulmaktadır. Kullanıcı, bu ücret ve hizmet bedellerini ödemeyi kabul eder. Ancak Kullanıcı’nın Kart’ta bakiye bulunmaması durumunda ve Kart’ın inaktiflik durumunda ücret kesilmez.

4.18.11 Kullanımda olmayan ve 3 (üç) aydır işlem görmeyen sıfır bakiyeli Kartlar kullanıma kapatılır. Koşullara uygun olarak Elektronik Paranın fona çevrilmesi, iadesi vb. süreçler için Yürürlükteki Mevzuata uygun olarak İninal ek ücretler talep edebilir ya da ücretleri güncelleyebilir.

4.18.12 İninal’ın Kullanıcı’ya taahhüt ettiği ödüller, aksi belirtilmedikçe, her ne koşul altında olursa olsun, baz alınan ödülün 10 (on) katından fazlası olamaz ve Kullanıcı bu hususta herhangi bir hak iddia edemez ve ödülü kullanma hakkını kendinde göremez. Haksız kullanılan ve transfer edilen ödüller, Kullanıcı bakiyesinden düşülür, iptal edilir, bu koşullarda kullanılmasını Kullanıcı kabul ve beyan eder, ayrıca yüklenen ödülün öncelikli ya da sonradan, harcamaya konu olması İninal’ın tasarrufundadır.

4.18.13 Kullanıcı, istediği zaman Elektronik Paranın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilir. İninal, Yürürlükteki Mevzuat’ta aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın bu talebi üzerine İninal tarafından talep edilecek IBAN numarası dahil tüm bilgilerin İninal’a eksiksiz olarak iletilmesi ve varsa sair emredici yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben 7 (yedi) iş günü içerisinde, Elektronik Para karşılığı kadar fonun, Kullanıcı tarafından iletilen IBAN numaralı hesaba aktarımına ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Bahse konu fon taleplerinde ve iadelerde, iade yapılacak IBAN bilgisinin Hat Sahibine ait olması gerekmektedir.

4.18.14 Elektronik para karşılığı fonun kredi kartı ile ödendiği durumlarda, mevzuat uyarınca elektronik paranın geri ödenmesi sadece aynı kredi kartı hesabına olacak şekilde yapılabilir.

4.18.15 Kullanıcı, İninal’da tanımlı Hesabı’na gönderilecek olan yabancı para cinsinden fonların, ilgili yabancı para cinsinden veya İninal tarafından belirlenen kurdan Türk lirasına çevrilerek Mobil Cüzdan'a aktarılmasında tercih hakkının İninal’a ait olduğunu ve İninal’ın belirlediği şekilde fonun Mobil Cüzdan'a aktarılacağını kabul ve beyan eder.

 

4.18.16 Kullanıcı; işlemin taraflarından birinin yurt dışında bulunduğu ve Yurtiçinde bulunan Kullanıcının alıcı olduğu, ödemenin döviz ile gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması ve İninal tarafından paranın Mobil Cüzdan'a döviz olarak aktarıldığı durumda , paranın en çok bir ay boyunca döviz olarak kalabileceğini, bir ayın sonunda İninal Cüzdanında halen döviz bulunması durumunda Cüzdanda bulunan dövizin İninal’ın kendi güncel kuru üzerinden resen Türk Lirasına çevrileceğini, Yurtiçindeki Kullanıcının gönderen olduğu durumda ise dövizin en geç ertesi iş gününe kadar Mobil Cüzdan'da kalabileceğini, Ertesi iş günü sonunda Mobil Cüzdan'da halen döviz bulunması durumunda Mobil Cüzdan’da bulunan dövizin İninal’ın kendi güncel kuru üzerinden resen Türk Lirasına çevrileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.18.17 Kullanıcı, işlemin her iki tarafının da Türkiye’de yerleşik olduğu ödeme işlemlerini sadece Türk lirası ile gerçekleştirebilir.

4.19 Kullanıcı, Kart’ın çalınması, kaybolması durumunda veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda, Mobil Cüzdan uygulaması ya da web üzerinden Kart’ı kapatmak veya Müşteri İletişim Merkezi’ne derhal bildirim yapmak zorundadır. Kart’ın iptal edilmesi durumunda Kullanıcı yeni bir Kart alabilir. Kart’ta bakiye kalması durumunda;

 • Kullanıcı’nın kendisine iadesi için gerekli bilgi ve belgeleri Müşteri İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde kayıp/çalıntı bildirimi yapılan Kart’ın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi belirtilen hesap/IBAN numarasına gönderilir. Hat Sahibi ve IBAN sahibi aynı kişi olmalıdır.
 • Kullanıcı yeni bir Kart alıp İninal Web Sitesi’nden veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden aktive ederek Müşteri İletişim Merkezi’nden bakiyenin bu yeni Kart’a transferini talep edebilir.

 

4.20 Ödeme işlemine ilişkin onay, fiziksel alışverişlerde işlem gerçekleştirilmeden önce Kart şifresinin girilmesiyle verilir. Online işlemlerde;(i) işlemin 3D Secure özellikli olması durumunda Kullanıcı’nın İninal Web Sitesi’ndeki hesabında veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımladığı cep telefonuna gelen onay kodunun sisteme girilmesi ile, (ii) 3D Secure özellikli olmayan işlemlerde Kart bilgisinin verilmesi ile ödeme işlemine ilişkin onay verilmiş olur.

4.21 Kart kullanımları Türk lirası ile yapılmakla birlikte yabancı para birimiyle yapılan kullanımlarda, Kart’a yansıyacak döviz kuru, işlemin yansıdığı andaki kartın bağlı olduğu kart şemasının uyguladığı döviz kuruna ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

4.22 İşbu sözleşmenin bir örneği, sözleşmenin yapılmasını takiben ve kullanıcının talep etmesi halinde sözleşme süresince kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile müşteriye verilir ya da kullanıcının “İninal” uygulaması üzerinden erişimine hazır bulundurulur.

4.23 “İninal”ın ödeme hizmetinin verildiği ve “Temsilci” olarak yetki verdiği tüzel kişilerle ilgili güncel liste www.ininal.com web sitesinde yer almaktadır. Kullanıcının, listesi yayımlanan temsilciler haricinde gerçekleştireceği işlemlerden “İninal” sorumlu değildir.

4.24 FAST İŞLEMLERİ

4.24.1 TCMB tarafından işletilen Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi kapsamında, Kuruluş bünyesinde kullanıcılar adına tesis edilen IBAN ile FAST sisteminde 3.kişilerin banka hesaplarına belirlenen limitler aralığında 7/24 işlem yapılabilmektedir.

4.24.2 FAST Sisteminde işlem başına uygulanacak bir üst limit bulunmaktadır. 14 Şubat 2023 tarihi itibariyle işlem başına ödemelerin üst limiti 20.000,00 TL’dir. Söz konusu limitte Bankaca yapılacak güncellemeler sonrasında değişiklik yapılıp yapılmaması İninal’ın taktirindedir.

MADDE 5: İNİNAL KART KULLANIMINDA SORUMLULUK ESASLARI

5.1 Teslim alınan Kart’ın tüm sorumluluğu, Kart’ın teslim edildiği ya da fiziki varlığı bulunmayan Kart’ın numarasının öğrenildiği an itibari ile Kullanıcı’ya geçecektir.

5.2 Kullanıcı, İninal Kart’ı, Madde 4’te belirtilmiş kullanım koşulları dahilinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart’ın, Madde 4’te belirtilmiş kullanım koşulları dışında kullanılmasından, hileli kullanımından doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülük Kullanıcı’ya aittir. Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin ve benzeri durumların söz konusu olduğu hallerde İninal, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda İninal, (Yürürlükteki Mevzuata istinaden bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcıyı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır. Kullanıcı’nın hileli davranışı veya bilgi güvenliği ihlali, yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran ve benzeri risk oluşturan, vb. hallerde, İninal, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda İninal, Kullanıcıyı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır.

5.3 Kullanıcı, Kart’ı, Yürürlükteki Mevzuat ve/veya toplum ahlakına ve / veya kamu düzenine aykırı amaçlarla kullanması, bu aykırı kullanımın Kullanıcı’nın kusuruna dayanması ve/veya Kart’ı kumar, tütün ve tütün mamulleri, alkol, +18 içerik ve diğer yetişkin içeriklerin internet üzerinden alımını sağlayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan doğacak tüm hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülüğün kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 İninal, Kart’ın düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikâyet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Ancak teknik arıza, siber saldırı gibi mücbir sebep ve benzeri durumlar nedeni ile işlemin gerçekleşmemesinden ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

5.5 Kullanıcı, Kart’ı ve Kart’ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumak, bu bilgileri başkaları ile paylaşmamak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu bilgilerin başkalarınca öğrenilmesi, aktivasyonu yapılmış olan Kart’ın kaybolması, çalınması veya irade dışında bir işlemin gerçekleşmesi durumlarında Kullanıcı’nın İninal’ın gösterdiği kanallardan (web, Mobil Cüzdan veya Müşteri İletişim Merkezi vb.) derhal bildirim yapması ve Kart’ı iptal ettirmesi gerekmektedir.

5.6 Kullanıcı, gerek İninal nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabına gerekse hesabın ilintili olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerine üçüncü kişilerin erişmesine hiçbir şekilde izin vermeyecek, bunların güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı, ayrıca, kullanıcı hesabına ilişkin kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgiler dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerine ilişkin bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacağını, kullandırmayacağını ve bu bilgileri kendisine verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, İninal’ın herhangi bir kusuru olmaksızın yetkisi olmayan kişiler tarafından gerek Ödeme Aracı’nın gerek Hassas Ödeme Verilerinin gerekse kullanıcı adı ve şifrenin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak sorumluluğunun söz konusu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, Kart ve Kart’ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumaması, bu bilgileri başkaları ile paylaşması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almaması “Kullanıcı’nın kusuru” olarak değerlendirilir. Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı, bu durumu Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile derhal İninal’a bildirmekle yükümlüdür.

5.7 Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiğinden itibaren İninal’a gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir.

5.8 İninal, Kullanıcı’nın Kart kullanımı ile ilgili olarak yapacağı şikâyet ve itiraz başvurularını öncelikle Kullanıcı’nın başvuru yöntemini kullanarak, kendi belirlediği kanallardan ve gerekçeli bir şekilde yürürlükteki mevzuatta belirtilen sürelerde cevaplayacaktır.

5.9 İninal tarafından harcama itirazlarında geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi, 45 (kırk beş) ile 180 (yüz seksen) gün arası sürebilir. Uluslararası ve yurtiçindeki Kart Çıkaran Kuruluşların kuralları ve prosedürleri ile işleme ilişkin ürün türü, işlemin yapılma yeri, işlemin yapılma şekli, kartın işlemde fiziksel olarak kullanılıp/kullanılmadığı göre bu süre değişkenlik gösterebilecektir.

5.10 İninal’ın, Kart ile alınacak mal veya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, ayıplı çıkması, iptali, iadesi, teslim alınıp alınmaması vs. konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısının/ Üye İş Yeri’nin yükümlülüğündedir. Kullanıcı, mal veya hizmetin sağlayıcısı / Üye İş Yeri ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta İninal’ın taraf olmadığını; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, işleme itiraz etmesi, mal veya hizmeti iade talep etmesi, ayıplı mal veya hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan taleplerini doğrudan ilgili mal veya hizmetin sağlayıcısına / Üye İş Yeri’ne ileteceğini, bu kapsamda doğacak talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde İninal’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11 Alışveriş yapılmak istenen internet ve e-ticaret sitelerinin ödeme altyapısından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle Kart’ın kullanılamamasından veya ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden dolayı oluşabilecek herhangi bir sorun ve şikâyetten ötürü İninal sorumlu tutulamaz.

5.12 İninal, Sözleşme konusu Kart sisteminde, Kart’ın özelliklerinde, anlaşmalı Üye İş Yerlerinde, İninal Web Sitesi ve sosyal medyadaki ürün sayfalarında her türlü düzeltme ve değişikliği yapabilir; ürünü piyasadan kaldırabilir. Bu durumda İninal’ın Kullanıcı’ya karşı hiçbir hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı, İninal’ın sayılan hakları kullanması halinde, İninal’dan ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13 Kullanıcı, üyelik hesabı açarken girmiş olduğu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, temin etmiş olduğu kayıtlı bilgilerle yapılan işlemlerin ve bildirimlerin kendisi için geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul eder.

5.14 Kullanıcı, Kart’ı, İninal’ın üyesi bulunduğu ve/veya bulunacağı ulusal ve uluslararası Kart Çıkaran Kuruluşlar tarafından belirlenen kurallar ve Sözleşme hükümlerine uygun kullanmayı ve bu kuruluşların kurallarına tabi olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

5.15 Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler ile Hassas Ödeme Verileri İninal tarafından PCI DSS’e uygun olarak saklanmaktadır.

5.16 Kullanıcı, kullanım ve hizmet bedellerine ilişkin ücretlendirmeler-de https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlandırmaları kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, İninal’ın fiyatlandırmalarda tek taraflı değişiklik yapma hakkının her daim saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; İninal Web Sitesi’nde yer alan https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ değişiklikleri ve piyasa koşullarına göre gerçekleştirilen güncellemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

 

5.17 Kullanıcının ergin olmadığı hallerde işbu Sözleşme uyarınca ön ödemeli araçların ilk ihracı ile Elektronik Para Hesaplarının açılması öncesinde, kullanıcının yasal temsilcisinden onay alınacaktır. İninal dilerse kullanıcıdan kendisi ya da yasal temsilcisi hakkında ek bilgi ve belge talep edebilir. Kullanıcının ergin olmadığı hallerde ayrıca, bu madde uyarınca onayı alınan yasal temsilciye, talep etmesi halinde, işbu Sözleşme’nin konusu olan Elektronik Para Hesabı ile yapılan harcamaları takip edebilme imkânı sunan uygulamalara erişim sağlanacaktır. Yasal temsilciye sunulan bu imkân, kullanıcının erginliğe ulaşmasıyla birlikte sona erecektir.

5.18 Ödeme işleminin Başlaması için Onay Verilmesi: Ödeme işlemi, kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır. Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin talimat mobil cüzdan ile veya uzaktan iletişim araçları aracılığı ile onay verildiğinde İninal yetkilendirilmiş sayılır. Kullanıcı ile İninal arasında kararlaştırılan bir yöntem bulunuyorsa; kararlaştırılan yönteme uygun olarak İninal tarafından onay verilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır. İninal tarafından İninal’ın yetkilendirilmesinden sonra işlem İninal tarafından gerçekleştirilmediği müddetçe geri alınabilir. Ödeme işleminin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, kullanıcı, ödeme emrini İninal’a ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini kullanıcı geri alamaz.

MADDE 6: ÜCRETLER

6.1 Kart Satış Ücreti: Anlaşmalı satış noktalarından ya da İninal Web Sitesi üzerinden alınan Kart için belirlenmiş satış fiyatıdır. Anlaşmalı satış noktalarında Kart satış ücretinin nasıl ödeneceği ilgili nokta bazında değişebilir.

6.2 Kart Yükleme Ücreti: Kart’ın içine her para yükleme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.

6.3 Aylık Kullanım Ücreti: Kart’ın kullanım bedeli karşılığı olarak, Kart bakiyesinden aylık olarak otomatik düşecek ücrettir.

6.4 Fatura Ödeme Ücreti: Her fatura ödeme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.

6.5 Yurtdışı Döviz İşlem Komisyonu: Yabancı para birimiyle yapılan alışverişlerde Kart’a yansıyacak döviz kuru kartın bağlı olduğu kart şemasının uyguladığı döviz kuruna %5 (yüzde 5) ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Diğer taraftan, harcama bakiyelerinin yurtdışı takasa girme süresine göre, Kart’tan çekilen bakiye değişiklik gösterebilir. Yabancı para cinsinden yapılmış tüm işlem ve ödemeler, ilgili para cinsi üzerinden yapılır. Bununla birlikte, T.C. Kanunlarının veya yönetmeliklerinin emredici hükümler getirmesi halinde, bu hesaplardan yapılan ödemeler, İninal’ın inisiyatifi dışında, Türk Parası üzerinden yapılabilir. İninal, her halükârda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu; Sermaye Hareketleri Mevzuatı ve yabancı para işlemleri ile bağlantılı diğer kanun ve yönetmeliklerin ilgili hükümleri doğrultusunda hareket eder. Bu gibi durumlarda; farklı para birimlerinin birbirine çevrilmesi işlemi (“arbitraj”) işlemi için kullanılacak oran ve/veya çapraz kurlar hem yürürlükteki yasaların ilgili hükümleri hem de İninal’a tanınmış olan takdir hakları birlikte göz önüne alınarak tespit edilir. Söz konusu dönüştürme işlemleri sonucunda Kullanıcılar’ın uğramış olabilecekleri muhtemel kayıp ve zararlar, vergi ve harçlar, komisyon ödemeleri vb. gibi giderler Kullanıcılara aittir ve İninal’dan bu yönde bir tazmin talebi yapılamaz. İninal, yine ilgili mevzuat çerçevesinde gerektiği hallerde veya yasal mevzuatın emredici hükümleri kapsamında, tek taraflı ve tam yetkili olarak (önceden bir Kullanıcı talimatı olmaksızın veya var olan Kullanıcı talimatlarına aykırı olsa dahi) işlemler gerçekleştirebilir, işlemler yürütebilir ve/veya fon-vergi-masraf-komisyon tahsilatı yapabilir. Bu gibi yasal ve zorunlu/emredici uygulamalar neticesinde doğabilecek her türlü hak kaybından Kullanıcılar sorumlu olup İninal’dan bu yönde herhangi bir tazmin veya zarar telafisi talebinde bulunulamaz.

6.6 Diğer Hizmet Ücretleri: Diğer hizmetler için alınacak işlem adedi veya tutar bazlı ücretlerdir.

6.7 İninal, kullanıcının ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin çerçeve sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, kullanıcıdan en fazla bu işlemin maliyeti kadar ücret, masraf veya komisyon talep edebilir.

6.8 İninal, ilgili diğer mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan bildirim ve işlemlerden katlanılan maliyetler kadar ücret alabilir.

6.9 Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin Kullanıcı’nın ödemesi gereken ve uygulanan ücretlerin bilgisi İninal Web Sitesi’nde yer alan https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ uzantısında duyurulmaktadır. Kullanıcı, İninal Web Sitesi’nde duyurulan ve güncel olan ücretleri, Kart kullanım süresi boyunca ödemeyi peşinen kabul eder. Kullanıcı; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince İninal’ın https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ sayfasında yer alan fiyatlamaları/ ücretleri, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendisi bizzat takip etmekle yükümlüdür.

6.10 İninal, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri, Yürürlükteki Mevzuat ile Sözleşme’nin değişiklik yapılmasına dair hükümlerinde yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirebilir.

MADDE 7: SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

7.1 Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi / Uzaktan İletişim Araçları ya da ıslak imzalı olarak kabul edildiği tarihte yürürlüğe girecek olup Taraflarca Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

MADDE 8: CAYMA HAKKI, SÖZLEŞME’NİN İHLALİ, FESHİ VE SONUÇLARI

8.1 Kullanıcı, Sözleşme’nin onaylandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Bunun için Kullanıcı’nın, Müşteri İletişim Merkezi’ne bildirimde bulunması yeterlidir. İninal tarafından Kart’ın iptali gerçekleştirilir.

8.2 İninal, Sözleşme’yi, 7 (yedi) gün önceden ihbar ederek, herhangi bir tazminat ödemeksizin, her zaman sebepsiz olarak sona erdirebilir. Bu durumda Kullanıcı, Sözleşme kapsamında kullandığı Kart’ı iade etmek durumundadır.

8.3 İninal’ın Yürürlükteki Mevzuat kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, Sözleşme, İninal nezdinde herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın, İninal tarafından yapılan tek taraflı bildirime istinaden feshedilecektir.

8.4 Kullanıcı’nın Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri yasalara ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasalara veya ahlaka aykırı ürün veya hizmetlerin temini amacıyla kullandığının tespit edilmesi halinde Sözleşme, İninal tarafından derhal feshedilebilecektir.

8.5 Kullanıcı, Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle İninal’ın mahkûm edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar ve TCMB / BDDK vb. tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve İninal’ın ilk yazılı talebini takip eden en geç 10 (on) gün içinde, Kullanıcı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6 Sözleşme’nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, Tarafların fesih tarihinden önceki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Tarafların Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri, Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.

MADDE 9: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1 Kullanıcı, gerek işbu Sözleşmenin kurulması aşamasında ve gerekse kullanıcı hizmetlerinin sunumu aşamasında beyan ettiği kişisel bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerde meydana gelebilecek değişiklik ya da güncellemeler konusunda İninal’ı zamanında bilgilendireceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

9.2.1 Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin kurulması sırasında ve hizmet kapsamında paylaşılan ve hizmetin sunumu sırasında üretilecek Kişisel Veriler (sağlık ve cinsel yaşama dair olanlar dışındaki özel nitelikli kişisel veriler dahil); başta KVKK’nın 5/2 maddesindeki; "(a) Kanunlarda Açıkça öngörülme", "(c) sözleşmenin kurulması ve ifası", "(ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebepleri ile birlikte, gerektiğinde de "(f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" işleme şartı dahilinde açık rıza aranmaksızın işbu Sözleşmeye ekli ve aynı zamanda internet sitesinde de yer alan Kullanıcı Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlenebilecektir. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) menşeli kullanıcılar bakımından da, yine aynı işleme şartlarından uygun düştüğü ölçüde AB Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR); 6 ncı maddesindeki (b), (c), (e), ve (f) bentleri ile 9. maddesinde belirtilen haller bakımından açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

9.2.2 6493 sayılı Yasa kapsamında bir Ödeme Hizmeti Kuruluşu olan İninal, yine söz konusu işleme şartları dahilinde, denetim ve bildirim gibi hukuki yükümlülükleri gereği herhangi bir mahkeme ya da idari kurum ya da kuruluş tarafından (ki bunlara Masak, Gelir İdaresi Başkanlığı, BDDK, TCMB ve gelecekte bunların yerine geçecek kurumlar da dahildir) ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarımda bulunabilecektir.

9.2.3 Kişisel verilerin işlenmesine dair 6698 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca İninal tarafından hazırlanan Kullanıcı Aydınlatma Metni İninal web sitesinde yer almaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi imzalayarak, Aydınlatma Metnini okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3 Kullanıcı, İninal’a başvurarak kendisiyle ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme haklarına sahip olup, bu haklarını KVKK’nın 13. Maddesi uyarınca, kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarını içeren talebini, www.ininal.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers 2. Kule Kat:9 N:448 Şişli/İstanbul adresine posta ya da elden veya formu tarayarak info@ininal.com adresine e-posta ile iletmek suretiyle kullanabilir.

9.4 Kullanıcı, İninal’ın iş ortakları ile çıkardığı ve/veya çıkaracağı ortak kartlara dair Hassas Ödeme Verileri ve kişisel güvenlik bilgileri hariç kullanıcı bilgilerinin ve Kişisel Verinin, Kullanıcı’ya fayda sağlanması, kişiye özel kampanya düzenlenmesi ve promosyon çalışması yapılması gibi sebeplerle iş ortakları (her türlü hizmet tedarikçisi dahil) ile paylaşılmasına onay vermektedir. İşbu kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın ortak kart ile yaptığı işlem bilgilerini kapsamaktadır. Ayrıca Kullanıcı, perakende satışlarda veya online satışlarda İninal Kart kullanmak suretiyle işlem yaptığında, kayıt sırasında girmiş olduğu kullanıcı bilgilerinin, yasal şartlara ve Kart Çıkaran Kuruluşların kurallarına uygun olarak ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen ölçüde ilgili iş ortakları (hizmet tedarikçileri dahil) ve ilgili işlemin gerçekleştirilmesi için ayrıca işlem yapması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişi Sistem Ortakları ile (bankalar ve finans kurumları dahil) paylaşılmasına onay vermektedir.

9.5 Kullanıcı, detayları İninal Web Sitesi’ndeki Aydınlatma Metninde belirtilen amaç ve sebeplerle sınırlı olmak üzere, İninal ve grup şirketlerinin (verilerin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, tasniflenmesi veya diğer şekillerde işlenmesini de kapsamak üzere), müşteri ilişkileri yönetimi ve Sözleşme ‘ye konu Kart’a konu işlemler hakkında, ticari elektronik ileti içermeyecek şekilde, kendisiyle, iletişime geçilmesine onay vermektedir.

9.6 Müşteri, ticari elektronik ileti alma konusundaki onayını uygulama üzerinden verecek olup, istediği zaman diliminde tercihlerini değiştirebilecektir. İninal’ın de işbu sözleşmenin kapsamı dışındaki ürün ve hizmetler nedeniyle ticari elektronik ileti gönderimi konusunda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundaki usul ve esaslara uygun hareket edecektir.

MADDE 10: GENEL HÜKÜMLER

10.1 Yürürlük; Sözleşme, Kullanıcı’nın Kart’ı ilgili noktalardan teslim alması veya sanal kartını oluşturmak için hesap açmasını takiben online / Uzaktan İletişim Araçları ile kabul edilerek yürürlüğe girecektir. Uzaktan İletişim Araçları ile gerçekleştirilen müşteri edinimi süreçleri TCMB ve MASAK mevzuatı düzenlemelerine tabidir. Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde İninal, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek internet tabanlı yöntemleri kullanır ve asgari olarak mevzuatta belirtilen koşulları sağlar.

10.2 Uzaktan iletişim aracı ile yürütülen süreçler, tüm adımları içerecek şekilde kayıt altına alınır ve elde edilen veriler, Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ ile diğer ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde saklanır.

10.3 Anonim ön ödemeli araçlar ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından belirlenen sınırlar dahilinde kimlik tespiti yapılması zorunlu olmayan ve sürekli iş ilişkisi kapsamına girmeyen tek seferlik ödeme işlemleri için gerekli bilgi, sözleşme, dekont ve benzeri belgelere ilişkin süreçlerin işletilmesi esnasında uzaktan iletişim aracı kullanılması halinde yukarıda belirtilen hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir. Kullanıcı, Kart kullanımının, Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İninal, Sözleşme’nin onaylanması sonrası Kullanıcı’ya Sözleşme’nin bir örneğini Kullanıcı’nın tanımlı e-posta adresine gönderecek ve Sözleşme’yi, İninal Web Sitesi üzerinden her an erişime hazır bulunduracaktır.

10.4 Kullanıcı’nın kullandığı Uzaktan İletişim Aracı’nın kullanımına ilişkin ve kullanımı esnasında herhangi bir eksiklik veya aksaklık yaşanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Uzaktan İletişim Aracı’nın kullanımı sırasında karşılaştığı İninal kaynaklı aksaklıklarla ilgili bilgilendirmesi halinde İninal aksaklığın giderilmesi için makul çabayı gösterecektir. Kullanıcı, İninal’a uzaktan çerçeve sözleşme kurulmasına ilişkin olarak sağladığı tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve tam olduğunu taahhüt eder. İninal, Kullanıcı’dan temin edilen bilgi ve belgelerin ilgili Yürürlükteki Mevzuat uyarınca doğruluğu ile gerçekliğini günün teknolojisine ve Yürürlükteki Mevzuata uygun yöntemleri kullanarak kontrol edecek ve iletilen bilgi ve belgelerin doğru olmadığının tespit edilmesi halinde Kullanıcı’ya hizmet vermeye başlayamayacaktır.

10.5 İninal, Uzaktan İletişim Aracı ile kurduğu sözleşmeye taraf Kullanıcıyı farklı bir risk profilinde izlemekle yükümlü olup bu kapsamda Kullanıcı, kendisi ile yapılan işlemlerin türüne ve tutarına bağlı olarak İninal’ın kendisine ilave güvenlik ve kontrol yöntemleri uygulamaya yetkili olduğunu kabul eder.

10.6 Fikri & Sınai Haklar; Kullanıcı, İninal’a ait unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru İninal’ın onayı olmadan herhangi bir web sitesinde ya da farklı bir mecrada kullanmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda sayılan fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın, İninal’ın fikri ve sınai mülkiyet haklarından kaynaklı haksız kullanımın söz konusu olması halinde Kullanıcı, bahse konu aykırılığı derhal durduracağını ve bu kullanımdan kaynaklı zararı, üçüncü kişi talepler de dahil, İninal’a, derhal ve ilk talebinde tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

10.7 Mücbir Sebep; İninal, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar, olağanüstü haller, siber saldırı (ilgili mevzuat değişikliği veya idari işlem gibi) gibi mücbir sebep neticesinde meydana gelen gecikmelerden, Kart kullanımının gerçekleştirilememesinden veya yapılan işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

10.8 Değişiklikler; İninal, Kart özelliklerinde ve ücretlerde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir ve revize edilmiş sözleşmeyi, Kart özelliklerini ve güncel ücret tablosunu İninal Web Sitesi’nde https://www.ininal.com/kart-ucretleri/ adresinde yayımlayacaktır. Ücret bilgilerinin takibi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. İninal, Sözleşme’de ve/veya Kart özelliklerinde Kullanıcı’ya değişikliğin kapsamını ve/veya bu değişikliklerin yürürlük tarihini bildirir. Kullanıcı’nın yürürlük tarihine kadar ilave ücret ödemeden Sözleşme’yi fesih hakkı vardır. Yürürlük tarihine kadar fesih hakkını kullanmaması halinde Kullanıcı değişikliği kabul etmiş sayılır. Ayrıca, İninal’ın, Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan ve atıf yapılan açıklamaları tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler, Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise, Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Kullanıcı, dilerse, Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (otuz) günlük süre içinde fesih bildiriminde bulunmaması halinde, Kullanıcı’nın ilgili değişikliği kabul ettiği kabul edilecektir. Bu durumda Kullanıcı, İninal’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. Yürürlükteki Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde, bu husus Kullanıcı’ya iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine ilgili mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

 

10.9 Devir & Temlik; Kullanıcı, Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

10.10 Tebligat & Bildirimler; Kullanıcı’nın, iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri derhal İninal’ın bildireceği kanallardan ya da açmış olduğu üyelik kaydı üzerinden, güncellemesi gerekmektedir. Aksi halde Kullanıcı’nın eski iletişim bilgilerine yapılacak bildirimler geçerli kabul edilecektir.

10.11 Delil & Kayıtlar; Sözleşme kapsamındaki Kart kullanımına ilişkin her türlü ihtilafta İninal’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtları, defter kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olu, Sözleşme’nin Tarafları, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

10.12 Yetkili Mahkeme;İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.13 Uyum; Sözleşme kapsamında Kullanıcı, her türlü işlem, talimat ve hareketi esnasında, kendi adına ve hesabına hareket ettiğini / edeceğini, tüzel ya da gerçek bir başka kişi adına ya da hesabına hareket etmediğini / etmeyeceğini peşinen beyan eder. Kullanıcı tarafından bir başka kişi adına ya da hesabına hareket edilen haller bakımından, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. Maddesi’ne uygun olarak, hesabına işlem yapılan tüzel ya da gerçek kişinin kimlik bilgileri derhal ve yazılı olarak İninal’a bildirilir. Kullanıcı, ayrıca, sistemde kayıtlı hattını üçüncü kişiye devretmesi ve/veya kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin herhangi bir nedenle değişmesi halinde, bu durumu İninal’a gecikmeksizin ve derhal yazılı olarak bildireceğini ve Kullanıcı’nın işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, İninal tarafından ilave / yeni kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini peşinen kabul eder. Aksi halde Kullanıcı, İninal’ın Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını ve İninal’ın Sözleşme’yi tek taraflı olarak haklı nedenle derhal fesih etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

10.14 Kullanıcılar, İninal’ın sunduğu hizmetlerden kaynaklı olarak kullanıcının yaşadığı (bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen) ihtilaf konularında İninal’a, uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde yazılı başvuru gerçekleştirebilirler. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 (yirmi) günlük sürenin bitiminden itibaren, kullanıcının başvurusu olumsuz yanıtlanmış veya verilen yanıt kullanıcı tarafından yeterli bulunmaz ise, kullanıcının yanıt tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uyarınca konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvurma hakkı bulunmaktadır.

10.15 TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru formuna aşağıdaki linkten veya www.todeb.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Form ilgili bilgilerin doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi sonucu www.todeb.org.tr adresi üzerinden elektronik olarak iletilebilir. https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/

10.16 TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru ile ilgili tüm detaylı bilgilere www.ininal.com adresinin en altında yer alan “Güvenlik” bölümünü tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Bilgilendirme Broşürünü de inceleyebilirsiniz.

İşbu Sözleşme 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince Kullanıcı’nın işbu Sözleşme'yi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği “sistemsel onay” veya “imza” e ve/veya “Kullanıcı Limit Artırım Talebi Sözleşmesi’nin imzalanması ile yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme’yi imzalamaya ve yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, Sözleşme’yi okuyup anladığımı bu kapsamda yukarıdaki bilgi ve hükümler çerçevesinde işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

İşbu Çerçeve Sözleşmesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. İngilizce versiyon sadece bilgi amacıyla hazırlanmış olup Taraflar açısından bağlayıcı değildir, sadece Türkçe versiyon Taraflar açısından bağlayıcıdır. Sözleşme’nin Türkçe ile İngilizce versiyonları arasında çelişkiler olması halinde Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.

 

Kullanıcı Adı Soyadı:

TC Kimlik No/ YKN / Pasaport No:
Dijital İmza Dijital İmza

 

ininal Kart ile Tanışın

Her yerde geçerli, yüklediğiniz kadar harcadığınız, sizi borçlandırmayan çipli ve temassız seçenekleri bulunan, güvenli ve hızlı alışveriş kartı.

KAYIT OL